Judaica - Books, Manuscripts, Letters, Objects Books, Manuscripts & Rabbinical Letters | Objects – Judaica, Israeliana & Numismatics

Auction Closed arrow-down

The Auction was held on 05/09/16


Download PDF Version

Download PDF Download PDF

Auction Online 3 Lot Number 264

auction search

Large Collection of Books Printed in Djerba

אוסף גדול מאוד של ספרים מדפוסי ג'רבה. מחצית ראשונה של המאה ה-20. עברית וערבית-יהודית. ספרי דרוש ומוסר, ספרי שו"ת, פירושים על התורה, ספרי חידושים על הש"ס, ספרי זמירות ופיוטים.
כ-180 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening500$ Sold For2,500$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 354

auction search

Torah Scroll on Gevil – Yemen

ספר תורה על גוויל חום-כהה. [תימן, המאה ה-19?].
כתיבת סת"ם נאה.
ספר התורה לא נחקר אך נציין כי "שירת האזינו" נכתבה ב-67 שורות, דבר השנוי במחלוקת המסורות. כמו כן בספר התורה מספר שינויים מספרי התורה שלנו. בעשרת הדברות (בפרשת יתרו, ואתחנן) חמשת הדברות האחרונים כתובים בשני טורים. הרווח בין חומש במדבר לחומש דברים שתי שורות הם בתחתית העמודה ושתיים בתחילת העמוד, בפרשת כי תבוא הקללות עם רווחים, ובפרשת האזינו שינויים בכתיבת שירת האזינו.
42 שורות. גובה העמודות: 32 ס"מ. רוחב העמודות: 8.5-7 ס"מ. מצב בינוני-טוב. סימני בלאי.

Opening800$ Sold For2,125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 466

auction search

Collection of Makhzorim – Large Format

אוסף של מחזורים שונים בפורמט גדול:
* מחזור כמנהג ק"ק אשכנזים. זולצבאך, [תע"ט 1719]. חלק שני, תפילת חול ושבת, סליחות ותפילות מחודש אלול ועד שמחת תורה. דף שו עם "שבעים ושתים פסוקים" מהרמב"ן ו"לוח מהמחזור חלק שני" לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה. קרע עם חיסרון בשער.
* מחזור מכל השנה כסדרה, כמנהג פיהם פולין מעהררין. פרנקפורט דאודר, [תפ"ב 1722]. לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ובתקליטור אוצר הספר העברי של וינוגרד-רוזנפלד. קרעים משוקמים בשער ובמספר דפים עם פגיעה בטקסט.
* מחזור עם כוונת הפייטן, כמנהג פולין ושארי קהלות קדושות. עם תרגום ליידיש-דייטש ועם איורים. חלק שני, תפילות סוכות, פסח ושבועות. המבורג, [תקמ"ג 1783]. שער מאויר עם תחריט נחושת.
* מחזור לשני ימי ראש השנה, כמנהג פולין, מעהרן, פיהם, הגר. חלק ראשון מתוך ארבעה. וינה, [תקע"א] 1811.
* מחזור לליל וליום כפורים, כמנהג פולין, מעהרן, פיהם, הגר. חלק שני מתוך ארבעה. וינה, [תקע"א] 1811.
* מחזור לראש השנה ויום כפורים, "קרבן אהרן", עם פירושי מטה לוי מרבי אהרן הלוי. ווילנא, תקצ"ט 1839. חלק ראשון, לראש השנה ויום הכפורים. דפים רבים נדפסו על נייר כחלחל.
* מחזור כמנהג ק"ק בני רומה, לכל השנה. מנטובה, תע"ח-ת"ף ‬ [17191-1718]. שני החלקים בכרך אחד. שוליים עליונים של דף השער מעט קצוצים. פגעי עש קשים.
מצורף ספר חסר:
* סדר המחזור, כמנהג אשכנזים, חלק ראשון עם תפילת חול ושבת, סליחות ותפילות משבת בראשית עד שבת נחמו. זולצבאך, [תקס"ו 1806]. התאריך עפ"י השער [תקנ"ד] מזויף. חסרים 4 דף, שלא נמצאים בכל העותקים. שער ומספר דפים מנותקים.
8 ספרים. גודל משתנה, 38-25ס"מ. מצב טוב-בינוני.

Opening200$ Sold For1,875$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 321

auction search

Large Collection of Books Printed in Hungary and Romania during the Holocaust

אוסף גדול של ספרים שנדפסו בהונגריה בתקופת טרום-השואה ובעיצומה של מלחמת העולם השנייה, בה נחרבו קהילות ישראל ברוב ארצות אירופה, ואילו אצל יהדות הונגריה - שהיתה אף היא במצוק ובמצור - המשיכו בהדפסת ספרים עד כניסת הצבא הגרמני באביב תש"ד 1944.
בין הספרים: * חמשה חומשי תורה מקראות גדולות. בודפשט, [תש"ד, 1944]. חמישה כרכים.
* הקדמה ודרך לעץ החיים הנקרא סור מרע ועשה טוב, מאת רבי צבי הירש אייכנשטיין. פעשט, תש"ב [1942].
* חוק לישראל. [בודפשט, תש"ב, 1942]. חמישה כרכים.
* משניות, נ"א פירושים. סט שלם. דיאמארט [תש"ג, 1943]. תריסר כרכים.
* בארת המים, מאת רבי צבי הירש הכהן מרימינוב. סאטמר, [תש"ב, 1942].
* נצר חסד (השלם) על מסכת אבות. גראסווארדיין (אורדאה-מארה). תש"ג [1943].
* רזיאל המלאך. גראסווארדיין (אורדאה-מארה). תש"ד [1944].
מצורף ספר ובו רשימה ביבליוגרפית של ספרים שנדפסו באירופה בשנים 1945-1933, ומספר דפים עם רישומים ביבליוגרפיים מודפסים במכונת כתיבה.
כ-55 ספרים. חלק מהם בכמה כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening400$ Sold For1,625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 492

auction search

Large Collection of Facsimiles

אוסף גדול של פקסימיליות, מרביתן יצאו במהדורות מצומצמות וממוספרות. האוסף כולל פקסימיליות של כתבי יד ודפוסים נדירים של התנ"ך, ששה סדרי משנה, התלמוד הבבלי והירושלמי, קטעי גניזה שונים, מדרשי הלכה ואגדה ועוד. מרבית הפקסימיליות יצאו בהוצאת מקור, ירושלים. המחצית השניה של המאה ה-20.
35 פקסימיליות. מצב טוב. גודל משתנה. חלקן מכילות לעיתים שניים עד ארבעה כרכים. לחלקן כריכות נאות עם גב מעור, נתונות בנרתיקי קרטון.
רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening500$ Sold For1,625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 49

auction search

Raziel HaMalakh – First Printing, Amsterdam, 1701 – Segulah Book

ספר רזיאל המלאך, "זה ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל המלאך". קבלה וסגולות. אמשטרדם, תס"א 1701. דפוס משה מינדיס קויטיניו. מהדורה ראשונה. איורים קבליים רבים.
ספר זה הוא המקור להרבה סגולות ידועות, לזיכרון הלימוד, וקמיע שמירה ליולדת. עצם החזקת ספר זה בבית היא סגולה בדוקה להצלה מפגעים ומשריפות כפי שכתוב בשער הספר שלפנינו: "סגולה מעולה לראות בנים חכמים ונבונים ולהצלחה ולברכה ולכבות אש המערכה שלא ישלוט בביתו וכל שד ופגע רע לא יגור במגורתו למי שהספר הקדוש הנכבד והנורא אתו גנוז וטמון אצל כספו וזהבו באוצרתו ובחילתו ובעת צרתו יהיה לו תשועת מהרה. וזה יעידון ויגידון כל בני תורה". יש אומרים שהוא סגולה לחשוכי בנים ולמקשה לילד.
ג-יח (דף השער ודף נוסף חסרים), [1], יט-מה דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. שני דפים ראשונים וכריכה חסרים. קרעים בדפים האחרונים. כתמים וסימני עובש.

Opening100$ Sold For1,375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 353

auction search

Torah Scroll – Europe

ספר תורה שלם, [אירופה, המאה ה-20?].
כתב אשכנזי (בית יוסף). גלול על עצי חיים.
כתב דהוי במספר מקומות. בפרשת אחרי מות בקריאה ליום כיפור בתפילת שחרית ובתפילת מנחה הוסיפו בתקופה מאוחרת יותר בעיפרון ניקוד וסימונים לסימון סוף הפסוק. גובה הקלף: 35 ס"מ. 42 שורות. מצב בינוני-טוב. כתמים וסימני בלאי.

Opening1,000$ Sold For1,250$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 251

auction search

Collection of Forty-five Books Printed in Tunisia

אוסף 45 ספרי תוניס:
* פתח השער. [תרמ"ח 1888]. סימני עש.
* יריעות שלמה. [תרנ"א 1891].
* פרי קדש. תרנ"א [1891]. דפים מפורקים.
* מקרא מפורש. תרנ"ב-תרנ"ג [1892].
* מאין יבא. [תרנ"ג 1893].
* יבורך גבר. [תרנ"ה 1895].
* מעשה נסים. תרנ"ה [1895].
* חלב חטים. [תרנ"ו 1895].
* מחזור לימים נוראים כמנהג תוניס. תרנ"ה [1895].
* קרית ארבע. תרנ"ו [1895].
* זרעו של יצחק. [תרנ"ו 1896].
* בית יעקב. תרנ"ח [1898].
* מאיר בת עין. תרנ"ט [1899].
* שער כבוד ה'. תרס"ב [1902].
* סידור מנחת ערב. תרס"ג [1903].
* זבחי אלהים. [תרס"ד 1904].
* שירי זמרה. [תרס"ה 1905].
* בראשית, מתורגם מן השפה העברית לשפה הברברית [ערבית-יהודית-תוניסאית, באותיות עבריות]. [תרס"ו 1906]. כריכה מפורקת.
* מעיני ישועה. [תרס"ו 1906].
* מעשה נסים. תרס"ז [1907].
* ויגד לשאול. תרס"ט [1909]. כריכה מפורקת.
* שלום דוד חלק ראשון. [תרס"ט 1909].
* וישמע שאול. תרס"ט [1909].
* חיים לישראל חלק ראשון. [תרס"ט 1909] כריכה מנותקת.
* שו"ת רחמים פשוטים. תר"ע-תרע"ד [1914-1909].
* דברי אלהים חיים. [תר"ע 1910]. כריכה חדשה.
* אילת השחר. [תרע"א ‬1911]. כריכה מנותקת.
* פסקי הראש חלק שני. [תרע"א 1911]. כריכה מנותקת.
* נאות מדבר. נכרך עם ספר יושר לבב. [תרע"ד 1914]. סימני עש.
* יוסף חן. תרע"ה [1915].
* ויעמד פינחס. [תרע"ז 1917]. כריכה חסרה.
* שלמי תודה. [תרע"ח 1918].
* משכיל לדוד. [תרע"ט 1919].
* ששון ויקר. תרפ"ב [1922]. סימני עש.
* שירת מרים. תרפ"ד [1924].
* סדור רבי מאיר בעל הנס. תרפ"ה [1925]. כריכה מפורקת.
* קונטרס דרוש תולדות יצחק. [תרפ"ח 1928].
* שערי צדק חלק ב. תרפ"ח [1928].
* שי למורא. [תר"ץ 1930].
* חסדי אבות. תרצ"ב [1932].
* שפת ישראל. [תש"ב 1942].
* ויאמר שאול. נדפס יחד עם הספר בית שאול. שני הספרים נפסקה הדפסתם באמצע. תרצ"א [1931].
* שמן טוב. [תש"ה 1945].
* חוברת תדכרת אלכדדאמה אליהוד, זכרון לעובדי הכפייה היהודיים תחת עול הגרמנים בתוניס. [תש"ו 1946].
* מעשיות פי שאז חכמת שלמה המלך, מעשיות הנוגעות לחכמת שלמה המלך. [תש"ח 1948 לערך].
כ-45 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני. בלאי.

Opening200$ Sold For1,125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 476

auction search

Passover Haggadahs – Large Collection

אוסף המכיל כמאה הגדות של פסח, מסוגים שונים.
אוסף הגדות עם תרגום לגרמנית:
* וינה, [תר"א] 1841. יערי 609; אוצר ההגדות 837.
* וינה, [תרכ"ט] 1869. יערי 994; אוצר ההגדות 1338.
* פראג, [תרל"ט] 1879. יערי 1153; אוצר ההגדות 1532.
* וינה, [תרמ"א] 1881. יערי 1182; אוצר ההגדות 1572.
* וינה, [תרמ"א] 1881. אוצר ההגדות 1574.
* פרנקפורט דמיין, [תרמ"ז] 1887. אוצר ההגדות 1730.
* פרנקפורט דמיין, [תרנ"א] 1891. יערי 1381; אוצר ההגדות 1854.
* פרנקפורט דמיין, [תרנ"ו] 1896. ‫ יערי 1513; אוצר ההגדות 2018. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* ברלין, תרנ"ז 1897. יערי 1520; אוצר ההגדות 2024.
* פראג, [תרנ"ח] 1898. יערי 1552; אוצר ההגדות 2072.
* וינה, [תרנ"ג] 1893. יערי 1411; אוצר ההגדות 1885.
* וינה, תרנ"ה 1895. יערי 1463, 1464; אוצר ההגדות 1948.
* וינה, [תרנ"ז] 1897. יערי 1527; אוצר ההגדות 2029.
* וינה, [תרנ"ו] 1896. יערי 1492; אוצר ההגדות 1986. ‬חסרון עם פגיעה בטקסט בדף אחרון.
* וינה, [תרנ"ח] 1898. יערי 1543; אוצר ההגדות 2055.
* רדלהיים, [תר"ס 1900 בערך]. יערי 2648; אוצר ההגדות 2145. ‬
* ברלין, תרס"א 1901. יערי 1587; אוצר ההגדות 2152.
* פרנקפורט דמיין, [תרס"ג 1903]. יערי 1647, 2631, 2635; אוצר ההגדות 2248. שני עותקים.
* וינה, [תרס"ג] 1903. אוצר ההגדות 2216.
* ברלין, תרס"ה 1905. יערי 1679; אוצר ההגדות 2289.
* וינה, [תרס"ז] 1907. יערי 1732; אוצר ההגדות 2374.
* וינה, [תרס"ט] 1909. יערי 1757; אוצר ההגדות 2421. שני עותקים.
* וינה, [תר"ע 1910 בערך]. יערי 2555; אוצר ההגדות 2457.
* וינה, [תר"ע] 1910. יערי 1774; אוצר ההגדות 2456. כריכה שבורה ומנותקת.
* וינה, [תרע"א] 1911. יערי 1795; אוצר ההגדות 2520.
* וינה, [תרע"ג] 1913.‫ יערי 1823; אוצר ההגדות 2569.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* וינה, [תרע"ד] 1914. אוצר ההגדות 2595. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* ברלין, תרע"ד 1914. יערי 1831; אוצר ההגדות 2591.
* וינה, [תרע"ז] 1917. יערי 1880; אוצר ההגדות 2671.
* פרנקפורט דמיין, [תרע"ט 1919?]. יערי 2633; אוצר ההגדות 2703.
* וינה, [תרפ"-192]. ‫ יערי 2546; אוצר ההגדות 2780. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* פרנקפורט דמיין, [תרפ"א] 1921. יערי 1928; אוצר ההגדות 2844. חסרון בטקסט בדף אחרון.
* פרנקפורט דמיין, [תרפ"א] 1921. יערי 1928; אוצר ההגדות 2844.
* ברלין, תרפ"א 1921. יערי 1912; אוצר ההגדות 2815. כריכה שבורה ומנותקת.
* פרנקפורט דמיין, [תרפ"ה 1925 בערך]. ‫ יערי 2634; אוצר ההגדות 3014. שני עותקים. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* וינה, [תרפ"ז] 1927. יערי 2053; אוצר ההגדות 3067.
* ברלין, תרפ"ז 1927. יערי 2046; אוצר ההגדות 3062. כריכה שבורה ומנותקת.
* וינה, [תרפ"ז] 1927. אוצר ההגדות 3065.
* ברלין, [תרצ"ו] 1936. יערי 2217; אוצר ההגדות 3567.
* ברלין, [תרצ"ז] 1937. יערי 2231; אוצר ההגדות 3602.
* בזל, [תש"ז 1947?]. יערי 2489; אוצר ההגדות 4151.
אוסף הגדות עם פירושים שונים:
* הגדה של פסח, עם הפירושים מעשה ארג ומטה לוי, ועם תרגום ליידיש-דייטש. ווילנא, תקפ"ה 1825. יערי 461; אוצר ההגדות 644. חתימות רבי "יצחק פרידמאן ממעזריטש". פגעי עש קשים.
* הגדה של פסח, עם פירוש מגדים חדשים, מאת רבי מאיר מנחם מענדיל ב"ר שאול בעריש. ווילנא, [תר"ד] 1844. יערי 634; אוצר ההגדות 871. מצב גרוע.
* ההגדה לליל שמורים, עם פירוש בגרמנית. קניגסברג, [תר"ה] 1845. יערי 654; אוצר ההגדות 893.
* ספר מגיד מראשית - הערות וחקירות על ההגדה מאת אליעזר לנדסהוט, עם הגדה של פסח. ברלין, [תרט"ז 1856]. יערי 753; אוצר ההגדות 1021.
* הגדה של פסח, עם פירוש נופת צופים ודרך חיים, על פי מנהגי הגר"א. וורשא, [תר"כ] 1860. יערי 813; אוצר ההגדות 1101. חסר דף אחרון. ללא כריכה.
* הגדה של פסח, עם פירוש אבני נזר, לרבי רפאל רובינשטיין. ווילנא, תרכ"ג 1863. יערי 867; אוצר ההגדות 1170. ‬‬‬כרוך עם הגדה עם פירוש נופת צופים ודרך חיים, על פי מנהגי הגר"א. [וורשא, תר"כ 1860. יערי 813; אוצר ההגדות 1101]. ללא שער.
* הגדה של פסח, עם פירוש לחם עוני, לרבי נפתלי הרץ מריטובה. ווילנא, תרל"א 1871. יערי 1024; אוצר ההגדות 1377.
* הגדה של פסח, עם ביאור מדרש הגדה, למלבי"ם. וורשא, [תרמ"ג] 1883. יערי 1211; אוצר ההגדות 1616. כרוך עם: הגדה של פסח, עם פירוש "מבני אשר", לרבי יעקב מאיר ליברוט. וורשא, תרנ"ד 1894. יערי 1428; אוצר ההגדות 1917. שיבוש בסדר הדפים האחרונים.
* הגדה של פסח, עם פירוש נטפי מים, לרבי יעקב מאיר פאדווא. וורשא, תרמ"ה 1885. יערי 1243; אוצר ההגדות 1663.
* הגדה של פסח, עם הפירושים אמת ליעקב וחסד לאברהם. וורשא, [תרמ"ו] 1886. אוצר ההגדות 1687 .
* הגדה עם פירוש ברכת אברהם, לרבי אברהם אביש לוינשטיין. מגנצא (מיינץ), תרמ"ז [1887]. ‫ יערי 1292; אוצר ההגדות 1726. ‬כרוך עם: הגדה עם פירוש, לרבי טעבלי באנדי. פרנקפורט דמיין, תרנ"ח [1898]. יערי 1554, 1570; אוצר ההגדות 2077. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* ספר חרוזי המצות, פירוש על הגדה של פסח, לרבי יוסף ראטנר. וורשא, תרמ"ז 1887. יערי 1275; אוצר ההגדות 1714.
* ספר תולדות משה, פירוש על הגדה של פסח, לרבי משה רפאפורט מקידאן. וורשא, תרמ"ט 1889. יערי 1321; אוצר ההגדות 1763. כרוך עם: ספר אמרי משה, פירוש על מגילת אסתר, מהמחבר הנ"ל. וורשא, תרמ"ט 1889.
* הגדה של פסח, עם פירוש גפן ממצרים, לרבי משה זליג אולשניצקי. וורשא, תרנ"ד 1894. יערי 1421; אוצר ההגדות 1914.
* ספר מאיר עין - פירוש על הגדה של פסח. וינה, [תרנ"ה 1895]. יערי 1462; אוצר ההגדות 1947. מצורפת מהדורת צילום. ירושלים, [תשל"א 1971].
* הגדה של פסח, עם לקט פירושים. לובלין, [תרנ"ז] 1897. יערי 1532; אוצר ההגדות 2039.
* הגדה של פסח, עם פירוש לרבי טעבלי באנדי. פראנקפורט דמיין, תרנ"ח [1898]. יערי 1554, 1570; אוצר ההגדות 2077.
* הגדה של פסח, עם פירוש המהר"ל מפראג. וורשא, תרס"ה 1905. יערי 1682; אוצר ההגדות 2299. ‬
* הגדה של פסח, עם מאתים שלושים ושמונה פירושים. פדגורזה, תרס"ה [1905]. ‫ יערי 1696; אוצר ההגדות 2314.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* מעלה בית חורין - הגדה של פסח, עם פירושי השל"ה, האלשיך והמהר"ל. וורשא, [תרס"ו 1906]. ‫ אוצר ההגדות 2346. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬* הגדה של פסח עם מאתים שלשים ושמונה פירושים. פדגורזה, תרס"ז [1907]. ‫ יערי 1736; אוצר ההגדות 2386. מצורפים שני דפוסי צילום של מהדורה זו. [ישראל, שנות ה-50/60 בערך]. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* הגדה של פסח, עם פירוש בנין ירושלים, לרבי נתן נטע יוונין. וורשא, תרע"ד 1914. יערי 1835; אוצר ההגדות 2602.
* הגדה של פסח, עם פירוש המהר"ל מפראג. וורשא, [תר"ף 1920 בערך]. יערי 2529; אוצר ההגדות 2732.
* הגדה עם פירוש מאת הרב שבח קנביל. וינה, תרפ"ג [1923]. יערי 1964; אוצר ההגדות 2900.
* הגדה של פסח, עם מאתים שלשים ושמונה פירושים. טרנוב, תרפ"ו 1926. חסר 1 דף באמצע. יערי 2030; אוצר ההגדות 3036.
* הגדה של פסח, עם מאתים שלושים ושמונה פירושים. טרנוב, [תרפ"ט] 1929. יערי 2125. אוצר ההגדות 3182. פגעי עש.
* הגדה של פסח, עם לקט פירושים. לודז', תרצ"ו [1936]. יערי 2224; אוצר ההגדות 3582.
* הגדה של פסח, עם פירושי הרב ראובן מרגליות. תל אביב, [תרצ"ז 1937]. יערי 2241; אוצר ההגדות 3629. ‬
* הגדגה של פסח, עם פירוש ביידיש. וורשא, תרצ"ח [1938]. יערי 2251; אוצר ההגדות 3642.
* הגדה של פסח, עם פירוש ביידיש. וורשא, [תרצ"ט 1939]. יערי 2268; אוצר ההגדות 3680.
* ספר גאולת עולם - פירוש על הגדה של פסח לחיד"א. סאטמר, [תש"ג 1943 בערך]. יערי 2617; אוצר ההגדות 3911.
* הגדה של פסח, עם פירוש ברכת השיר, למהרא"ל צינץ. ניו יורק, תש"ח 1948. יערי 2364; אוצר ההגדות 4102.
* הגדה עם פירוש מאת הרב שבח קנביל. ניו יורק, תש"ח 1948. יערי 2363; אוצר ההגדות 4097. מצורפת מהדורות צילום של הגדה זו, עם הוספות חדשות. ירושלים, תשמ"ד.
* ספר גאולת עולם - פירוש על הגדה של פסח לחיד"א. ניו יורק, [תש"י 1950 בערך]. יערי 2490; אוצר ההגדות 4188.
* הגדה של פסח, עם פירוש מחזה אברהם, לרבי אברהם אביש-פילד. ישראל, תשכ"ט 1969. מהדורת צילום של פיעטרקוב תרס"ט.
מהדורות צילום:
* הגדה של פסח, עם פירוש האברבנאל, הגר"א, ועוד. שתי מהדורות: ירושלים, תשמ"ד. בני ברק, תשכ"ב [1962].
* הגדה של פסח, עם פירוש שער השמים לשל"ה ודרך החיים לרבי יעקב מליסא. שתי מהדורות צילום: ירושלים, תשמ"ד. ניו יורק, תשל"ד.
* הגדה של פסח, עם ילקוט ראשונים ואחרונים. בני ברק, תשמ"ה.
* הגדה של פסח, עם באור מדרש הגדה למלבי"ם. שתי מהדורות: ירושלים, תשמ"ד. [ללא מקום ושנה]. דפוס צילום של מהדורת וורשא, תרמ"ג.
מצורפות הגדות חסרות:
* ברסלאו, [ת"ר] 1840. יערי 592; אוצר ההגדות 814. חסר 1 דף באמצע.
* ברלין, תרכ"ה 1865. יערי 920; אוצר ההגדות 1241. חסר 1 דף באמצע.
* פרנקפורט דמיין, [תרמ"ג] 1883. יערי 1223; אוצר ההגדות 1625. חסרים 2 דף באמצע.
* וינה, [תרמ"ה] 1885. יערי 1248; אוצר ההגדות 1658. חסרים 6 דפים באמצע.
* ברסלאו, [תרמ"ח] 1888. אוצר ההגדות 1735. חסר 1 דף באמצע.
* פראג, [תרמ"ט] 1889. יערי 1338; אוצר ההגדות 1783. חסר 1 דף באמצע. לא כרוך.
* הגדה של פסח, עם פירוש מדרש הגדה למלבי"ם. וורשא, [תרנ"ד] 1894. יערי 1427; אוצר ההגדות 1918. חסרים 7 דף באמצע. פגעי עש.‬‬
* רדלהיים, [תרנ"ח] 1898. יערי 1556; אוצר ההגדות 2079. חסר דף אחרון.
* הגדה של פסח, עם פירוש מחזה אברהם, לרבי אברהם אביש-פילד. פיעטרקוב, תרפ"ח [1928]. ‫ יערי 2109; אוצר ההגדות 3162. ‬ שער ודף אחרון חסרים [הושלמו בצילום]. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* וינה, [תרס"ז] 1907. יערי 1732; אוצר ההגדות 2374. חסר 1 דף באמצע. לא כרוך.
* פרנקפורט דמיין, [תר"ע 1910 בערך]. יערי 2632; אוצר ההגדות 2501. חסרים 3 דפים בסוף.
כ-100 הגדות. גודל ומצב משתנים.

Opening150$ Sold For1,125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 461

auction search

Collection of Large Format Selihot Books

אוסף ספרי סליחות גדולים:
* סליחות, כמנהג ק"ק אשכנזים, עם פירוש הנקרא מסביר. אמשטרדם, [תע"ב 1712].
* ‫סליחות, כמנהג נירנברג. וילהרמשדורף, [תע"ט 1719]. קרעים בשולי הדפים תוך פגיעה בטקסט. דפים משוקמים. סימני עש. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* סליחות, עפ"י סדר ומנהג ק"ק ווירמייזא. זולצבאך, [תצ"ז 1737].
* סליחות "בחדש אלול לחדש עשירי... עפ"י סדר קהל נירנבורג". פיורדא, [תקט"ז 1756].
* סליחות, כמנהג פיהם פולין, מעהרין. זולצבאך, [תקכ"א 1761].
* סליחות מכל השנה, כמנהג אשכנזים. ביאור באשכנזית-יהודית. מיץ, [תקכ"ה 1765].
* סליחות, כמנהג עלזוז. קרלסרוא, [תק"ל 1770].
* סליחות, כמנהג מדינות שוואבן ושוויץ. פיורדא, [תקמ"ב 1782].
* סליחות, כמנהג צרפת ואשכנז. תרגום אשכנזית-יהודית. לינעוויל, [תקנ"ט 1799].
* סליחות מכל השנה. זולצבאך, [תקע"ט 1819]. כתמי זמן ורטיבות.
* סליחות, כמנהג ליטא רייסין וזאמיט ושארי קהלות. ווילנא, תקצ"ח 1837.
* סליחות, כמנהג ליטא רייסין וזאמיט. ווילנא, תר"א 1841.
* סליחות עם עברי טייטש. לבוב, [תרי"ז] 1857.
13 ספרי סליחות. גודל ומצב משתנים.

Opening200$ Sold For1,000$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 498

auction search

History of Jerusalem, Research Literature – Large Book Collection

אוסף גדול של ספרים וחוברות העוסקים בהיסטוריה ובגאוגרפיה של העיר ירושלים, בתולדות אישיה וחכמיה, ומוסדות שונים בתוכה. באוסף ספרים שנדפסו מראשית המאה ה-20 ועד לשלהי המאה, מרביתם בירושלים. נמצאות גם חוברות שיצאו לאור במהדורות פקסימיליות מצומצמות ובהן דפוסי צילום של קונטרסים שנדפסו בירושלים במאה ה-19. חלק מן הספרים מכילים תמונות, מפות ואיורים.
כ-80 ספרים, חוברות וקונטרסים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening200$ Sold For1,000$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 499

auction search

History of the Land of Israel – Large Collection of Books

אוסף גדול של ספרים העוסקים בהיסטוריה של ארץ ישראל לדורותיה.
האוסף כולל ספרי מחקר כלליים, ספרים העוסקים בתולדות ערים שונות בכלל ובערים הקדושות בפרט, בקורות היישוב היהודי בארץ ישראל, ספרים על רבנים ואישים חשובים, ומוסדות שונים, ספרים על גאוגרפיה וגבולות הארץ, בתי קברות ומצבות ועוד.
עברית, אנגלית, גרמנית ויידיש. ברבים מן הספרים תמונות, צילומים ומפות.
כ-75 ספרים וחוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב.
רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening200$ Sold For1,000$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 478

auction search

Collection of Samaritan Manuscripts and Other Documents

חמישה כתבי-יד שומרוניים, [המאה ה-20].
* כ-150 דף בפורמט גדול, כנראה בכתב-ידו של אברהם נור צדקה, הכנה לספר. כתב שומרוני וערבית.
* כרך כתב-יד (לא מזוהה), בערבית ובכתב שומרוני. 40 הדפים האחרונים מנותקים ושוליהם נחתכו (עם פגיעות בטקסט).
* כרך כתב-יד, "כתאב אלדלאיל פי יום אלמיעאד", חבור תיאולוגי שומרוני, בכתב יד שומרוני.
* 45 דף בכתב ידו של אברהם נור צדקה, "תפילות שבתות השבועות" - הכנה לחוברת מודפסת.
* כ-70 דף בכתב-ידו של אברהם נור צדקה, קטעים מספרי שמות וויקרא, כתובים על גבי גליונות נייר גדולים. עברית, ערבית וכתב שומרוני באותיות דפוס.
דפים, מסמכים ופריטים נוספים הקשורים לעדה השומרונית:
* קובץ דפים ובו השוואת שינויי הגרסאות בין נוסח התורה המסורתי לבין הנוסח השומרוני, לחלקים מספר בראשית. הקובץ נעשה ע"י הדבקה ידנית של המילים המודפסות (לעתים כל מלה בגזיר-נייר בודד ולעתים כמה מלים יחדו. סימני הניקוד נמחקו בטיפקס).
* כ-40 דפים כתובים בכתב יד שומרוני, בצירוף עם קובץ דפים מצולם וגזיר עיתון בנושא השומרונים.
* מכתב ומברק מאת יצחק בן-צבי בנוגע לעדת השומרונים, עם שני מכתבים נוספים ממזכיר לשכתו ד. ברטוב.
* מחברת עם מספר דפים בתחילתה של כתב יד שומרוני.
* 6 קלטות שמע מאירועים שונים.
5 כתבי יד, ומצורפים אליהם מסמכים ופריטים נוספים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening800$ Sold For1,000$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 450

auction search

Large Collection of Makhzorim – Europe

אוסף גדול של מחזורים מערי אירופה. לרבים מהם כריכות עור מקוריות עם עיטורי זהב, אך עם פגמים. גם המחזורים שנדפסו בעיר אחת, אינם משלימים סט שלם.
מחזורים מערים שונות:
* מחזור כמנהג ק"ק בני רומה יצ"ו. מנטובה, תע"ח-ת"ף [1719-1718]. שני החלקים כרוכים יחד. כתמי רטיבות וסימני פטריה בחלק התחתון של הספר לכל ארכו. סימני עש. כריכת עור עתיקה מנותקת.
* סדר לתפלת מנחה, מעריב ושחרית של ימי הפורים. קארלסרוא, תקצ"ט 1839.
* מחזור כמנהג מדינות ערי פולין, חלק שני, לשלושה רגלים. וינה, [תרט"ז] 1856.
* לראש השנה ויום הכפורים עם ביאור ביידיש-דייטש. ווילנא, תרל"ו 1876. חלק מאותיות השער בדיו אדומה. כריכת עור מקורית בלויה עם שרידי הטבעות ורישום: "עטע אשת צבי הירש".
* מחזור לסוכות, עם הביאורים בית לוי, מטה לוי ומעשה ארג. וורשא, [תרמ"ח] 1888. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה ובספריה הלאומית.
לונדון:
* מחזור לסכות, כמנהג פולין, עם תרגום לאנגלית. [תקצ"ו 1836]. כרך זה אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה ולא נמצא בספריה הלאומית. כריכת עור מקורית עם עיטורים מוזהבים, צד קדמי ואחורי מנותקים מהכריכה.
* מחזור למועדי ה', חלק ששי - סוכות, עם תרגום לאנגלית. [תר"ך 1860].
זולצבאך:
כל המחזורים כמנהג אשכנז, עם פירוש הדרת קדש וכוונת הפייטן ביידיש-דייטש:
* מחזור לשבתות, ימים טובים וראשי חודשים, חלק ראשון, כמנהג ק"ק אשכנזים. קרעים משוקמים עם חיסרון בדף השער ובמספר דפים. פורמט גדול. כריכת עור מקורית מרשימה, עם עיטורים מוזהבים בשדרה. [תנ"ט 1699].
* חלק ראשון, לראש השנה ויום כפור, כמנהג ק"ק אשכנזים. [תקכ"ח 1768].
* חלק שני, לשלושה רגלים. תקנ"ה [1795].
* חלק שני, לשלושה רגלים. תקס"ב 1802.
* חלק ראשון, לראש השנה ויום כפור. תר"ו 1845.
מיץ:
* שבעה מחזורים כמנהג אשכנז, עם תרגום ליידיש-דייטש. תקע"ז [1817]. ליום כפור; לערבית יום כפור; ליום ראשון של ראש השנה; ליום שני של ראש השנה; ליום ראשון ושני של שבועות - שלושה עותקים. אינם סט שלם.
רדלהיים:
כל המחזורים ערוכים, מתורגמים ומפורשים על ידי הרב וולף היידנהיים:
* ליום ראשון של ראש השנה; ליום שני של ראש השנה; לערבית יום כפור. תקס"ג. מחזור ליום כפור, כמנהג אשכנז. תק"ס 1800.
* ליום שני של ראש השנה, כמנהג פולין. תקס"ב 1802.
* לחג השבועות, כמנהג אשכנז. תקס"ה 1805.
* לשמיני עצת ולשמחת תורה, כמנהג אשכנז. תקע"ה 1815.
* מחזור לחג הסוכות ולשבת שבתוכו, כמנהג פולין תק"ף 1820. כרוך עם: מחזור לשמיני עצרת ולשמחת תורה, כמנהג פולין. תקפ"א 1821.
* ליום ראשון של ראש השנה, כמנהג אשכנז. תקפ"ז 1827.
* ליום ראשון ושני של פסח, כמנהג אשכנז. תקפ"ז 1827.
* לחג הסוכות. תקפ"ז 1827. כרוך עם: מחזור לשמיני עצרת ולשמחת תורה. רדלהיים, תקפ"ח 1828. כמנהג אשכנז.
* ליום שביעי ושמיני של פסח ולשבת חול המועד, כמנהג אשכנז; ליום ראשון ושני של פסח, כרוך עם מחזור יום שביעי ושמיני של פסח, כמנהג אשכנז (מהדורה שונה מהראשונה). תקצ"ב 1832.
* ליום ראשון ושני של פסח. כרוך עם: שביעי ושמיני של פסח. תר"ך 1860.
אופנבאך:
כל המחזורים כמנהג אשכנז, עם פירוש הדרת קודש וכוונת הפייטן ביידיש-דייטש:
* חלק שני, לשלושה רגלים. [תקנ"ז 1797].
* ליום ראשון של ראש השנה; ליום שני של ראש השנה; ללא דף קדם שער מאוייר. [תקס"ב 1802].
* ליום ראשון ושני של שבועות, [תקס"ג 1803]. ללא דף קדם שער מאוייר.
* ליום ראשון ושני של סכות [תקס"ד 1804]. שני עותקים. שניהם ללא הדף האחרון של רשימת המנויים. אחד מן העותקים כרוך עם החלק לשמיני עצרת ולשמחת תורה, מאותה השנה.
* ליום כפור. [תקע"ב 1812].
* ליום ראשון ושני של שבועות. [תקע"ג 1813]. עם דף שער מצוייר.
* ליום שביעי ושמיני של פסח. [תקע"ב 1812 בערך]. כרך זה לא מופיע במפעל הביבליוגרפיה.
* ליום שני של ראש השנה. [תקע"ח 1818].
* ליום ראשון ושני של שבועות. [תקפ"ז 1827].
מחזורים מערים שונות:
* מחזור כמנהג ק"ק בני רומה יצ"ו. מנטובה, תע"ח-ת"ף [1718-1719]. שני החלקים כרוכים יחד. כתמי רטיבות וסימני פטריה בחלק התחתון של הספר לכל ארכו. סימני עש. כריכת עור עתיקה מנותקת.
* סדר לתפלת מנחה, מעריב ושחרית של ימי הפורים. קארלסרוא, תקצ"ט 1839.
* מחזור כמנהג מדינות ערי פולין, חלק שני, לשלושה רגלים. וינה, [תרט"ז] 1856.
* לראש השנה ויום הכפורים עם ביאור ביידיש-דייטש. ווילנא, תרל"ו 1876. חלק מאותיות השער בדיו אדומה. כריכת עור מקורית בלויה עם שרידי הטבעות ורישום: "עטע אשת צבי הירש".
* מחזור לסוכות, עם הביאורים בית לוי, מטה לוי ומעשה ארג. וורשא, [תרמ"ח] 1888. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה ובספריה הלאומית.
מחזורים חסרים:
* מחזור כפי מנהג ק"ק של בני איטאלייא, חלק שני. ונציה, [תצ"א 1731]. חסרים דף אחד באמצע ודף אחרון.
* מחזור עם כוונת הפייטן, של סכות, כמנהג אשכנז עם פירוש ביידיש-דייטש. אמשטרדם, [תקכ"ח 1768]. ללא שער ראשון מאויר. כריכת עור עתיקה ובלויה, עם עיטורים מוזהבים.
* לשביעי ושמיני של פסח, כמנהג אשכנז. אופנבאך, [תקס"ג 1803]. חסרים עשרים דפים באמצע המחזור.
* חלק שני, לשלושה רגלים, כמנהג אשכנז. חסרים 8 דפים בסוף. זולצבאך, תקפ"ו 1825.
* לחג השבועות (חסר יב דף אחרונים), כמנהג אשכנז. רדלהיים, תקפ"ז 1827.
כ-48 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening250$ Sold For938$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 216

auction search

Hafetz Hayim – Vilna, 1873 – First Edition and Subsequent Edition Printed in Shanghai / Arei Yehudah – Vilna, 1865

* ספר חפץ חיים, דיני שמירת הלשון "על הלכות איסורי לשון הרע ורכילות, על פי הלכה היוצאת מן התלמוד והפוסקים". ווילנא, תרל"ג 1873. מהדורה ראשונה.
‫ה, [1], ח-פא דף. [ללא 4 דפי פערענאמרנטן שנוספו בחלק מהעותקים]. כ-21 ס"מ. מצב טוב. כתמים וכתמי זמן. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
כרוך בתחילתו עם:
* ספר ערי יהודה, פירוש על שיר השירים, מאת רבי יהודה ליב בן עוזר קוואל. ווילנא, תרכ"ה 1865.
[4] עמ', פו דף. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים וכתמי זמן. סימני עש. כריכה ישנה, בלויה
ופגומה.
* ספר חפץ חיים, שמירת הלשון וחובת השמירה. שנגהאי, [תש"ד 1944 בערך]. דפוס צילום של מהדורת וורשא תרמ"ד.

Opening50$ Sold For813$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 301

auction search

Shulhan Arukh Printed in Amsterdam, Three Volumes out of Four

שלושה חלקים של שלחן ערוך עם באר הגולה. דפוס יוסף עטיאש. שני שערים לכל חלק:
* אורח חיים. [תכ"ב 1662]. סימנים א-שנה (א-קפ דף) הוחלפו בטעות בדפים של שלחן ערוך אבן העזר. בלאי. כתמים. כריכת קלף מנותקת.
* יורה דעה. [תכ"ב 1662]. שני עמודי השער חסרים. בלאי. כתמים. כריכת קלף מנותקת.
* אבן העזר [תכ"ב-תכ"ג 1663-1662]. רישום בעלות של אחד מבני משפחת ששון. בלאי. כתמים. כריכת עור מקורית.
מהדורה ראשונה של חיבורו המפורסם של רבי משה רבקש "באר הגולה" המגלה את מקור הדינים והפסקים בשולחן ערוך.
רבי משה רבקש (ש"ס-תמ"ד) מחכמי ליטא הנודעים, זקנו של הגר"א מווילנא. שימש רב בווילנא. בשנת תט"ו, בעקבות התנפלות הקוזקים של חמלניצקי על ווילנא, נמלט מן העיר והגיע לאמשטרדם ולרוטרדם. כך הכירוהו המדפיסים ההולנדים אפרים בואינו ויעקב קאשטילו ובקשוהו להגיה את מהדורת השולחן ערוך שעמדו להוציא לאור. למהדורה זו צורף חיבורו "באר הגולה" שהפך מאז לאחד מנושאי הכלים החשובים של השולחן ערוך, ונדפס בכל מהדורות השולחן ערוך עד ימינו.
* שני חלקים של שלחן ערוך, עם באר הגולה. יורה דעה, וחשן משפט. תנ"ח-תנ"ט [1698-1699]. דפוס עמנואל עטיאש. שני שערים לכל חלק. חיתוך דפים מוזהב. דפים כהים. שני כרכים.
5 ספרים. 15 ס"מ. מצב משתנה.

Opening150$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 337

auction search

Moda’ah L’Veit Yisrael – Halakhic Essays Prohibiting Machine-Made Matzahs, 1859

ספר מודעא לבית ישראל. תשובות מרבני הדור לאסור המצות שנעשות במכונה, בפקודת הרב שלמה קלוגר. ברעסלויא, תרי"ט [1859]. דפוס הירש זולצבאך.
מכתבי תשובות מאת הרב שלמה קלוגר, ומאת הרב חיים האלברשטאם מייסד חסידות צאנז.
המכתבים נאספו ונערכו על ידי ר’ חיים נתן דמביצר מקראקא, ראב"ד קרקוב, מומחה להיסטוריה של עם ישראל וההיסטוריון של הקהילה היהודית בלבוב ושל ועד ארבע ארצות. נגד חוברת זו הופיע "קונטרס ביטול מודעה", מאת ר’ יוסף שאול הלוי נתנזון, לבוב תרי"ט.
כד עמ'. 18 ס"מ. מצב טוב.

Opening150$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 39

auction search

Rabenu Yeruham – Constantinople, 1516 – First Edition – Copy Incomplete

ספר תולדות אדם וחוה - ספר מישרים, לרבינו ירוחם. [קושטא, רע"ו 1516].
עותק חסר. מעט הערות ותיקונים בצד הטקסט.
מד-רו, רי-רטו, ריח-רעב; א-לז, מ-מב, מט-סה, סז-סח, [1], סט-עו דף (דף עו של הספירה השנייה נכרך בראש הספר).28.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, קרעים ובלאי. כריכה פגומה. 43 דפים חסרים בתחילת הספר, 26 דפים חסרים באמצעו, 25 דפים חסרים בסופו.

Opening400$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 328

auction search

Large Collection of Pamphlets – Pinchas Grayevsky

כ-70 חוברות שונות: "מגנזי ירושלים", "אבני זכרון", זכרון לחובבים הראשונים ועוד, שהוציא לאור פנחס גרייבסקי.
פנחס גרייבסקי (תרל"ג-תש"א), חוקר וסופר, יליד ירושלים. ליקט תעודות היסטוריות, תמונות, זיכרונות אישיים ותולדות אישים ומשפחות ביישוב הישן, ופרסם אותם בכתב העת "מגנזי ירושלים" שערך והוציא לאור, ובפרסומים רבים אחרים.
גודל ומצב משתנים.

Opening100$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 490

auction search

Medieval Liturgical and Secular Poetry – Large Book Collection

אוסף גדול של ספרי מחקר העוסקים בשירה, בפיוט וביצירה הספרותית היהודית החל מימי הביניים ועד לראשית העת החדשה.
האוסף מכיל עשרות רבות של ספרים שנכתבו על ידי גדולי החוקרים, ונתפרסמו מאמצע המאה ה-19 ועד סוף המאה ה-20. באוסף מהדורות חשובות ביניהן ששת הכרכים של ידיעות המכון לחקר השירה העברית שיצאו לאור בהוצאת שוקן בברלין, מחקרים מאת חיים שירמן וחיים בראדי על שירת יהודי-ספרד, ספריו של א. מ. הברמן, יצירות שההדירו ד"ר דב ירדן, וד"ר שמעון ברנשטיין, מספר עבודות אקדמיות שנכתבו בנושא, וספרים רבים נוספים.
ספרים בודדים יצאו במהדורות ממוספרות ומצומצמות.
כ-81 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening400$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 53

auction search

Collection of Zohar and Tikkunei Zohar Books

אוסף ספרי זהר, זהר חדש ותיקוני זהר:
* זהר חדש. אמשטרדם, [תס"א 1701].
* תקוני הזהר. [לבוב], [תק"ס 1800]. שולי השער ושולי מספר דפים משוקמים.
* ספר תקוני הזהר. אזמיר, [תרי"ח 1858]. שני כרכים.
* ספר תיקוני הזהר. ליוורנו, [תר"ב 1842]. טופס עם שוליים רחבים במיוחד.
* ספר תקוני הזהר. ליוורנו, [תרי"ד 1854]. קרעים בשולי השער. שוליים חתוכים עם פגיעה בטקסט במספר דפים.
* ספר הזהר. אמשטרדם, [תע"ה 1815]. חלק ראשון על ספר בראשית.
* ספר הזהר. אמשטרדם, [תפ"ח 1728]. חלקים שני-רביעי בשני כרכים.
* ספר הזהר. ליוורנו, [תרי"א-תרי"ב 1852-1851]. שלושה כרכים.
* ספר הזהר. אזמיר, תרכ"ב-תרכ"ג [1863-1862]. חמישה מתוך שמונה כרכים: שני כרכי בראשית, שני כרכי שמות. כרך ראשון של חומש במדבר. ללא כרך במדבר השני והכרכים על ויקרא ודברים.
* ספר הזהר. ליוורנו, תקע"ה-תקע"ו ‬[1815-1816]. חלק שלישי: ויקרא-דברים.
18 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening300$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 241

auction search

Collection of Booklets and Short Publications – Jerusalem

אוסף חוברות וקונטרסים שנדפסו בירושלים, מרביתם במחצית הראשונה של המאה ה-20.
החוברות עוסקות בנושאים מגוונים, ביניהם חבורים הלכתיים, חידושים על הש"ס, דרושים, תפילות ודו"חות כספיים וארגוניים של ועדים שונים בירושלים.
רבים מהקונטרסים עודם במעטפות הנייר המקוריות.
כ-37 קונטרסים וחוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening80$ Sold For688$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 256

auction search

Large Collection of Pamphlets Printed in Tunisia and Djerba

אוסף של חוברות מדפוסי תוניס וג'רבה מהשנים תקפ"ט-תשכ"ג.
34 חוברות של פירושים לתנ"ך, תפילות, פיוטים, לוחות שנה, סיפורים ומעשיות, רפואות, שטרות, הגדה של פסח. וביניהן:
* הירח, ירחון רבני בהלכה ובאגדה. ג'רבה, תש"ט [1949]. בין המאמרים נדפסה הצעת חוקה למדינת ישראל: "אזרחי ישראל יהיו רשאים להתאסף יחד... לא תשעה כל הפליה בחוקים אלה בשל טעמי גזע".
* ספר עבור הארץ חלק ראשון, סימני השנים ומחזורי העיבור. הלכות הנוגעות לזמני היום בכל שנה. תוניס, [תרפ"ג] 1923.
כ-34 חוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening150$ Sold For688$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 320

auction search

Zionism and Settlement of the Land – Six Books

שבעה ספרים וחוברות בנושא יישוב הארץ והיחס לציונות:
* אמונה ישרה, חלק שלישי - דרישת ציון וחברת ארץ נושבת, מאת רבי צבי הירש קאלישר. קרוטושין, [תרכ"ב 1862].
* ספר דרישת ציון, לחברת ארץ נושבת, מאת הרב צבי הירש קלישר. טהארן (טורון, פולין), [תרכ"ו 1866]. כרוך עם: ספר והכנעני אז בארץ, ביאור על פסוק "והכנעני אז בארץ", מאת רבי משה קצנלבוגן. פרנקפורט דמיין, תרי"ז 1857. פגעי עש.
* ספר שביל הזהב, על מצות ישוב ארץ ישראל ומצב היהודים, מאת רבי מרדכי אליאשברג. וורשא, תרנ"ז 1897. קרע בשער עם מעט פגיעה בטקסט.
* ספר אור לישרים, חיבור נגד השטה הציונית, מאת שלמה זלמן לאנדא. וורשא, תר"ס 1900.
* ספר גאולת הארץ, אוסף מאמרי חז"ל וגדולי הדור העוסקים ביישוב ארץ ישראל, הגאולה והיחס לציונות, בעריכת רבי מרדכי אשכנזי. וורשא, תרס"ד 1904.
* חוברת אלה מסעי, רשימת מסע הרבנים מחברי הועידה להרמת קרן הדת והיהדות. פרנקפורט דמיין, תרע"ו [1916]. ספר העוסק ברשמי מסע הרבנים, ובראשם הרב אברהם יצחק הכהן קוק והרב יוסף חיים זוננפלד למושבות הגליל בשנת תרע"ד.
* קונטרס למען ירושלים, בו יבאר את גודל האיסור של אותן היוצאין מכנסת ישראל מן הועד הלאומי, מאת רבי אליהו צבי קוטניק. ירושלים, [תרפ"ח 1928].
7 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים. סימני עש.

Opening80$ Sold For688$ Including buyers premium
Show 24 of 505 Lots

Sign up for the Kedem Newsletter!

Sell / Buy at Kedem

Our specialists will provide you with a free estimate for your items. No commitment on your part.

How to Sell?

Enhance your existing collection with exciting new items or start a new collection today.

How to Buy?