Judaica - Books, Manuscripts, Letters, Objects Books, Manuscripts & Rabbinical Letters | Objects – Judaica, Israeliana & Numismatics

Auction Closed arrow-down

The Auction was held on 05/09/16


Download PDF Version

Download PDF Download PDF

Auction Online 3 Lot Number 353

auction search

Torah Scroll – Europe

ספר תורה שלם, [אירופה, המאה ה-20?].
כתב אשכנזי (בית יוסף). גלול על עצי חיים.
כתב דהוי במספר מקומות. בפרשת אחרי מות בקריאה ליום כיפור בתפילת שחרית ובתפילת מנחה הוסיפו בתקופה מאוחרת יותר בעיפרון ניקוד וסימונים לסימון סוף הפסוק. גובה הקלף: 35 ס"מ. 42 שורות. מצב בינוני-טוב. כתמים וסימני בלאי.

Opening1,000$ Sold For1,250$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 354

auction search

Torah Scroll on Gevil – Yemen

ספר תורה על גוויל חום-כהה. [תימן, המאה ה-19?].
כתיבת סת"ם נאה.
ספר התורה לא נחקר אך נציין כי "שירת האזינו" נכתבה ב-67 שורות, דבר השנוי במחלוקת המסורות. כמו כן בספר התורה מספר שינויים מספרי התורה שלנו. בעשרת הדברות (בפרשת יתרו, ואתחנן) חמשת הדברות האחרונים כתובים בשני טורים. הרווח בין חומש במדבר לחומש דברים שתי שורות הם בתחתית העמודה ושתיים בתחילת העמוד, בפרשת כי תבוא הקללות עם רווחים, ובפרשת האזינו שינויים בכתיבת שירת האזינו.
42 שורות. גובה העמודות: 32 ס"מ. רוחב העמודות: 8.5-7 ס"מ. מצב בינוני-טוב. סימני בלאי.

Opening800$ Sold For2,125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 478

auction search

Collection of Samaritan Manuscripts and Other Documents

חמישה כתבי-יד שומרוניים, [המאה ה-20].
* כ-150 דף בפורמט גדול, כנראה בכתב-ידו של אברהם נור צדקה, הכנה לספר. כתב שומרוני וערבית.
* כרך כתב-יד (לא מזוהה), בערבית ובכתב שומרוני. 40 הדפים האחרונים מנותקים ושוליהם נחתכו (עם פגיעות בטקסט).
* כרך כתב-יד, "כתאב אלדלאיל פי יום אלמיעאד", חבור תיאולוגי שומרוני, בכתב יד שומרוני.
* 45 דף בכתב ידו של אברהם נור צדקה, "תפילות שבתות השבועות" - הכנה לחוברת מודפסת.
* כ-70 דף בכתב-ידו של אברהם נור צדקה, קטעים מספרי שמות וויקרא, כתובים על גבי גליונות נייר גדולים. עברית, ערבית וכתב שומרוני באותיות דפוס.
דפים, מסמכים ופריטים נוספים הקשורים לעדה השומרונית:
* קובץ דפים ובו השוואת שינויי הגרסאות בין נוסח התורה המסורתי לבין הנוסח השומרוני, לחלקים מספר בראשית. הקובץ נעשה ע"י הדבקה ידנית של המילים המודפסות (לעתים כל מלה בגזיר-נייר בודד ולעתים כמה מלים יחדו. סימני הניקוד נמחקו בטיפקס).
* כ-40 דפים כתובים בכתב יד שומרוני, בצירוף עם קובץ דפים מצולם וגזיר עיתון בנושא השומרונים.
* מכתב ומברק מאת יצחק בן-צבי בנוגע לעדת השומרונים, עם שני מכתבים נוספים ממזכיר לשכתו ד. ברטוב.
* מחברת עם מספר דפים בתחילתה של כתב יד שומרוני.
* 6 קלטות שמע מאירועים שונים.
5 כתבי יד, ומצורפים אליהם מסמכים ופריטים נוספים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening800$ Sold For1,000$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 492

auction search

Large Collection of Facsimiles

אוסף גדול של פקסימיליות, מרביתן יצאו במהדורות מצומצמות וממוספרות. האוסף כולל פקסימיליות של כתבי יד ודפוסים נדירים של התנ"ך, ששה סדרי משנה, התלמוד הבבלי והירושלמי, קטעי גניזה שונים, מדרשי הלכה ואגדה ועוד. מרבית הפקסימיליות יצאו בהוצאת מקור, ירושלים. המחצית השניה של המאה ה-20.
35 פקסימיליות. מצב טוב. גודל משתנה. חלקן מכילות לעיתים שניים עד ארבעה כרכים. לחלקן כריכות נאות עם גב מעור, נתונות בנרתיקי קרטון.
רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening500$ Sold For1,625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 264

auction search

Large Collection of Books Printed in Djerba

אוסף גדול מאוד של ספרים מדפוסי ג'רבה. מחצית ראשונה של המאה ה-20. עברית וערבית-יהודית. ספרי דרוש ומוסר, ספרי שו"ת, פירושים על התורה, ספרי חידושים על הש"ס, ספרי זמירות ופיוטים.
כ-180 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening500$ Sold For2,500$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 321

auction search

Large Collection of Books Printed in Hungary and Romania during the Holocaust

אוסף גדול של ספרים שנדפסו בהונגריה בתקופת טרום-השואה ובעיצומה של מלחמת העולם השנייה, בה נחרבו קהילות ישראל ברוב ארצות אירופה, ואילו אצל יהדות הונגריה - שהיתה אף היא במצוק ובמצור - המשיכו בהדפסת ספרים עד כניסת הצבא הגרמני באביב תש"ד 1944.
בין הספרים: * חמשה חומשי תורה מקראות גדולות. בודפשט, [תש"ד, 1944]. חמישה כרכים.
* הקדמה ודרך לעץ החיים הנקרא סור מרע ועשה טוב, מאת רבי צבי הירש אייכנשטיין. פעשט, תש"ב [1942].
* חוק לישראל. [בודפשט, תש"ב, 1942]. חמישה כרכים.
* משניות, נ"א פירושים. סט שלם. דיאמארט [תש"ג, 1943]. תריסר כרכים.
* בארת המים, מאת רבי צבי הירש הכהן מרימינוב. סאטמר, [תש"ב, 1942].
* נצר חסד (השלם) על מסכת אבות. גראסווארדיין (אורדאה-מארה). תש"ג [1943].
* רזיאל המלאך. גראסווארדיין (אורדאה-מארה). תש"ד [1944].
מצורף ספר ובו רשימה ביבליוגרפית של ספרים שנדפסו באירופה בשנים 1945-1933, ומספר דפים עם רישומים ביבליוגרפיים מודפסים במכונת כתיבה.
כ-55 ספרים. חלק מהם בכמה כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening400$ Sold For1,625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 145

auction search

Books with Rabbis’ Signatures and Stamps

ספרים עם חתימות וחותמות רבנים:
* תרומת הדשן, לרבי ישראל איסרלין. סדילקוב, תקצ"ה 1835. חותמת של רבי יהושע זליג דיסקין, בעת כהונתו כרב בעיר פריאסלב בלאי. פגעי עש.
* דברי משפט, חלק ראשון ושני, לרבי חיים אוירבאך. קראטאשין, [תקצ"ה 1835]. חותמת של רבי "אליעזר שובמאן שו"ב מלובלין" ושל רבי "יוסף קארטאפעל אבד"ק גליסק פלך לובלין". סימני עש. כריכה מנותקת.
* ברכת ראש, חידושי הלכות על מסכת ברכות, מאת רבי אשר הכהן. וורשא, [תרט"ז] 1856. חותמת רבי "אברהם דרושקאוויץ משגיח הישיבה ה' דוולאזין מלפנים רב בשאט פ. קאוונא". מחבר "שערי הוראה" ו"חידושי וביאורי הגר"א". חסרה כריכה אחורית.
* מחנה לוי, חידושים על הש"ס, מאת רבי צבי הורוויץ. לבוב, [תר"ך] 1860. חותמת "יועץ הקיסרי אהרן לעווין אבד"ק סאמבור והגליל". רבי אהרן (תר"ם-תש"א) היה ממנהיגי היהדות, חבר בוועד רבני גליציה, חבר בפרלמנט הפולני, ויועץ הקיסר. חיבר "מטה אהרן" ועוד, ופרסם מאמרים רבים.
* שו"ת עבודת הגרשוני, מאת רבי גרשון אשכנזי. לבוב, [תרכ"א] 1861. חותמות של רבי יהושע זליג דיסקין, בעת כהונתו כרב בעיר פריאסלב. סימני עש. כתמים.
* חתם סופר חלק אבן העזר, לרבי משה סופר. פרשבורג, [תרכ"ה] 1865. חותמת רבי "אהרן פרעסבורגר אב"ד דק"ק באניהאד".
* שו"ת שואל ומשיב חלקים א-ג, לרבי יוסף שאול נתנזון. לבוב, תרכ"ח 1865. מספר הערות למדניות בכתב-יד. חותמות של רבי יהושע זליג דיסקין, בעת כהונתו כרב בעיר פריאסלב. סימני עש. דפים מנותקים. כתמים.
* קסת הסופר, מהדורה תנינא חלק ראשון, מאת רבי שלמה גאנצפריד. אונגוואר, [תרל"א 1871]. חותמת רבי יהושע זליג דיסקין (תרנ"ח-תשל"א), רבה של פרדס חנה. כתמים. קיפולים בשולי הדפים.
* שערי אפרים, על דיני קריאת התורה, מאת רבי אפרים זלמן מרגליות. ווילנא, תרל"ג 1873. רישום בעלות של רבי ישעיה שנייבלג, אב"ד בני ראם ואחר כך דיין בבית הדין מחזיקי הדת של חסידות בעלז. חותמות וחתימת רבי "יצחק יוסף חזן" מלאוויטש (תר"ב-תרפ"ח), בעל "שיח יצחק", פרסם מאמרים תורניים רבים. סימני עש.
* חדושי הרי"מ על מסכתות כתובות וקדושין, מאת רבי יצחק מאיר אלטר. וורשא, תרל"ה 1875. רישום בעלות של "חנוך העניך הכהן וורשא", "משה צבי בעלסקי" מחסידי גור.
* דרך חיים, על מסכת אבות, למהר"ל מפראג. וורשא, תרל"ז 1876. נכרך עמו ספר באר הגולה, למהר"ל מפראג. וורשא, תרמ"ז 1887. בלאי. כריכה מפורקת חלקית.
חותמת רבי דוד מנחם הכהן ווארשאוויאק אב"ד וודיסלב. רישום בעלות של רבי מנחם אריה קניגסהפר (תרס"ח-תשס"ה), היה רב בדרזדן ובהמבורג, ובהמשך משגיח בישיבת אור יהודה שבכפר סבא.
* חתם סופר חלק שני, אבן העזר, לרבי משה סופר. וינה [תרל"ז] 1877. חותמת של רבי "גדליה שמעלקעס אב"ד דק' פרעמישלא". רבי גדליה שמלקיש (תרי"ט-תרפ"ח) בן אחיו ותלמידו המובהק של הגאון הנודע רבי יצחק שמלקיש בעל "בית יצחק" (שכיהן ברבנות פשמישל ולבוב). משנת תרנ"ג רב בפשמישל.
* תורת הבית הארוך, לרשב"א. יוזפוב, [תרמ"ב] 1882. חתימה של רבי ישראל יצחק טאוב מלודז', מחסידי סטריקוב.
* סדר נוסח הקרבנות, תשליך, אושפיזין והקפות. קראקא, תרנ"ב 1892. חותמת של רבי משה מונד. בלאי. כתמים. כריכה מפורקת חלקית.
* עבודת כהונה, סדר וכוונת נשיאת כפיים, מאת רבי חיים הכהן. פרמשילא, תרנ"ד [1894]. חותמת של רבי משה מונד.
* כללי הוראה, על איסור והיתר, מאת רבי ישראל מתתיהו אוירבאך. לבוב, תרנ"ו 1896. חתימות וחותמות של רבי "מרדכי יעקב וארקול לפנים הרב בקובנה".
* כתר כהנה, תולדות רבנו שבתי כהן בעל "שפתי כהן", מאת רבי חיים דובעריש פרידברג. דרוהוביטש, תרנ"ח 1898. חותמת של רבי אהרן מנדלברג הכהן, אב"ד ומו"צ בקהילת אשכנזים בקהיר.
* מאמר מרדכי על התורה, מאת רבי מרדכי מנדבורנה. [תר"ס 1900]. חותמת של רבי משה מונד, אבדק"ק מיקאלאיוב, מחשובי חסידי בעלזא.
* שביל הזהב, דרושים, מאת רבי ברוך הכהן מבריינסק. ניו יורק, תרס"ג [1903]. הקדשה בכתב יד המחבר.
* רשפי אש השלם, כתבי רבי מרדכי מנעשכיז. פיעטרקוב [תרס"ז] 1907. רישום בעלות של יצחק מאיר לוין, יצחק (איצ'ה) מאיר לוין (תרס"ג-תשל"א), ממנהיגי אגודת ישראל, שר הסעד הראשון בממשלת ישראל. חותמת רבי נתן נטע דאנער (תר"ך-תרפ"ו), מגאוני פולין המפורסמים ומגדולי הידענים בתולדות הקבלה והחסידות. חותמת רבי חיים זאב קרלנשטיין, רב בלומז'ה.
* בית ישראל, חידושים ודרושים על סדר פרשיות התורה, חגים ומועדים. יאסי, [תרס"ח 1908]. חותמת של רבי שלום גוטמאן (תרכ"ז-תרפ"ט), אב"ד יאסי, מצאצאי ר' לוי יצחק מברדיטשוב. דפים מפורקים.
* אמרי השכל, דרושים, מאת רבי יעקב טובונשסקי. בילגוריי, תרס"ט 1908. רישום בעלות של רבי שמעון משה דיסקין (תרל"ב-תרצ"א), דרשן, רב פעלים, רב בלכוביץ. חותמת של בנו הרב יהושע זליג דיסקין.
* דברי דוד, טורי זהב, על פירוש רש"י לתורה בראשית-ויקרא, מאת רבי דוד הלוי סגל. סוואליווע, תרע"ב 1912. חותמת רבי משה עזרא טויב (תרנ"ה-תש"ד). מצאצאי האדמו"ר ר' יצחק אייזיק טויב מקאליב. חתן ר' ברוך מגערלא (רופשיץ). נספה בשואה.
* שו"ת תשובה מאהבה, חלק ראשון, מאת רבי אלעזר פלקלס. קאשוי, [תרע"ב] 1912. רישום בעלות של צבי אלימלך הכהן ביין דומ"צ סילאדי-טשעה. כריכה מפורקת חלקית.
* ייטב פנים, דרושים לשבתות ומועדי השנה, מאת רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים. חוסט, [תרע"ב] 1912. חותמת של רבי משה מונד.
* עבודת הקרבנות, מאת רבי אהרן הכהן. פיעטרקוב, [תרע"ג] 1913. הקדשה נאה בכת"י המחבר וחותמתו "אהרן הכהן, אב"ד נאוואשווענצאני פלך ווילנא". הגאון המפורסם רבי אהרן הכהן (תרכ"ה-תרצ"ו, אוצר הרבנים 1599), חתנו של ה"חפץ חיים". רב בליטא ובתל-אביב, מחבר ספרים רבים.
* משנה ברורה חלק ד, מאת רבי ישראל מאיר הכהן מראדין. וורשא, [תר"ץ 1930 בערך]. חותמת של רבי אברהם משה באב"ד, ממשפחת אדמו"רי ויזניץ'. תלמיד ר' מאיר אריק. רב בגורה-הומורה. עלה לארץ ושימש רב בקפריסין וביפו, מקורב לחזון איש.
* כבוד מלכים, דיני אונס שוגג ומזיד בהלכה, מאת רבי משה צבי לנדוי. קליינווארדיין, תרצ"ד [1934]. חותמת "הק' שמעון לעבאוויטש דיין דק"ק פרעסבורג" (תר"ם-תרצ"ז), חותמת "ישראל מנחם ברוין אב"ד דק"ק ברעזאוויטץ וליפיאן יצ"ו" (תרכ"ה-תש"א נספה בשואה). דפים כהים. חסרה כריכה.
* חידושי כתב סופר על מסכתות שבת ופסחים, מאת רבי אברהם שמואל בנימין סופר. ירושלים, תשכ"ט [1969]. הקדשה בכתב-יד עם חתימה של רבי שמחה בונם סופר, עומד בראש מוסדות פרשבורג בירושלים, בנו של בעל ה"חשב סופר", לרבי יצחק יעקב וייס (תרס"ב-תשמ"ט), מחבר שו"ת מנחת יצחק, רבה של העדה החרדית בירושלים. מהדורה לא מוכרת ביבליוגרפית.
* כוכבי אור, דרושים על התורה, מאת רבי אלישע הלוי רוזנפלד. לונדון, תשל"ד [1974]. הקדשה עם חתימת המחבר. רבי אלישע הלוי רוזנפלד, שימש כרב בקהילות קאשוי, יאסי, גרוסוורדין. מחבר הספרים: דברי אור, אוהב גר, חיים מאירים, בית צדיקים ועוד.
מצורפים שני ספרים חסרים:
* נתיבות המשפט, לרבי יעקב מליסא. קניגסברג, [תרי"ט 1859]. רישום בעלות של רבי ישראל הכהן אב"ד קשוינז. חותמת רבי יהושע זליג דיסקין (תרנ"ח-תשל"א), רבה של פרדס חנה. חסרים 12 הדפים האחרונים. סימני עש. דפים מפורקים.
* מדרש תנחומא חלקים א-ב. לובלין, תרל"ט 1879. חסרים שני דפים אחרונים. חותמת רבי "חיים אלעזר טייטלבוים דיין הספרדי טאשנאד". דיין בטשאנד, רב בגרוסוורדין. נספה בשואה.
כ-32 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני.

Opening400$ Sold For525$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 39

auction search

Rabenu Yeruham – Constantinople, 1516 – First Edition – Copy Incomplete

ספר תולדות אדם וחוה - ספר מישרים, לרבינו ירוחם. [קושטא, רע"ו 1516].
עותק חסר. מעט הערות ותיקונים בצד הטקסט.
מד-רו, רי-רטו, ריח-רעב; א-לז, מ-מב, מט-סה, סז-סח, [1], סט-עו דף (דף עו של הספירה השנייה נכרך בראש הספר).28.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, קרעים ובלאי. כריכה פגומה. 43 דפים חסרים בתחילת הספר, 26 דפים חסרים באמצעו, 25 דפים חסרים בסופו.

Opening400$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 490

auction search

Medieval Liturgical and Secular Poetry – Large Book Collection

אוסף גדול של ספרי מחקר העוסקים בשירה, בפיוט וביצירה הספרותית היהודית החל מימי הביניים ועד לראשית העת החדשה.
האוסף מכיל עשרות רבות של ספרים שנכתבו על ידי גדולי החוקרים, ונתפרסמו מאמצע המאה ה-19 ועד סוף המאה ה-20. באוסף מהדורות חשובות ביניהן ששת הכרכים של ידיעות המכון לחקר השירה העברית שיצאו לאור בהוצאת שוקן בברלין, מחקרים מאת חיים שירמן וחיים בראדי על שירת יהודי-ספרד, ספריו של א. מ. הברמן, יצירות שההדירו ד"ר דב ירדן, וד"ר שמעון ברנשטיין, מספר עבודות אקדמיות שנכתבו בנושא, וספרים רבים נוספים.
ספרים בודדים יצאו במהדורות ממוספרות ומצומצמות.
כ-81 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening400$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 368

auction search

Silver Spoons Formerly Owned by Rebbetzin of Radzymin, Wife to Radzyminer Rebbe Rabbi Aharon Menachem Mendel Guterman

חמש כפות למרק עשויות כסף. [רוסיה, ראשית המאה ה-20]. יצרן: J. Ehrlich.
בקצה הידית של כל אחת מן הכפות מובלט עיטור בצורת מגן ועליו סלסלה עם פרחים; על המגן נחקק הכיתוב "הרבנ[י]ת תחי' מראדזמין תרע"ב".
האדמו"ר רבי אהרן מנחם מנדל גוטרמן (תר"כ-תרצ"ד, אנצ' לחסידות א', עמ' קצג-קצה), בנו יחידו של האדמו"ר רבי שלמה דוד יהושע מראדזימין, מגדולי האדמו"רים בפולין. תלמידם של האדמו"ר רבי אברהם בורנשטיין מסוכטשוב ושל האדמו"ר רבי שלמה זלמן שניאורסון מקאפוסט. החל לכהן כאדמו"ר לאחר פטירתו של אביו. עמד בראש קופת רבי מאיר בעל הנס כולל פולין. ביקר בארץ ישראל בשנת תרפ"ט, ותרם כסף להקמת המחיצה בכותל המערבי. בשנת תרע"ב הקים ישיבה בראדזימין והיה מוסר שם שיעורים מעת לעת.
בנישואיו הראשונים נישא לבתו של רבי יצחק יעקב רבינוביץ מביאלה, והיא בעלת כלי הכסף שלפנינו.
אורך: 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כיפופים. חלק מהחריטות מטושטשות.
ספרות: The romance of Judaica, an exhibition at the Jewish Museum of Australia, עמ' 25, פריט 35.

Opening350$ Sold For438$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 97

auction search

Collection of Hassidic Books

אוסף ספרי חסידות חשובים שנדפסו כולם בלבוב:
* ליקוטי יקרים, ליקוטים מצדיקי החסידות. [תרי"ז] 1857.
* שער התפלה, לרבי חיים טירר מטשרנוביץ. [תרי"ח] 1858. כרוך עם: סדורו של שבת. [תר"ך 1860]. חסרים מספר דפים באמצע הספר.
* מאור עינים, לרבי מנחם נחום מטשרנוביל. [תרי"ח] 1858.
* אור לשמים, מאמרי חסידות על התורה, לרבי מאיר הלוי מאפטא. [תר"ך 1860]. לא כרוך.
* תשואות חן, חידושים על התורה לאדמו"ר רבי גדליהו מליניץ. [תרכ"ב] 1862. רישום בעלות של רבי יהושע עהרנרייך אב"ד שאמלויא.
* פרי הארץ, לרבי מנחם מנדל מויטבסק. [תרכ"ב] 1862.
* סדורו של שבת, חלק ראשון ושני, לאדמו"ר רבי חיים מטשרנוביץ. [תרכ"ג] 1863.
* תולדות אהרן, לרבי אהרן מזיטומיר. [תרכ"ה] 1864.
* שער התפלה, לאדמו"ר רבי חיים מטשרנוביץ. [תרכ"ו] 1865. חסר אחד משני דפי השער.
* לקוטי תורה, לאדמו"ר רבי מרדכי מטשרנוביל. [תרכ"ו] 1865.
* זאת זכרון, לחוזה מלובלין. תרכ"ה [1865]. חסר דף השער. כרוך עם: ספר בית ישראל, לאדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. [תרכ"ה] 1865.
* תורת אמת, דברי חסידות על התורה, מכתבי האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשל מאפטא. תרכ"ה 1865. לא כרוך.
* מאור עינים, לרבי מנחם נחום מטשרנוביל. [תרכ"ט] 1869. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה ובאוצר הספר העברי של וינוגרד.
* אור המאיר, דרושים על התורה, לרבי זאב וולף מזיטומיר. [תרל"ה] 1875.
* דברי משה, לרבי משה שהם מדולינה. תרמ"ז 1887. קרעים בדף השער.
מצורף ספר חסר:
* רביד הזהב, חידושים על התורה, לאדמו"ר רבי ישראל דב בער גילרנטר. [תר"ל 1869]. הספר חסר בסופו מדפים עז-פו.
16 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening300$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 172

auction search

Collection of Manuscripts and Books with Handwritten Additions – Near East

אוסף כתבי-יד, ספרים עם השלמות והוספות בכתב-יד. ארצות המזרח.
בין הפריטים:
* כתב-יד, "טעמים" [הלכות וחידושים] בהלכות שחיטה וטריפות. [כתיבה "מערבית", מרוקו, המאה ה-19 בקירוב].
* כתב-יד, פיוטים בפרסית-יהודית. [פרס, המאה ה-20].
* ספר מדע, אהבה וזמנים, ממשנה תורה להרמב"ם. [ונציה, שע"ה 1614. דפוס פייטרו בראגאדינו בבית ייואני קאיון]. חסר שער, עם דפים בכתב-יד [תימן] הכרוכים בראשו ובסופו.
* ספר תורת גיטין, לרבי יעקב מליסא. [פרנקפורט דאודר, תקע"ג [1813]. חסר דף שער ודף אחרון. השלמה אמנותית בכתב-יד של השער והעמוד שאחריו, עם הוספה של הכותב בשולי השער [המחליפה את מקום הדפוס]: "נכתב פה קנישין יע"א".
* ספר רפאל המלאך, סגולות ורפואות. [פיעטרקוב, תרע"א?]. עותק פגום וחסר, כרוכים עמו דפים רבים של נוסחי קמיעות, איורים קבליים, סגולות, ועוד.
* כמה ספרים עם השלמות והוספות בכתב-יד.
* דפים בכתב-יד, שרידים מכתבי-יד שונים.
כ-20 פריטים. גודל ומצב משתנים.

Opening300$ Sold For425$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 311

auction search

Collection of Books – 18th-19th Century

תשעה ספרים משנות הת' והת"ק:
* ספר שערי דורא, הנקרא איסור והיתר, מאת רבי יצחק מדורא. עם הגהות [מרבי ישראל איסרלן] ו"מבוא שערים" [מרבי נתן נטע שפירא]. יעסניץ, [תפ"ד 1724].
* מחזור חלק שני, כמנהג אשכנזים ושאר קהלות קדושות, עם תרגום ליידיש דייטש. אמשטרדם, [תצ"ג 1733]. חלק שני לסוכות, פסח ושבועות.
* ספר שבחי תודה, תפילות ופיוטים, מאת רבי מלאכי בן יעקב הכהן. ליוורנו, [תק"ד 1743]. כריכה מנותקת.
* ספר התשבי, שורשי מילים [כמנין תשב"י] בלשון הקודש, מאת המדקדק רבי אליהו הלוי אשכנזי (רבי אליהו בחור). הורודנא, תקס"ה 1805. רישום בעלות של "יחזקאל אברהם מצליח" בדף השער. קרע עם פגיעה בטקסט בדף אחרון. נזקי עש.
* ספר חנוכת הבית - סדר תפילה לחנוכת הבית. אמשטרדם, [תקנ"ג 1793]. ספר זה הוא חלק מספר "שיר אמונים" שנדפס באמשטרדם באותה השנה, עם שער נפרד.
* ששה סדרי משנה, עם פירוש כף נחת ועם תרגום ליידיש-דייטש. ברלין, תקצ"ב-תקצ"ד [1832-1834]. סט שלם בשני כרכים.
מצורפים 3 ספרים חסרים:
* נביאים אחרונים, עם תרגום ליידיש-דייטש. [אמשטרדם], [תנ"ט 1699]. חסר דף השער והדף שאחריו. כרך אחד מתוך מהדורת נביאים וכתובים שנדפסו באותה השנה.
* ספר חמד אלהים, תפילות ותקונים לחג הסוכות. ונציה, [תקט"ז 1756]. חסרים 3 דפים באמצע. כתמים ובלאי. קרעים, פגעי עש.
* ספר ראשית חכמה הקצר. [ווילנא], [תקע"ז 1817]. חסר דף השער.
9 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening300$ Sold For425$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 407

auction search

“Flowers from the Holy Land” Album – Olive wood Binding

[אלבום "פרחי ארץ הקדושה" בכריכת עץ זית. [ירושלים, תרנ"ו 1896 בערך. 
עץ זית משובץ; הדפסה. 
פרחי ארץ הקדושה: "מאוספים מהמקומות היותר קדושים בארץ אבותינו/בלוית תכונת קורות ומצב המקומות; עפ"י החקירות והספירות היותר חדשות ומדויקות". מאת הראמ"ל - אברהם משה לונץ (1918-1854). 
אלבום בן 14 דפים, בו מודבקים פרחים מיובשים, בליווי הסברים בעברית ובגרמנית על אודות הערים בהן נאספו הפרחים. כרוך בכריכת עץ זית נאה. במרכז הכריכה הקדמית מודפסות המילים "ירושלם / Jerusalem". סביבו, מסגרת משובצת פיסות עץ בצבעים שונים. שער נוסף בגרמנית. 10.6X 16.5 ס"מ. 
​מצב טוב. בלאי. כתמים ופגמים קלים. הקדשות בעט בדפי השערים.

Opening300$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 13

auction search

Hamisha Humshei Torah, Yiddish Translation – Amsterdam 1676-1678

תורה נביאים וכתובים, בלשון אשכנז. תרגום ליידיש-דייטש [באותיות צו"ר]. אמשטרדם, תל"ו-תל"ט 1676-1678. דפוס אורי וייבש הלוי.
המתרגם רבי יקותיאל בליץ. הסכמות רבני ועד-ארבע-ארצות ורבני אמשטרדם. תחריט נחושת מפואר בשער. בדפים האחרונים נוסף תרגום הספר "תועליות הרלב"ג".
סמוך למהדורה זו נדפס באמשטרדם תרגום דומה על ידי המדפיס יוסף עטיאש ובעקבות כך פרצה מחלוקת בין המדפיסים, ובמהלכה האשים כל צד את משנהו בהסגת גבול (על פרשה זו ראה באריכות: א' הברמן, פרקים בתולדות המדפיסים העבריים, עמ' 299-309).
[7], סג, [1], סד-רנז; יח דף. 29.5 ס"מ. שערים נפרדים למגילות, נביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות גדולים. בכמה דפים חיתוך דפים על גבול הטקסט. קרעים. קרעים משוקמים עם חיסרון בשני דפי השער ובכמה דפים. כריכה עתיקה, עץ מחופה בעור, עם שרידי אבזם. פגמים בכריכה.

Opening300$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 262

auction search

Collection of Responsa Books, Torah Writings, Homilies and Liturgical Poetry Printed in Egypt

אוסף דפוסי מצרים:
* ספר עת לכל חפץ, שירים לשמחות ולימי אבל, לרב יעקב אבן צור. נא אמון [תרנ"ג 1893]. מצורף ספר צלצלי שמע, פיוטים, לרב משה אבן צור. אלכסנדריה, תרנ"ב [1892].
* ספר משפט וצדקה ביעקב חלק ראשון, שו"ת על כל חלקי השו"ע, לרב רפאל אהרן בן שמעון. נא אמון, תרנ"ד [1894].
* ספר כרוב ממשח, כינויים ושמות נרדפים בייחוד מספרי המקובלים, בסדר א"ב, מאת הרב שלמה חזן. נא אמון, תרנ"ה [1895].
* ספר שער הקדים, חידושים שונים בסדר א"ב, מאת הרב שלמה חזן. נא אמון, תרנ"ה [1895].
* ספר שלחן ערוך טור יורה דעה, עם פירוש ראשי בשמים לרב דוד מזרחי, ופירוש שושנת המלך יחיא צאלח. נא אמון, [תרנ"ה‬ 1895].
* ספר שלחן הזהב חלק ראשון, דרושים על בראשית שמות, לרב שלמה חזן. נא אמון, תרס"ג [1903].
* ספר שאלות ותשובות מהרי"ף, לרב יעקב פראגי. אלכסנדריה, תרס"א [1901]. חסר דף אחרון.
* ספר שער המפקד חלק ראשון, מנהגי ירושלים, לרב רפאל אהרון בן שמעון. נא אמון, [תרס"ח 1908].
* ספר נהר מצרים כרך ראשון, מנהגים ודינים של יהודי מצרים, לרב רפאל אהרון בן שמעון. נא אמון, תרס"ח [1908].
* ספר נהר מצרים כרך שני, מנהגים ודינים של יהודי מצרים, לרב רפאל אהרון בן שמעון. נא אמון, תרס"ח [1908].
* ספר אבל מצרים חלק שני, דרושים של הרב אהרן מענדל הכהן. קהיר, [אחר תרס"ח 1908].
* ספר לקט שכחה חלק ראשון, ליקוטים מהתלמוד ומדברי חז"ל על כל פרשה, לרב מסעוד בן דוד בנימין. מצרים תרע"ו [1916]. דפים מנותקים.
* ספר שם חדש, אסיפה של שמות אנשים ונשים, לתועלת מסדרי הגיטין, לרב מסעוד חי בן שמעון. מצרים, תרע"ז [1917].
* ספר מסלת ישרים, לרבי משה חיים לוצאטו. מצורפים ספר אבן שלמה, אגרת המוסר. נא אמון, תרע"ח [1918].
* ספר דברי זאב חלש שלישי, חידושים על הש"ס, מאת הרב זאב ביעדנאוויץ. נא אמון, תרע"ט [1919]. בלאי. קרעים בשולי הדפים.
* ספר לקט שכחה חלק שני, ליקוטים מהתלמוד ומדברי חז"ל על כל פרשה, לרב מסעוד בן דוד בנימין. מצרים תרפ"ג [1923]. דפים מנותקים.
* ספר אגרת שבוקין, דיני גט וגירושין, לרב מסעוד חי בן שמעון. מצרים, תרפ"ד [1924].
* קונטרס עגונות, הסכמות רבני הדור להתיר גט שנכתב על ידי הבעל, מאת הרב אהרן מענדל הכהן. מצרים, תרפ"ד [1924].
* ספר ים הגדול, שו"ת על ארבעת חלקי השו"ע, מאת הרב יעקב משה טולידאנו. קהיר, תרצ"א [1931].
* קונטרס משיב נפש, פסק דין להכשיר בת שהוכרזה כממזרת, מאת הרב יעקב משה טולידאנו. נא אמון, תרצ"ו [1936].
כ-20 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening300$ Sold For575$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 358

auction search

Parchment Scroll, Book of Ruth

מגילת רות על קלף, בכתיבת סת"ם אשכנזית נאה. [ירושלים?, המאה ה-20].
גובה הקלף: 44 ס"מ. מצב טוב. נתונה בנרתיק עשוי מתכת.

Opening300$ Sold For525$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 401

auction search

Jewish Calendar – Montreal, 1854 – Early Days of Jewish Printing in Canada

A Jewish Calendar for Fifty Years... Together with an Introductory Essay on The Jewish Calendar System, מאת Jacques J. Lyons ו- Abraham De Sola. מונטריאול (קנדה), 1854. אנגלית.
לוח שנה לשנים 1903-1853 - טבלה מפורטת בה מצוינים חגים ומועדים, שבתות, ראשי חודש ושמות פרשות השבוע. מלווה מאמר ארוך בנושא השנה העברית וכן רשימת מוסדות יהודיים (בתי כנסת, מוסדות חינוך ורווחה, ועוד) בארה"ב, קנדה ואזור הים הקריבי.
לוח השנה חובר בידי רב קהילת "שארית ישראל" בניו-יורק ורב קהילת "שארית ישראל" במונטריאול, הסופר והאוריינטליסט אברהם דה סולה (1825-1882), והנו אחד מן הספרים היהודיים הראשונים אשר נדפסו בקנדה.
178 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה רבים. כריכה מקורית מעט פגומה, מנותקת חלקית. דפים ראשונים ואחרונים מנותקים חלקית. חותמת בעלים מוטבעת באחד העמודים.

Opening300$ Sold For525$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 82

auction search

Da’at Kedoshim – Lvov, 1848 – First Edition

ספר דעת קדושים, עניני קבלה וחסידות. מאת האדמו"ר רבי יהודה צבי [אייכנשטיין] אב"ד ראזדיל. לבוב, תר"ט 1848. מהדורה ראשונה. סטפנסקי חסידות, מס' 133.
[2], עז דף. כ-23 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. סימני רטיבות. סימני עש. קרעים מודבקים בנייר דבק בשער ובדפים נוספים. כריכה לא מקורית, עם פגמים ובלאי.

Opening300$ Sold For450$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 53

auction search

Collection of Zohar and Tikkunei Zohar Books

אוסף ספרי זהר, זהר חדש ותיקוני זהר:
* זהר חדש. אמשטרדם, [תס"א 1701].
* תקוני הזהר. [לבוב], [תק"ס 1800]. שולי השער ושולי מספר דפים משוקמים.
* ספר תקוני הזהר. אזמיר, [תרי"ח 1858]. שני כרכים.
* ספר תיקוני הזהר. ליוורנו, [תר"ב 1842]. טופס עם שוליים רחבים במיוחד.
* ספר תקוני הזהר. ליוורנו, [תרי"ד 1854]. קרעים בשולי השער. שוליים חתוכים עם פגיעה בטקסט במספר דפים.
* ספר הזהר. אמשטרדם, [תע"ה 1815]. חלק ראשון על ספר בראשית.
* ספר הזהר. אמשטרדם, [תפ"ח 1728]. חלקים שני-רביעי בשני כרכים.
* ספר הזהר. ליוורנו, [תרי"א-תרי"ב 1852-1851]. שלושה כרכים.
* ספר הזהר. אזמיר, תרכ"ב-תרכ"ג [1863-1862]. חמישה מתוך שמונה כרכים: שני כרכי בראשית, שני כרכי שמות. כרך ראשון של חומש במדבר. ללא כרך במדבר השני והכרכים על ויקרא ודברים.
* ספר הזהר. ליוורנו, תקע"ה-תקע"ו ‬[1815-1816]. חלק שלישי: ויקרא-דברים.
18 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening300$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 64

auction search

Three Kabbalistic books

שלושה ספרי קבלה:
* זהר חדש. אמשטרדם, [תס"א 1701]. בלאי. כתמים. סימני עש.
* זהר חדש. זולקווא, [תקס"ד] 1803. בלאי. כתמים. סימני עש. כריכה מנותקת.
* ספר יצירה עם ליקוטים מהגר"א. ירושלים, תרל"ה [1875]. דפוס מיכל הכהן יצחק גאשצינני. בסופו לוח מקופל "הציור הראשון מהרל"א פנים ואחור על דעת רבינו הקדוש האר"י ועל דעת רבינו הגדול הגר"א ז"ל". דפים מנותקים. דפים כהים.
שלושה ספרים. גודל משתנה. מצב כללי בינוני.

Opening300$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 450

auction search

Large Collection of Makhzorim – Europe

אוסף גדול של מחזורים מערי אירופה. לרבים מהם כריכות עור מקוריות עם עיטורי זהב, אך עם פגמים. גם המחזורים שנדפסו בעיר אחת, אינם משלימים סט שלם.
מחזורים מערים שונות:
* מחזור כמנהג ק"ק בני רומה יצ"ו. מנטובה, תע"ח-ת"ף [1719-1718]. שני החלקים כרוכים יחד. כתמי רטיבות וסימני פטריה בחלק התחתון של הספר לכל ארכו. סימני עש. כריכת עור עתיקה מנותקת.
* סדר לתפלת מנחה, מעריב ושחרית של ימי הפורים. קארלסרוא, תקצ"ט 1839.
* מחזור כמנהג מדינות ערי פולין, חלק שני, לשלושה רגלים. וינה, [תרט"ז] 1856.
* לראש השנה ויום הכפורים עם ביאור ביידיש-דייטש. ווילנא, תרל"ו 1876. חלק מאותיות השער בדיו אדומה. כריכת עור מקורית בלויה עם שרידי הטבעות ורישום: "עטע אשת צבי הירש".
* מחזור לסוכות, עם הביאורים בית לוי, מטה לוי ומעשה ארג. וורשא, [תרמ"ח] 1888. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה ובספריה הלאומית.
לונדון:
* מחזור לסכות, כמנהג פולין, עם תרגום לאנגלית. [תקצ"ו 1836]. כרך זה אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה ולא נמצא בספריה הלאומית. כריכת עור מקורית עם עיטורים מוזהבים, צד קדמי ואחורי מנותקים מהכריכה.
* מחזור למועדי ה', חלק ששי - סוכות, עם תרגום לאנגלית. [תר"ך 1860].
זולצבאך:
כל המחזורים כמנהג אשכנז, עם פירוש הדרת קדש וכוונת הפייטן ביידיש-דייטש:
* מחזור לשבתות, ימים טובים וראשי חודשים, חלק ראשון, כמנהג ק"ק אשכנזים. קרעים משוקמים עם חיסרון בדף השער ובמספר דפים. פורמט גדול. כריכת עור מקורית מרשימה, עם עיטורים מוזהבים בשדרה. [תנ"ט 1699].
* חלק ראשון, לראש השנה ויום כפור, כמנהג ק"ק אשכנזים. [תקכ"ח 1768].
* חלק שני, לשלושה רגלים. תקנ"ה [1795].
* חלק שני, לשלושה רגלים. תקס"ב 1802.
* חלק ראשון, לראש השנה ויום כפור. תר"ו 1845.
מיץ:
* שבעה מחזורים כמנהג אשכנז, עם תרגום ליידיש-דייטש. תקע"ז [1817]. ליום כפור; לערבית יום כפור; ליום ראשון של ראש השנה; ליום שני של ראש השנה; ליום ראשון ושני של שבועות - שלושה עותקים. אינם סט שלם.
רדלהיים:
כל המחזורים ערוכים, מתורגמים ומפורשים על ידי הרב וולף היידנהיים:
* ליום ראשון של ראש השנה; ליום שני של ראש השנה; לערבית יום כפור. תקס"ג. מחזור ליום כפור, כמנהג אשכנז. תק"ס 1800.
* ליום שני של ראש השנה, כמנהג פולין. תקס"ב 1802.
* לחג השבועות, כמנהג אשכנז. תקס"ה 1805.
* לשמיני עצת ולשמחת תורה, כמנהג אשכנז. תקע"ה 1815.
* מחזור לחג הסוכות ולשבת שבתוכו, כמנהג פולין תק"ף 1820. כרוך עם: מחזור לשמיני עצרת ולשמחת תורה, כמנהג פולין. תקפ"א 1821.
* ליום ראשון של ראש השנה, כמנהג אשכנז. תקפ"ז 1827.
* ליום ראשון ושני של פסח, כמנהג אשכנז. תקפ"ז 1827.
* לחג הסוכות. תקפ"ז 1827. כרוך עם: מחזור לשמיני עצרת ולשמחת תורה. רדלהיים, תקפ"ח 1828. כמנהג אשכנז.
* ליום שביעי ושמיני של פסח ולשבת חול המועד, כמנהג אשכנז; ליום ראשון ושני של פסח, כרוך עם מחזור יום שביעי ושמיני של פסח, כמנהג אשכנז (מהדורה שונה מהראשונה). תקצ"ב 1832.
* ליום ראשון ושני של פסח. כרוך עם: שביעי ושמיני של פסח. תר"ך 1860.
אופנבאך:
כל המחזורים כמנהג אשכנז, עם פירוש הדרת קודש וכוונת הפייטן ביידיש-דייטש:
* חלק שני, לשלושה רגלים. [תקנ"ז 1797].
* ליום ראשון של ראש השנה; ליום שני של ראש השנה; ללא דף קדם שער מאוייר. [תקס"ב 1802].
* ליום ראשון ושני של שבועות, [תקס"ג 1803]. ללא דף קדם שער מאוייר.
* ליום ראשון ושני של סכות [תקס"ד 1804]. שני עותקים. שניהם ללא הדף האחרון של רשימת המנויים. אחד מן העותקים כרוך עם החלק לשמיני עצרת ולשמחת תורה, מאותה השנה.
* ליום כפור. [תקע"ב 1812].
* ליום ראשון ושני של שבועות. [תקע"ג 1813]. עם דף שער מצוייר.
* ליום שביעי ושמיני של פסח. [תקע"ב 1812 בערך]. כרך זה לא מופיע במפעל הביבליוגרפיה.
* ליום שני של ראש השנה. [תקע"ח 1818].
* ליום ראשון ושני של שבועות. [תקפ"ז 1827].
מחזורים מערים שונות:
* מחזור כמנהג ק"ק בני רומה יצ"ו. מנטובה, תע"ח-ת"ף [1718-1719]. שני החלקים כרוכים יחד. כתמי רטיבות וסימני פטריה בחלק התחתון של הספר לכל ארכו. סימני עש. כריכת עור עתיקה מנותקת.
* סדר לתפלת מנחה, מעריב ושחרית של ימי הפורים. קארלסרוא, תקצ"ט 1839.
* מחזור כמנהג מדינות ערי פולין, חלק שני, לשלושה רגלים. וינה, [תרט"ז] 1856.
* לראש השנה ויום הכפורים עם ביאור ביידיש-דייטש. ווילנא, תרל"ו 1876. חלק מאותיות השער בדיו אדומה. כריכת עור מקורית בלויה עם שרידי הטבעות ורישום: "עטע אשת צבי הירש".
* מחזור לסוכות, עם הביאורים בית לוי, מטה לוי ומעשה ארג. וורשא, [תרמ"ח] 1888. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה ובספריה הלאומית.
מחזורים חסרים:
* מחזור כפי מנהג ק"ק של בני איטאלייא, חלק שני. ונציה, [תצ"א 1731]. חסרים דף אחד באמצע ודף אחרון.
* מחזור עם כוונת הפייטן, של סכות, כמנהג אשכנז עם פירוש ביידיש-דייטש. אמשטרדם, [תקכ"ח 1768]. ללא שער ראשון מאויר. כריכת עור עתיקה ובלויה, עם עיטורים מוזהבים.
* לשביעי ושמיני של פסח, כמנהג אשכנז. אופנבאך, [תקס"ג 1803]. חסרים עשרים דפים באמצע המחזור.
* חלק שני, לשלושה רגלים, כמנהג אשכנז. חסרים 8 דפים בסוף. זולצבאך, תקפ"ו 1825.
* לחג השבועות (חסר יב דף אחרונים), כמנהג אשכנז. רדלהיים, תקפ"ז 1827.
כ-48 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening250$ Sold For938$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 174

auction search

Divrei Nehemiah – Nehemiah Hayyun – Berlin 1713

ספר דברי נחמיה, חידושים על התורה בדרך הדרש והקבלה, מאת נחמיה חייא חיון. ברלין, [תע"ג 1713].
בדף השער הובלטה התיבה "אמשטרדם" באותיות גדולות. בפתח הספר הסכמות מרבי דוד אופנהיים מפראג, רבי גבריאל ליב [עשקעלעס] אב"ד ניקלשבורג, רבי אהרן אב"ד ברלין ורבי יהודא ליב ב"ר משה מגלוגא.
מחבר הספר, נחמיה חייא חיון (תט"ו-ת"ץ בערך), היה חכם ומקובל שבתאי, גדול השבתאים לאחר מותו של שבתאי צבי. כשהגיעו ספרי חיון לידי החכם צבי בתקופת רבנותו באמשטרדם מצא בהם דברי מינות ושבתאות, גזר על הספרים ומחברם חרם, ויצא נגדו במלחמה תקיפה. אל החכם צבי במלחמתו נגד חיון הצטרף רבי משה חאגיז, ושניהם סבלו מרדיפות תומכיו של חיון באמשטרדם. את ההסכמות לספריו הוציא חיון ממספר רבנים בדרך של הטעיה ומרמה. בהסכמה שקיבל חיון מרבי דוד אופנהיים לספר זה, השתמש גם לספרו הקבלי-שבתאי "עוז לאלהים", יחד עם הסכמה שקיבל מרבי נפתלי כ"ץ. בהמשך הודיעו השניים כי הסכמותיהם בטלות, אך חיון סירב להשיב את ההסכמות; השניים פרסמו את חזרתם מהסכמותיהם בספר "מלחמה לה' חרב לה'" מאת רבי משה חאגיז (אמשטרדם תע"ד).
[2], פט [צ"ל פז] דף, 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נקבי עש.

Opening250$ Sold For525$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 422

auction search

Six Makhzorim – Luxurious Leather Bindings

שישה מחזורים עם כריכות עור מפוארות, קישוטים ואבזמים מכסף. כל מחזור נתון בקופסת קרטון מקורית.
שלושה מחזורים "כמנהג ספרד בקהילות קונשטאנטינה ומדינות מזרח ומערב איטליא": ראש השנה, יום הכיפורים, שלוש רגלים. וינה, [תר"ן 1890]. אינם מופיעים במפעל הביבליוגרפיה.
שלושה מחזורים, מחזור למועדי אל: ראש השנה, יום הכיפורים, שלוש רגלים. עברית וגרמנית עמודה מול עמודה. וינה, [תרס"ד-תרס"ט], 1909-1904.
6 מחזורים. 19 ס"מ. מצב כללי טוב.

Opening250$ Sold For313$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 316

auction search

Large Collection of Books – 18th, 19th, 20th Century

אוסף גדול ומגוון של ספרים, רבים מהם הם ספרים ביידיש או עם תרגום ליידיש, ספרי אגרונים ולימוד כתיבה:
* תפלות ישראל, חלק שני, הכולל סדור מכל השנה מתורגם אשכנזית, מאת דוד פרידלנדר. ברלין, תקמ"ו [1786]. דפוס חברת חינוך נערים.
זוהי מהדורתו הראשונה של הסידור "גבעטי דער יודן", שנדפס בגרמנית באותיות עבריות ע"י דוד פרידלנדר, ממקורביו של משה מנדלסון ומאבות תנועת הרפורמה. חלק א' של הסידור נדפס כולו כסידור רגיל בלשון הקודש, וחלק ב' שלפנינו נדפס בגרמנית, אולם הוא דומה בתוכנו לסידור התפילה המסורתי. טופס מעט שונה מהמופיע במפעל הביבליוגרפיה, כנראה משום שלא נמצאים בו [5] דפי שמות המנויים המופיעים בחלק מן הטפסים. כריכה מנותקת וקרועה.
* ספר המגיד, נביאים ראשונים ואחרונים, עם פירוש ביידיש-דייטש. ווילהרמשדורף, [תע"ז 1717]. דף שער עם קרעים משוקמים. עמוד ובו ההסכמות (העמוד מעבר לשער) צולם מחדש.
* שלחן ערוך, מטור חשן המשפט. אמשטרדם, [תקכ"ד 1764]. דפים מקומטים בקצוות. כריכה עתיקה, בלויה וחסרה.
* ספר תם וישר, ספורי התורה על פי סדר הפרשיות, ביידיש-דייטש. זולצבאך, תקמ"ג [1783].
* מענה לשון אויף טייטש, תפילות ביידיש-דייטש. זולצבאך, תקמ"ח [1788]. שיקומים בנייר דבק בשולי הדפים.
* צאינה וראינה, פירוש באידיש-דייטש על חמישה חומשי תורה. זולצבאך, [תקנ"ט 1799]. קרעים עם חיסרון ופגיעה בטקסט בדף השער ובמספר דפים נוספים.
* תהלים אונד נביאים אחרונים, ספר תהילים מתורגם ליידיש-דייטש. לונדון, [תקפ"ג] 1823. כריכת קלף בלויה ומוכתמת.
* דברי הפורים והוא פתשגן הכתב, תרגום מצח אהרן לרבי אהרן מטריבש ביידיש-דייטש, על פתשגן הכתב לרבי מרדכי מווינטורה. ווילנא, תקצ"ז 1836. קרעים משוקמים במספר דפים.
* ספר קהלת משה, חידושים שונים על התורה והש"ס, מאת רבי משה בן אברהם הכהן מצ’ודנוב. סדילקוב, תקצ"ו 1836. קרעים עם פגיעה בטקסט בשער ובמספר דפים. פגעי עש.
* ספר נצח ישראל, למהר"ל מפראג. לבוב, [תר"ך] 1860.
* חידושי גור אריה על מסכתות שבת, עירובין ופסחים, למהר"ל מפראג. לבוב, [תרכ"ג] 1862.
* ספר מענה לשון, תפילות ותחינות ביידיש-דייטש לבית העלמין. ווילנא, תרכ"ד 1864.
* דרך הישר לעולם הבא, דינים ומוסר, לרבי יחיאל מיכל אפשטיין. ווילנא, תרל"ד 1874. יידיש.
* מחזור לראש השנה ויום הכפורים [כמנהג פולין], עם פירוש קרבן אהרן, לרבי אהרן ממיכאלישוק. ווילנא, תרמ"ג [1882].
* ספר פרקי הנאזר, על הלכות שחיטות ובדיקות בדרך פרד"ס, מאת רבי אליעזר שו"ב מז'יטומיר. לובלין, תרמ"ו [1886].
* ספר יוסיפון. לובלין, תרנ"ז 1897. יידיש. דף שער מנותק.
* מחזור לראש השנה ויום הכפורים, כמנהג ספרד. וורשא, [תרס"ב] 1902.
* ההגירה של ערב פסח, סיפור מאת שלום עליכם מתורגם על ידי ישעיהו קרניאל. ירושלים, [תרס"ח 1908]. לא כרוך. קרעים עם חיסרון קטן בשולי השער.
* ספר שיח יצחק, חוברת שניה - מנחת שבת, שירים ופיוטים לשבת, מאת רבי יצחק יוסף חזן. פולטובה, [תרע"א] 1911. כריכה חדשה עם המעטפת האחורית.
* סליחות [כמנהג פולין], עם תרגום ליידיש-דייטש. לובלין, [תרע"ב] 1912.
* מחזור אמרי נועם, נוסח אשכנז, לערבית יום כפור, ליום כפור וליום שני של ראש השנה. וורשא, [תרע"ג 1913]. שלושה כרכים.
* ספר הברית החדש, אדער דער טייך סמבטיון אין חינא. לודז', [שנות התר"ף 1920].
* שייקעוויטש'עס נייער בריעפענשטעלער, מאת נחום מאיר שייקביץ. ניו יורק, [שנות התר"ף 1920]. ספר לימוד לכתיבת מכתבים ביידיש.
* א סגולה פארן דלות. טשרנוביץ, [תר"ץ 1930 בערך]. עם המעטפת המקורית. יידיש.
* ספר נחלת עזריאל, דברי מוסר ביידיש, לרבי חיים יצחק מליק. סאטמר, תרצ"ח [1938]. כתמים ובלאי בשער.
* לקוטי אמרים, תניא. ניו יורק, [תרי"ג] 1953. פורמט כיס.
* ספר אם הבנים שמחה, מאת רבי יששכר שלמה טייכטל. ניו יורק, תשכ"ט. דפוס צילום של מהדורת בודפסט תש"ג.
* משניות עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא, ותרגום ביידיש. וורשא, [אחר תרמ"ז 1887]. סט בששה כרכים. כריכות מקוריות עם פגמים.
* פרענקעל'ס ליעבעס בריעף בוך. וורשא, [ראשית המאה ה-20]. ספר עם דוגמאות מכתבים ביידיש. לא נמצא בספרייה הלאומית. דף שער מנותק.
* ספר שארית ישראל, והוא חלק שני מספר יוסיפון. לבוב, [תרכ"ד] 1864. אינו נמצא במפעל הביבליוגרפיה ובספריה הלאומית. קרעים.
* חמשה חומשי תורה, מתורגמים ליידיש-דייטש. [לונדון], [תקפ"ט 1829].
* קונטרס דרך התשובה, מיוסד על דברי רבי נחמן מברסלב. [ניו יורק], תשמ"א [1981]. חורים בדף אחרון.
* Johannis BuxtorfI Thesaurus grammaticus linguæ sanctæ Hebrææ duobus libris methodice propositus. אוצר דקדוק לשוני, מאת יוהנס בוקסטורף. באזל, 1651. לטינית, עברית ויידיש-דייטש.
מצורפים 21 ספרים חסרים:
* ספר מראה מוסר, דער צוכט שפיגל, דברי מוסר ביידיש-דייטש, לרבי יהודה זליגמאן אולמא-גינצבורג. פרנקפורט [דמיין], [תנ"א 1691]. חסרים דף השער ושלושה דפים נוספים באמצע, והושלמו בצילום. בין כל שני דפים נכרך דף חלק, לרוב עם רישומים רבים.
* ספר לשון ערומים, איגרון ודוגמאות למכתבים. פרנקפורט דאודר, [תנ"א 1691]. חסרים 3 דפים (דף אחרון ושני דפים באמצע). שיקומים בשולי הדפים בשער ולאורך כל הספר. בין כל שני דפים נכרך דף חלק.
* ספר שירי יהודה, שירים ופיוטים עם תרגום וביאור בעברית וביידיש-דייטש. אמשטרדם, [תנ"ז 1696]. חסרים שני דפים באמצע, והושלמו בצילום. רישומים בדפי הפורזץ.
* ספר ארחות צדיקים, עם תרגום ליידיש-דייטש. אמשטרדם, [תצ"ה 1735]. חסר דף השער. דפים אחרונים מנותקים. לא כרוך.
* כתר כהונה, והוא ספר יוסיפון בלשון אשכנז. אמשטרדם, [תקל"א 1771]. חסרים דף השער וכ-30 דפים נוספים לאורך הספר שהושלמו בצילום.
* ספר לב טוב, דברי מוסר ביידיש-דייטש, לרבי יצחק בן אליקום מפוזנה. דיהרנפורט, [תקמ"ז 1787]. חסרים 2 דפים באמצע. דף אחרון קרוע בחלקו, והושלם בצילום על דף נפרד. לא כרוך.
* ספר צאינה וראינה. דיהרנפורט, תקע"ז [1817]. חסרים 35 דפים באמצע הספר. קונטרסים מנותקים, לא כרוך.
* ספר נחלת צבי, דברי מוסר מהזוהר הקדוש בלשון אשכנז, לרבי צבי הירש חוטש. [סדילקוב?, שנות התק"פ 1820?]. חסרים שלושה דפים, והושלמו בצילום, וביניהם דף השער והדף האחרון.
* ספר הישר על התורה. וורשא, תרי"ח 1858. חסרים 3 דפים באמצע הספר. קונטרסים מנותקים, לא כרוך.
* ספר נחלת צבי, פירוש על חמישה חומשי תורה ביידיש-דייטש, לרבי צבי הירש חוטש. [קניגסברג], [תר"ך 1860 בערך]. חסרים 9 דפים באמצע הספר במספר מקומות.
* ספר כתב יושר, תבנית אגרות מליצות, מאת שלום הכהן. [ווילנא], [תרכ"ד 1864]. חסר דף השער הראשון. עברית ויידיש-דייטש.
* סדר התפילה עם דרך החיים, סידור לכל ימות השנה, עם תהילים. וורשא, תרל"ד 1874. חסרים 3 דפים (דף השער ושני דפים אחריו). קרעים עם חיסרון בדפים רבים. בלאי רב.
* ספר לקוטי שושנים, לאדמו"ר רבי משה צבי מסאווראן. לבוב, [תרל"ד] 1874. חסרים 2 דפים בסוף הספר.
* שפת הים, ביאורים על מילים בתלמוד, מאת רבי ישראל גלבארט. לבוב, [תר"ל או תר"ם 1870 או 1880]. ללא דף שער ראשון.
* ספר משנה אחרונה על סדר טהרות, מסכת כלים. מרבי אפרים יצחק מפרמישלה. פרמישלה, תרמ"ב, 1882. חסרים 4 דפים באמצע.
* שערי תשובה וספר היראה, לרבינו יונה גירונדי, עם תרגום ביידיש-דייטש. ווילנא, תרמ"ז [1886]. חסרים דף השער ושני דפים אחרונים, והושלמו בצילום.
* ספר הצלחת הנפש, דברי מוסר, מאת רבי יעקב לוין. לובלין, תרנ"ד 1893. חסרים דפים רבים: 22 עמ' ראשונים שלאחר השער, ו-8 עמודים בסוף הספר.
* ‫ נייער בלאשטיינ’ס-בריעפענשטעלער, ספר לימוד לכתיבת מכתבים ביידיש, מאת עוזר בלאשטיין. [ביאליסטוק], תרס"ד 1903. בשער: ווילנא. חסרים 2 דפים באמצע. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* דער ליטווישער קעניג פון דיא שנארער. ניו יורק, [תרס"ז] 1907. חסר דף השער. לא כרוך.
* סידור שפת אמת החדש, עם תהילים. [וורשא], [תרפ"ו 1926]. פורמט כיס. חסר דף אחד באמצע הסידור.
* צאינה וראינה, בראשית-שמות. [ארצות אירופה], [שנות הת"ר]. חסר דף השער. שיקומים בשולי הדפים. בלאי.
* חיבור לא מזוהה ביידיש. חסר דף שער ודפים נוספים. [אירופה?], [שנות הת"ר?].
כ-55 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני. קרעים. כתמים ובלאי.

Opening250$ Sold For350$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 296

auction search

Josippon and She’erit Yisrael – Illustrated Yiddish Edition – Amsterdam, 1743

ספר יוסיפון שני חלקים, מאת יוסף בן גוריון: חלק ראשון הנקרא כתר כהונה. עם ציורים הדפסי עץ. חלק שני מספר יוסיפון הנקרא כתר מלכות, שארית ישראל. אמשטרדם, [תק"ג 1743]. דפוס נפתלי הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן.
היסטוריה של עם ישראל מאדם הראשון ועד שנת חיבור הספר. תיאור היסטורי מפורט על המדיניות ומצב היהודים בארצות תבל, כולל את סיפור גירוש יהודי ספרד ופורטוגל, סיפור גילוי אמריקה, ופרטים אודות יהודי הודו וקוצ'ין.
[4], רמד דף; [4], קמח דף. 17.5 ס"מ. מצב טוב.

Opening250$ Sold For313$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 457

auction search

Large Collection of Selihot Books – Ashkenaz and Poland

אוסף גדול של ספרי סליחות לימים נוראים כמנהג אשכנז ופולין. הסליחות נדפסו בערים שונות באירופה וביניהן: אמשטרדם, רדלהיים, הנובר, קרוטושין, וינה, ביאס, ברסלויא, טשרנוביץ, לבוב, מיץ, פיורדא, אלטונה, ווילנא ופראג, בין השנים תק"ס-תרמ"ה. ברבים מספרי הסליחות תרגומים וביאורים ביידיש-דייטש.
כ-28 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. בלאי וכתמים. קרעים. כריכות בלויות. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening250$ Sold For313$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 267

auction search

Large Collection of Books, Pamphlets and Calendars Printed in Egypt

אוסף גדול - דפוסי מצרים:
* ספר מנורת המאור, דינים הנהגות ותוכחות מוסר מאת רבי יצחק אבוהב, עם פירוש נפש יהודה לרבי משה מפרנקפורט, נא אמון, תרל"ח [1878]. קרעים בדפים האחרונים.
* ספר תלמוד שפת עברית, לימוד דקדוק השפה העברית לבני הנוער, מאת אברהם קעסטין. נא אמון, [תרנ"ו] 1896.
* ספר פרקי אבות, עם פירוש בערבית מאת רבי דוד הנגיד. נא אמון, תרס"א [1901].
יערי, הדפוס העברי בארצות המזרח, א, עמ’ 75, מס’ 32. ‬יש המערערים על ייחוס הפירוש לר’ דוד הנגיד. עיין: יוסף ינון-פנטון, מורשתם הספרותית של צאצאי הרמב"ם, פעמים, 97, תשס"ד, עמ’ 14-15, 20.
* ספר דברי ימי ישראל, קורות העם היהודי, מבריאת העולם עד גלות ספרד, מאת אברהם אביכזיר, נא אמון, תרע"ו [1911].
* מלון עברי עם תרגום ערבי, וכללי הדקדוק העברי. נא אמון, תר"ע-תרע"א 1910-1911.
* מדרש רבינו דוד הנגיד, על פרשת בראשית, לרבי דוד נכד הרמב"ם. נא אמון, תרע"ד [1914].
* ספר החקים לאגודת ת"ת תקות תשבי. קהיר, תרע"ד [1914]. מהדורה זו אינה מופיעה במפעל הביבליוגרפיה.
* סדר תקון חצות, סליחות והתרת נדרים. נא אמון, תרע"ו [1916]. סימני עש.
* סדור פרחי, סדר התפלות כמנהג ק"ק ספרדים, עם תרגום לערבית באותיות ערביות. קהיר, [תרע"ז 1917].
* הקדיש, מקורו ותועלתו, נוסחאותיו, דיניו ומנהגיו עם תרגום לגרמנית וצרפתית. קהיר, תרע"ט 1919.
* תורת הנבואה הטהורה, פילוסופיה של המדע, מאת שם טוב גפן. קהיר, תרפ"ג [1923].
* ספר מעשה עבות, על הסימנים וראשי תיבות, מאת ד"ר הלל יעקב פרחי. עברית וערבית. תרפ"ה 1925.
* בקשות ושירים הנאמרים בליל שבת קודש, מצרים, [תר"ץ 1930].
* חוברת אגרת הליכות יום טוב, הנהגותיו של רבי יום טוב ישראל, הרב הראשי לקהיר. קהיר, [תש"א] 1941.
* שעורים לשבת, ספר ירמיה, עם תרגום מעובד לצרפתית. אלכסנדריה, תש"ב [1941].
* סדר נוסח ההקפות לשמחת תורה. קהיר, תש"ב [1942].
* סדור מנחת ערב, מנחה וערבית לימי החול ולשבת. עברית וצרפתית עמוד מול עמוד. קהיר, תש"ד 1943.
* סדור מנחה חדשה, מנחה וערבית לימי החול, שבת ויום טוב. קהיר, תש"ג 1943.
* לוח שנת תש"ך. קהיר, 1960.
* לוח שנת תשכ"א, הקדשה מאת חברת עזרה לחלוקת לחם לעניי קהיר. קהיר, תשכ"א 1961. דפים מפורקים.
* לוח שנת תשכ"ה. קהיר, 1965.
כ-21 ספרים. גודל משתנה. מצב כלל טוב.

Opening250$ Sold For550$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 310

auction search

Collection of Books – 17th, 18th, 19th Century

שמונה ספרים משנות הת' והת"ק:
* חידושי הלכות בית יהודה, על מסכתות מסדר נשים ונזיקין, מאת רבי יהודה בן ניסן מקאליש. דעסוי, [תנ"ח 1698]. לא כרוך.
* ספר לחם הפנים, פירוש על שולחן ערוך יורה דעה, לרבי משה יקותיאל קויפמן. האנוי, [תע"ו 1716]. דף שער משוקם בהדבקה בשוליים.
* ספר שערי דורא, הנקרא איסור והיתר, מאת רבי יצחק מדורא. עם הגהות [מרבי ישראל איסרלן] ו"מבוא שערים" [מרבי נתן נטע שפירא]. יעסניץ, [תפ"ד 1724]. במהדורה זו נדפסו לראשונה הגהות רבי מרדכי יפה - בעל ה"לבושים".
* ספר קרבן אהרן, פירוש מקיף על ספר תורת כהנים (עם הפנים), מאת רבי אהרן אבן-חיים. דעסויא (דסאו), תק"ב [1742]. מהדורה שניה. כ דף ראשונים, קונטרס "מדות אהרן" על י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן. חותמות של חברת "סעדת בחורים".
* ספר שאלות ותשובות לרדב"ז. ונציה, [תק"ט 1749]. חלק שני, ללא החלק הראשון.
* ספר בית ישראל - דרישה ופרישה, פירוש על טור או"ח לרבי יהושע ולק כ"ץ. ברלין, תקכ"ז [1767].
* מענה לשון, סדר תחנות תענית על בית עלמין, עם תרגום ליידיש-דייטש. מיץ, תקפ"ג [1823].
* ספר שער המלך, חדושים על משנה תורה, מאת רבי יצחק נוניס בילמונטי, עם טעם המלך, הגהות והוספות מאת רבי ברוך ייטליס. ברין, [תקס"א-תקס"ב 1802-1801]. חלק ראשון ושני, בשני כרכים. ללא [2] דף אחרונים בסוף החלק הראשון.
8 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening200$ Sold For250$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 417

auction search

Collection of Makhzorim – Venice

אוסף מחזורים מדפוסי ונציה, חלקם עם כריכות נאות ומיוחדות:
* מחזור של כל השנה, כפי מנהג ק"ק איטאלייאני. ונציה, [תצ"א 1731]. דפוס ברגאדין. דף שער משוקם עם קרעים. כריכת עור מקורית עם עיטורים מוזהבים.
* מחזור של כל השנה, כפי מנהג קהלות קדושות של בני איטאלייא. ונציה, [תק"ב 1742]. דפוס ונדראמין. שני חלקים בשני כרכים. בשני החלקים חסר קדם השער עם תחריט הנחושת.
* מחזור של כל השנה, כפי מנהג ק"ק איטאלייאני. ונציה, [תק"י 1750]. דפוס ברגאדין. חלק שני בלבד, הכולל סליחות לחודש אלול ותפילות לשאר מועדי תשרי. קדם שער מאויר עם תחריט נחושת. לאחר הדף האחרון נכרך דף נוסף עם פיוט בכתב יד, לתפילת נעילה.
* מחזור של כל השנה, כפי מנהג ק"ק איטאלייאני. ונציה, [תקל"ב 1772]. דפוס ברגאדין. שני חלקים בשני כרכים: חלק ראשון לימות החול, שבתות וחגים. קרעים עם חיסרון.
* מחזור לשלש רגלים, כמנהג ק"ק ספרדים, עם דינים בלאדינו. ונציה, תקל"ד [1774]. רישומים בכתב יד. קרעים משוקמים עם פגיעה בטקסט. כריכת עור מקורית בלויה, עם פגמים.
* מחזור לימים נוראים, כמנהג ק"ק ספרדים שבקושטאנטינה ומדינות המזרח. עם תפילות מכתבי האר"י ומספר חמדת ימים, ודינים בלאדינו. ונציה, [תקנ"ז 1797]. קרעים משוקמים עם פגיעה בטקסט.
8 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים ובלאי.

Opening200$ Sold For600$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 215

auction search

Midrash Rabbot [rabbah] – Amsterdam, 1725

מדרש רבה, על חמשה חומשי תורה ומגילות. עם הפירושים "מתנות כהונה" "ידי משה" ו"משנת דרבי אליעזר". אמשטרדם, [תפ"ה 1725].
[3], קט, [ק]ל-רמו; צה דף. 32 ס"מ. בלאי. כתמים.

Opening200$ Sold For250$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 461

auction search

Collection of Large Format Selihot Books

אוסף ספרי סליחות גדולים:
* סליחות, כמנהג ק"ק אשכנזים, עם פירוש הנקרא מסביר. אמשטרדם, [תע"ב 1712].
* ‫סליחות, כמנהג נירנברג. וילהרמשדורף, [תע"ט 1719]. קרעים בשולי הדפים תוך פגיעה בטקסט. דפים משוקמים. סימני עש. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* סליחות, עפ"י סדר ומנהג ק"ק ווירמייזא. זולצבאך, [תצ"ז 1737].
* סליחות "בחדש אלול לחדש עשירי... עפ"י סדר קהל נירנבורג". פיורדא, [תקט"ז 1756].
* סליחות, כמנהג פיהם פולין, מעהרין. זולצבאך, [תקכ"א 1761].
* סליחות מכל השנה, כמנהג אשכנזים. ביאור באשכנזית-יהודית. מיץ, [תקכ"ה 1765].
* סליחות, כמנהג עלזוז. קרלסרוא, [תק"ל 1770].
* סליחות, כמנהג מדינות שוואבן ושוויץ. פיורדא, [תקמ"ב 1782].
* סליחות, כמנהג צרפת ואשכנז. תרגום אשכנזית-יהודית. לינעוויל, [תקנ"ט 1799].
* סליחות מכל השנה. זולצבאך, [תקע"ט 1819]. כתמי זמן ורטיבות.
* סליחות, כמנהג ליטא רייסין וזאמיט ושארי קהלות. ווילנא, תקצ"ח 1837.
* סליחות, כמנהג ליטא רייסין וזאמיט. ווילנא, תר"א 1841.
* סליחות עם עברי טייטש. לבוב, [תרי"ז] 1857.
13 ספרי סליחות. גודל ומצב משתנים.

Opening200$ Sold For1,000$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 493

auction search

The Jews of China – Research by James Finn – London, 1843

The Jews In China, Their Synagogue, Their Scriptures, Their History, James Finn. הוצאת B. Wertheim, Aldine Chambers, Paternoster Row. לונדון, 1843.
חיבור על יהודי סין מאת ג'יימס פין, קונסול בריטי בירושלים, עיתונאי ופילנתרופ. הספר עוסק בהיסטוריה של יהדות סין, בבתי הכנסת של היהודים ובכתבי הקודש שלהם.
Viii, 86 עמודים. 18.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה מקורית מנותקת, חלק גדול מהשדרה חסר. סימני בלאי בכריכה.

Opening200$ Sold For350$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 24

auction search

Yalkut Shim’oni – Frankfurt an der Oder, 1709

ילקוט שמעוני. חלק ראשון - על התורה, וחלק שני - על נביאים וכתובים. מאת רבי שמעון הדרשן מפרנקפורט. פרנקפורט דאודר, [תס"ט 1709]. כל החיבור בכרך אחד גדול. בשער תחריט נחושת מרשים ובו דמויות משה ואהרן, ותיאור דוד מכה את גלית הפלשתי. שער נפרד לחלק השני. דף שער וכמה דפים מנותקים חלקית. חתימות בעלים עתיקות במספר מקומות. חתימת ההסטוריון שלמה דוב גויטיין.
[1], שיג; קץ דף. ‬33.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. כריכת עץ מחופה עור, מפוארת ועתיקה, עם שרידי אבזמים.

Opening200$ Sold For275$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 387

auction search

Parchment Facsimile – Kuhbuch, Yiddish, with Illustrations (Verona, 1595) – Bibliophilic Edition of Ten Copies on Sheepskin, London, 1984

פקסימיליה על קלף, ספר קויא בוך, ספר על משלי בעלי חיים שנכתב ביידיש-דייטש באותיות צו"ר, מאת אברהם בן מתתיהו ממשפחת בת שבע, עם עשרות איורים בפיתוחי-עץ [דפוס פקסימילי של מהדורת ורונה, שנ"ה 1595]. לונדון, [תשמ"ד] 1984.
הספר נדפס לראשונה בווירונה בשנת שנ"ה, אולם ממהדורה ראשונה זו שרדו רק עותקים בודדים בעולם. בעקבות כך הדפיס ד"ר משה רוזנפלד, מהדורת פקסימיליה מצומצמת של עותקים ממוספרים, מתוכם 10 עותקים על קלף עור-כבש. העותק שלפנינו הוא מספר 6 עם חתימת המו"ל ליד המספר.
134, [5] דף. 21 ס"מ. מצב מצוין. כריכה מהודרת. בדפי הכריכה תוי-ספר נאים, מאת המו"ל.

Opening200$ Sold For425$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 462

auction search

Mahzorim and Selihot According to Ashkenazi and Polish Customs

שמונה מחזורים וסליחות:
* מחזור בלשון אשכנז, כמנהג אשכנז ופולין, ראש השנה, יום הכיפורים ושלושת הרגלים. יידיש. אמשטרדם, [תפ"א 1721].
* מחזור חלק ראשון, לראש השנה יום הכיפורים, כמנהג אשכנזים ושאר קהלות קדושות, עברית ויידיש-דייטש. אמשטרדם, [תצ"ג 1733].
* מחזור חלק שני, כמנהג אשכנזים ושאר קהלות קדושות. עברית ויידיש-דייטש. אמשטרדם, [תצ"ג 1733].
* סדר סליחות מכל השנה כמנהג פרנקפורט. עברית ויידיש-דייטש. פרנקפורט, [תקכ"ג 1763].
* סליחות מכל השנה כמנהג אשכנזים, בסדר פרנקפורט, ביאור בלשון יידיש-דייטש. מיץ, [תקכ"ה 1765].
* מחזור חלק ראשון כמנהג ק"ק אשכנזים, לראש השנה ויום הכיפורים. עברית ויידיש-דייטש. פיורדא, [תקכ"ח 1768]. סימני עש.
* מחזור עם כוונת הפייטן של פסח, כמנהג אשכנז. עברית ויידיש-דייטש. אמשטרדם, [תקכ"ח 1768].
* מחזור חלק שני כמנהג פיהם, פולין ומעהררין, תפילות שלוש רגלים. עברית ויידיש-דייטש. פיורדא, [תקל"ח 1778].
שמונה ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening200$ Sold For325$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 494

auction search

Research Concerning Jews of China – Paris, 1864

Recherches Sur L'existence Des Juifs En Chine, Depuis Les Temps Les Plus Recules Jusqu'a Nos Jours, A. Wylie. הוצאת Bureau Des Annales De Philosophie, פריז, 1864.
מחקר ובו סקירה היסטורית על יהדות סין מראשיתה. החיבור הוא תדפיס מאמר מתוך Annales de Philosophie Chretienne, אך פה הודפס עם שער כחיבור בפני עצמו.
[1], 33 עמ'. 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים וקרעים משוקמים בשולי מספר דפים. כריכה חדשה.

Opening200$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 356

auction search

Decorated Scroll of Esther – Germany, 19th Century

מגילת אסתר על קלף. [אשכנז?, המאה ה-19?].
כתב בית יוסף-אשכנזי. במספר מקומות עיטורי פרחים.
31 שורות. גובה: 28.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים וסימני בלאי.

Opening200$ Sold For250$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 314

auction search

Collection of Books – 19th-20th Century

אוסף ספרים - שנות הת"ר:
* שארית ישראל, חלק שני מספר יוסיפון. אמשטרדם, [תרי"ח 1858, בערך].
* אגרות המורה, מתורגמות אשכנזית, מאת דוד אוטנזסר. פיורדא, תר"ו 1846. עברית וגרמנית.
* מקוה ישראל, על עשרת השבטים, מאת רבי מנשה בן ישראל. לבוב, [תר"ז] 1847.
* מוסר השכל, לימוד לתלמידים יהודים בהודו, מאת ברוך שאנפעלד. ברלין, [תרי"ט] 1859. נדפסו 200 טופסים בלבד.
* ארצות השלום, דרושים מאת רבי מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל (המלבי"ם). וורשא, תרכ"א 1861.
* סדר תפלות ראש השנה ויום כפור כמנהג אשכנזים. טריאסטי, תרכ"א [1861].
* שימות עין, על התאריך של "שעבוד המצרים בישראל" ויציאת מצרים, מאת רבי שמואל מודלינגר הלוי. לבוב, תרכ"ב 1861. דפים מפורקים.
* מורה לזובחים, הלכות שחיטה ובדיקה, מאת רבי יצחק דוב הלוי במברגר. פרנקפורט, תרכ"ד [1864]. כריכה מפורקת.
* ספר הברית השלם, מאת רבי פנחס אליהו הורוויץ. וורשא, תרל"א 1870.
* שלחן ערוך חשן המשפט חלק ראשון. ווילנא, תרל"א 1871.
* שירי הנפש, ביאור נפלא על שיר השירים, למלבי"ם. איידטקוהנען, תרל"ד 1873. דפים מפורקים. סימני עש.
* שבט יהודה, מאת שלמה בן וירגא. לבוב, תר"ל 1870.
* רזיאל המלאך, קבלה וסגולות. יוזפוב, תרל"ג 1873.
* ארונו של יוסף, פירושים על התורה, מאת רבי יוסף מסינג. ברסלוי, תרל"ה [1875].
* אמרות ה', על חמשה חומשי תורה, חלק ראשון ושני, מאת רבי משה לייב ליטש רוזנבוים. לבוב, [תרל"ט] 1879. מפורק.
* CONCISE LEXICON - מילון באנגלית למילים מן התלמוד, תרגומי התורה ומדרשים, חלק ראשון. ניו יורק, 1880 [תר"ם].
* שלחן הטהור המזוקק. ווילנא, תר"ם 1880.
* מלין דרבנן, מאת רבי ישראל מיכלשטטר. וורשא, [תרמ"א] 1881.
* חומש תקון סופרים, ע"פ סדר ווי העמודים. ווילנא, תרמ"ג 1883.
* עצומות סופר, מאת חיים ערדשטיין. אודסה, תרמ"ג [1883]. דפים מנותקים.
* מלחמה בשלום, בעניין מכירת יוסף, מאת רבי חיים אברהם כ"ץ. וורשא, תרמ"ג 1883.
* בחינת עולם עם בקשות הממי"ן. פרשבורג, תרמ"ו 1886. דפים מפורקים.
* חוקר ומקובל, מאת רבי משה חיים לוצאטו. וורשא, [תרמ"ח 1888].
נכרך עמו: דעת תבונות לרמח"ל, מהדורה ראשונה. וורשא, תרמ"ט 1889.
* דלתי תשובה חלק ראשון על יורה דעה, מאת רבי יעקב פיקאלי. ווילנא, תר"ן 1890.
* דלתי תשובה חלק שני על יורה דעה, מאת רבי יעקב פיקאלי. ווילנא, תרנ"ה 1895.
* מאמר שיחת חולין של ת"ח, מאת רבי צבי שלעז. לבוב, תרנ"א 1891.
* טביחת הבהמה, באופנים רבים ושונים, מאת ד"ר יצחק דמבא. ווילנא, תרנ"ג 1893.
* עשרה כלי כסף, מכתבי החכם הפילוסוף רבי יוסף כספי, חלק ראשון. פרשבורג, תרס"ג [1903]. דפים מנותקים.
* לבנימין אמר, ביאור על אגדות רבה בר בר חנה, מאת רבי בנימין זאב וואלף בוסקוביץ. פאקש, תרס"ה [1905]. בלאי. דפים מפורקים. קרעים בשולי הדפים.
* ועבד הלוי, מאת רבי יחיאל הורוויץ וולף הלוי. מונקאטש, [תר"ע 1910].
* מסכת ברכות עם שלחן הטהור ומערכת השלחן, מאת רבי אליהו מרדכי וולקובסקי. ווילנא, [תרע"א] 1911.
* חידושי הגהות על חו"מ, מאת רבי משה פרלמוטר. פיעטרקוב, תרע"א 1911.
* חתן המלך, קורות בני עמנו בגזרות ת"ח ות"ט, מאת ד"ר לעהמאן. וורשא, תרע"ב 1912.
* יד יקותיאל, מאת רבי יקותיאל זלמן דעמביצר. קרקא, תרע"ב 1912.
* שברי לוחות, מאת רבי יחיאל מיכל. וואיטצען, תרע"ג [1913].
* חסדי ה'. סוסה, תרע"ט 1919.
* מחזור אמרי נועם, לראש השנה, נוסח ספרד. וורשא, [תרפ"ה 1925 בערך].
* פרי יהודה, חידושים על מסכתות בש"ס, מאת רבי יהודה ליבוש פנצר. לבוב, תרפ"ז, [1927]. בלאי. כריכה מתפוררת.
* נחל יהודה, מאת נטע הלוי ליפשיץ. קובנה, [תרפ"ח 1928].
* קונטרס ויאמר יצחק, מאת יצחק גרינבלאט. פיעטרקוב, תרפ"ט [1928]. דפים מנותקים.
* בית ישראל על התורה, מאת רבי אלטר אליקים שרגא שפירא. צ'רנוביץ, תרפ"ח [1928].
* גיא חזיון חלק שני, מאת רבי אברהם לייכטאג וקסמן. בילגוריי, תר"ץ [1930].
* מקור חיים, דרושים לכל עת, מאת רבי ברוך ארמאן. בילגוריי, תרצ"ב 1932.
* שערי הוראה, מאת רבי אברהם דרושקביץ. קובנה, תרצ"ג [1933].
* לשון הים, מאמרים בשאלות החינוך והיהדות, מאת אלטר יעקב מאיר בריזמן. ביאליסטוק, תרצ"ה 1935.
* סודי רזיא, לרבי אלעזר מגרמיזא. בילגוריי, תרצ"ו [1936].
* הנואם העברי שאלו שלום ירושלים חלק ראשון, מאת רבי חנוך העניך טשרנטשפקי. פיעטרקוב, תרצ"ח [1938].
* עטרת מרדכי חלק ראשון, מאת רבי מרדכי יהודה וינברג. בילגוריי, תרצ"ט 1939. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה.
מצורפים שני ספרים חסרים:
* ספר הזוהר על חומש ויקרא, עם פירוש מקדש מלך, מאת רבי שלום בוזאגלו ופירוש רבי משה זכות. פרמישלה, תר"ם [1880]. חסרים 3 דפים (דף השער ושני דפים ראשונים).
* דברי משה, דרושים, מאת רבי משה מאיר קלוס. ווילנא, תר"ץ [1930]. חסרים 5 עמודים.‬
כ-50 ספרים. גודל ומצב משתנה.

Opening200$ Sold For300$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 37

auction search

Le Thora Suivie der Haphtaroth et du Ritual – Torah, Haftarot and Siddur – Facsimile in Luxurious Binding

Le Thora Suivie des Haphtaroth et du Ritual [תורה עם הפטרות וסידור תפילה]. פריז, [1966]. בהוצאת Société encyclopédique française.
כרך גדול בכריכה מרשימה, עשויה נחושת מוכספת, עם תבליטי עיטורים בדגמי פרחים ודמויות צבאים.
כולל פקסימיליה של חמשה חומשי תורה ממהדורת ונציה שי"א (1551) עם תרגום ללטינית [מאת סבסטיאן מינסטר]; פקסימיליה של ההפטרות ממהדורת החומש ונציה ש"ח (1548); ופקסימיליה מסידור תפלה לכל השנה, פרנקפורט דמיין תמ"ז (1686-1687). עם תרגום מלא לצרפתית, עמוד מול עמוד. לאורך הספר משובצים איורים ממקורות שונים בכת"י ובדפוס.
בראש הכרך לוח צבעוני על נייר עבה (דמוי קלף) עם איור כלי המקדש ממחזור כתב-יד עתיק.
XXIII, 1629, [3] עמ' + לוח תמונה. 29 ס"מ. מצב טוב. סימניית בד. מעט סימני שפשוף וחלודה בכריכה.
מצורף לכרך הגדול, כרך "דוגמה" דק יותר ובו 30 דפים ראשונים מהספר וכריכת נחושת מצידו האחד.

Opening200$ Sold For400$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 357

auction search

Scroll of Esther on Gevil

מגילת אסתר על גויל חום-כהה. כתב סת"ם ספרדי. [ארצות המזרח?, המאה ה-20].
גובה הקלף: 28-27 ס"מ. מצב בינוני. מספר קרעים וחורים. כתמים ובלאי. תיקונים במספר מקומות.

Opening200$ Sold For575$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 251

auction search

Collection of Forty-five Books Printed in Tunisia

אוסף 45 ספרי תוניס:
* פתח השער. [תרמ"ח 1888]. סימני עש.
* יריעות שלמה. [תרנ"א 1891].
* פרי קדש. תרנ"א [1891]. דפים מפורקים.
* מקרא מפורש. תרנ"ב-תרנ"ג [1892].
* מאין יבא. [תרנ"ג 1893].
* יבורך גבר. [תרנ"ה 1895].
* מעשה נסים. תרנ"ה [1895].
* חלב חטים. [תרנ"ו 1895].
* מחזור לימים נוראים כמנהג תוניס. תרנ"ה [1895].
* קרית ארבע. תרנ"ו [1895].
* זרעו של יצחק. [תרנ"ו 1896].
* בית יעקב. תרנ"ח [1898].
* מאיר בת עין. תרנ"ט [1899].
* שער כבוד ה'. תרס"ב [1902].
* סידור מנחת ערב. תרס"ג [1903].
* זבחי אלהים. [תרס"ד 1904].
* שירי זמרה. [תרס"ה 1905].
* בראשית, מתורגם מן השפה העברית לשפה הברברית [ערבית-יהודית-תוניסאית, באותיות עבריות]. [תרס"ו 1906]. כריכה מפורקת.
* מעיני ישועה. [תרס"ו 1906].
* מעשה נסים. תרס"ז [1907].
* ויגד לשאול. תרס"ט [1909]. כריכה מפורקת.
* שלום דוד חלק ראשון. [תרס"ט 1909].
* וישמע שאול. תרס"ט [1909].
* חיים לישראל חלק ראשון. [תרס"ט 1909] כריכה מנותקת.
* שו"ת רחמים פשוטים. תר"ע-תרע"ד [1914-1909].
* דברי אלהים חיים. [תר"ע 1910]. כריכה חדשה.
* אילת השחר. [תרע"א ‬1911]. כריכה מנותקת.
* פסקי הראש חלק שני. [תרע"א 1911]. כריכה מנותקת.
* נאות מדבר. נכרך עם ספר יושר לבב. [תרע"ד 1914]. סימני עש.
* יוסף חן. תרע"ה [1915].
* ויעמד פינחס. [תרע"ז 1917]. כריכה חסרה.
* שלמי תודה. [תרע"ח 1918].
* משכיל לדוד. [תרע"ט 1919].
* ששון ויקר. תרפ"ב [1922]. סימני עש.
* שירת מרים. תרפ"ד [1924].
* סדור רבי מאיר בעל הנס. תרפ"ה [1925]. כריכה מפורקת.
* קונטרס דרוש תולדות יצחק. [תרפ"ח 1928].
* שערי צדק חלק ב. תרפ"ח [1928].
* שי למורא. [תר"ץ 1930].
* חסדי אבות. תרצ"ב [1932].
* שפת ישראל. [תש"ב 1942].
* ויאמר שאול. נדפס יחד עם הספר בית שאול. שני הספרים נפסקה הדפסתם באמצע. תרצ"א [1931].
* שמן טוב. [תש"ה 1945].
* חוברת תדכרת אלכדדאמה אליהוד, זכרון לעובדי הכפייה היהודיים תחת עול הגרמנים בתוניס. [תש"ו 1946].
* מעשיות פי שאז חכמת שלמה המלך, מעשיות הנוגעות לחכמת שלמה המלך. [תש"ח 1948 לערך].
כ-45 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני. בלאי.

Opening200$ Sold For1,125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 134

auction search

Two Books by Rabbi David Abbuhatzirah – Author’s Dedication

* ספר פתח האהל, דרושים על התורה, מאת רבי דוד אביחצירא. ירושלים, תשמ"ג [1983]. הקדשה בכתב יד מאת רבי דוד אביחצירא (טבת תשד"מ).
* אביר יעקב, תולדות חייהם של הרבנים לבית אביחצירא, מאת חנוך ריגל. נהריה, תשס"ד. הקדשה בכתב ידו של רבי דוד אביחצירא (מנחם אב תשס"ד).
מצב טוב.

Opening200$ Sold For400$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 156

auction search

Hakhmei Lublin Yeshiva Album – Warsaw, 1931

אלבום ישיבת חכמי לובלין, נתן גורמאן, וורשא, 1931. חוברת הכוללת נתונים ביוגרפיים של הרב שפירא מלובלין ומפעליו. מלווה תצלומים רבים. איור עטיפה מאת ש. פייגענבוים.
[1] מעטפת נייר, לא, [1] עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קמטים.

Opening200$ Sold For250$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 199

auction search

Five Responsa and Torah Wisdom Books

חמישה ספרי שו"ת וספרי חידושים שונים:
* ספר שבעה שיטות להרשב"א, חידושי הרשב"א על ז' מסכתות הש"ס. קושטא, [ת"ף 1720]. מהדורה ראשונה. רישום בעלות בשער.
* ספר תולדות אדם - חידושי הרמב"ן על מסכת יבמות. הומבורג [Homburg], [ת"ק 1740]. רישום בעלות בשער.
* ספר חיי עולם - דרושים על ספרי בראשית ושמות, לרבי רפאל משה בולה. קושטא, [תקי"ב 1752]. רשומי בעלות והגהות. קרעים משוקמים בכמה דפים.
* ספר שיטה מקובצת, אסיפת זקנים - חידושים על מסכת בבא קמא לרבי בצלאל אשכנזי. ונציה, [תקכ"ב 1762]. רישום בעלות בשער.
*ספר תשובות מהר"ם מינץ. שאלוניקי, [תקס"ב 1802]. פגעי עש. קרעים משוקמים בדף השער.
5 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening200$ Sold For300$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 242

auction search

Collection of Books Printed in Early Days of Printing in Jerusalem

אוסף ספרים מדפוסי ירושלים:
* חבת ירושלים, תיאור ערי ארץ ישראל, מאת חיים הורוויץ הלוי. [תר"ד ‬1844]. ש' הלוי 23.
* מרפא לנפש, תיקונים לשבת מתוך ספר הזוהר. [תרל"ג 1873]. חסרה כריכה קדמית. ש' הלוי 196.
* מדרש חמדת ימים, על בראשית ושמות, לרבי מארי סאלם. תרמ"ג-תרמ"ד [1883]. ש' הלוי 425. הדף האחרון חסר.
* חדושי מגילה מכ"י לרבינו נסים. תרמ"ד [1884]. בלאי. מעטפת קדמית מנותקת. ש' הלוי 454.
* אגודת אגדות, מאת אליקים כרמולי. תרמ"ה [1885]. ש' הלוי 484.
* נר נשמה, משניות על סדר אלף בית, מאת יצחק גאשצינני. [תרמ"ה 1885]. ש' הלוי 515.
* חוקות עולם, הלכות כלאיים, מאת רבי משה נחמיה כהנוב. תרמ"ו [1886]. ש' הלוי 551.
* לב מרפא, כללים ודינים על פי סדר האלף בית, מאת רבי רפאל מאיר פאניז'יל, הראשון לציון (תר"ם-תרנ"ג). הקדשה בכתב יד ובחתימת המחבר. [תרמ"ז ‬1887].
* קובץ תורה מציון, חידושי תורה במקרא ובמשנה, שנה ראשונה חוברת ג. [תרמ"ח 1888]. דפים מנותקים. ש' הלוי 604.
* קדיש לעלם, מאת אליעזר זלמן גרייבסקי. [תרנ"א 1891]. רישומי בעלים.
* תקפו של נס חלק ראשון, לרבי חביב חיים דוד סתהון. תרנ"ד [1894].
11 ספרים. גודל ומצב משתנים.

Opening200$ Sold For300$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 466

auction search

Collection of Makhzorim – Large Format

אוסף של מחזורים שונים בפורמט גדול:
* מחזור כמנהג ק"ק אשכנזים. זולצבאך, [תע"ט 1719]. חלק שני, תפילת חול ושבת, סליחות ותפילות מחודש אלול ועד שמחת תורה. דף שו עם "שבעים ושתים פסוקים" מהרמב"ן ו"לוח מהמחזור חלק שני" לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה. קרע עם חיסרון בשער.
* מחזור מכל השנה כסדרה, כמנהג פיהם פולין מעהררין. פרנקפורט דאודר, [תפ"ב 1722]. לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ובתקליטור אוצר הספר העברי של וינוגרד-רוזנפלד. קרעים משוקמים בשער ובמספר דפים עם פגיעה בטקסט.
* מחזור עם כוונת הפייטן, כמנהג פולין ושארי קהלות קדושות. עם תרגום ליידיש-דייטש ועם איורים. חלק שני, תפילות סוכות, פסח ושבועות. המבורג, [תקמ"ג 1783]. שער מאויר עם תחריט נחושת.
* מחזור לשני ימי ראש השנה, כמנהג פולין, מעהרן, פיהם, הגר. חלק ראשון מתוך ארבעה. וינה, [תקע"א] 1811.
* מחזור לליל וליום כפורים, כמנהג פולין, מעהרן, פיהם, הגר. חלק שני מתוך ארבעה. וינה, [תקע"א] 1811.
* מחזור לראש השנה ויום כפורים, "קרבן אהרן", עם פירושי מטה לוי מרבי אהרן הלוי. ווילנא, תקצ"ט 1839. חלק ראשון, לראש השנה ויום הכפורים. דפים רבים נדפסו על נייר כחלחל.
* מחזור כמנהג ק"ק בני רומה, לכל השנה. מנטובה, תע"ח-ת"ף ‬ [17191-1718]. שני החלקים בכרך אחד. שוליים עליונים של דף השער מעט קצוצים. פגעי עש קשים.
מצורף ספר חסר:
* סדר המחזור, כמנהג אשכנזים, חלק ראשון עם תפילת חול ושבת, סליחות ותפילות משבת בראשית עד שבת נחמו. זולצבאך, [תקס"ו 1806]. התאריך עפ"י השער [תקנ"ד] מזויף. חסרים 4 דף, שלא נמצאים בכל העותקים. שער ומספר דפים מנותקים.
8 ספרים. גודל משתנה, 38-25ס"מ. מצב טוב-בינוני.

Opening200$ Sold For1,875$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 498

auction search

History of Jerusalem, Research Literature – Large Book Collection

אוסף גדול של ספרים וחוברות העוסקים בהיסטוריה ובגאוגרפיה של העיר ירושלים, בתולדות אישיה וחכמיה, ומוסדות שונים בתוכה. באוסף ספרים שנדפסו מראשית המאה ה-20 ועד לשלהי המאה, מרביתם בירושלים. נמצאות גם חוברות שיצאו לאור במהדורות פקסימיליות מצומצמות ובהן דפוסי צילום של קונטרסים שנדפסו בירושלים במאה ה-19. חלק מן הספרים מכילים תמונות, מפות ואיורים.
כ-80 ספרים, חוברות וקונטרסים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening200$ Sold For1,000$ Including buyers premium
Show 48 of 505 Lots

Sign up for the Kedem Newsletter!

Sell / Buy at Kedem

Our specialists will provide you with a free estimate for your items. No commitment on your part.

How to Sell?

Enhance your existing collection with exciting new items or start a new collection today.

How to Buy?