Judaica - Books, Manuscripts, Letters, Objects Books, Manuscripts & Rabbinical Letters | Objects – Judaica, Israeliana & Numismatics

Auction Closed arrow-down

The Auction was held on 05/09/16


Download PDF Version

Download PDF Download PDF

Auction Online 3 Lot Number 442

auction search

Hakkafot and Hoshanot – Two Books

שני ספרי הקפות והושענות:
* סדר נוסח הקפות, לשמיני עצרת, על פי מסורת מרבי אלימלך מליז'נסק, הנאמרים בבית מדרשו. קלוזש, (קלויזנבורג), [תרפ"ה 1925].
ל דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגעי עש. כריכה חדשה.
* סדר אושפיזין והקפות לשמיני עצרת ולשמחת תורה. לובלין, [תרפ"ד 1924].
[4], 13-6, 22-3 עמ’. 16 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה חדשה.

Opening30$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 204

auction search

Urim VeTumim – Dubno, 1806

ספר אורים ותומים, על שלחן ערוך חושן משפט, חלק ראשון [סימנים א-עב], מאת רבי יהונתן אייבשיץ. דובנא, [תקס"ו 1806]. ללא החלק השני על סימנים עג-קנב. טופס על נייר כחול.
[1], פו, פח-קטז, קטו-ריג דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חיזוקי הדבקה בשולי מספר דפים, עם פגיעה קלה בטקסט. כריכה ישנה ופגומה, ללא שדרה.

Opening40$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 471

auction search

Three Passover Haggadahs

שלוש הגדות של פסח:
* הגדה של פסח - שפתי רננות, עם חמישה פירושים. ורשה, תרכ"ב 1862. יערי 847; אוצר ההגדות 1154.
* הגדה של פסח עם פתרון בלשון ספרדי, פיתוחי נחושת. ליוורנו, תרכ"ז [1867]. יערי 958; אוצר ההגדות 1292. ‬
* פקסימיליה של בית חורין - סדר הגדה של פסח (מיץ תקכ"ז 1767), עם פירוש האלשיך, גבורות ה' ועוללות אפרים, מהדורה של 1000 עותקים. ללא מספר. ירושלים, תשל"ט [1979]. ‫יערי 162; אוצר ההגדות 251.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
שלושה ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening40$ Sold For113$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 339

auction search

Collection of Postcards, The Tabernacle and Its Furnishings

אוגדן גלויות, תמונות ואיורים של המשכן, מאת האדריכל יעקב יהודה. בכריכה הסכמות הרב קוק, הרב הראשי לא"י, והרב מלצר, ראש ישיבת עץ חיים. עברית ואנגלית. ירושלים, [תרצ"ד 1934].
7 דף. אורך: 11.5 ס"מ. רוחב: 16.5 ס"מ. מצב טוב.

Opening40$ Sold For50$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 22

auction search

Nevi’im and Ketuvim – Lvov, 1808 – Two Volumes – Ownership Inscriptions and Signatures

ספר המגיד, עם פירוש רש"י, תולדות אהרן ופירושי מצודת דוד ומצודת ציון, ותרגום יידיש-דייטש. לבוב, [תקס"ח 1808]. דפוס רבי אברהם שפירא סג"ל.
1. חלק שני, מנביאים אחרונים (ישעיה וירמיה). קיפולים בשולי הדפים. פגעי עש. כריכה מנותקת חלקית. רישום בעלים של רבי מרדכי הלוי איש הורוויץ, בנו של רבי יששכר בער הלוי הורוויץ.
2. חלק שביעי, מכתובים (דניאל, עזרא, נחמיה). פגעי עש. רישום בעלות: "חנני ליפמאן בן לא'א..."
גודל ומצב משתנים, כריכות בלויות עם גב-עור והטבעות.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 86

auction search

Rav Yeivi – Brody, 1874

ספר רב ייבי, ביאורים בדרך החסידות לתורה, תהלים, וכמה מסכתות בש"ס, לרב יעקב יוסף בן יהודה ליב מאוסטרהא, תלמיד המגיד ממזריטש. עם קונטרס "מורא מקדש" בענין קדושת בית הכנסת. בראדי, תרל"ד 1874.
[1], קלג דף.32 ס"מ. מצב טוב.

Opening50$ Sold For125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 214

auction search

Midrash Tanhuma – Frankfurt an der Oder, 1701

ספר מדרש תנחומא, הנקרא ילמדנו. פרנקפורט דאודר, [תס"א 1701]. שער מאוייר בתחריט נאה.
[1], פט דף. 31 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. קרעים משוקמים במספר דפים עם פגיעה בטקסט. כריכה ישנה, בלויהופגומה.

Opening50$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 342

auction search

Marriage Certificate of Rabbi Reuven Katz

תעודת נישואין, לחתונתו בזיווג שני של הגאון רבי ראובן כ"ץ. פתח תקווה, תשי"ח 1958.
בשולי התעודה אישור הרבנות: "הריני מאשר כי הנישואין של הזוג הנ"ל נערכו בפתח תקוה... ונרשמו בלשכת הרבנות" ובמקום חתימת הרב המורשה חתום ה"חתן" בעצמו [!] שכיהן כרבה הראשי של העיר.
רבי ראובן כ"ץ (תר"מ-תשכ"ד, אוצר הרבנים 17705), גאון מופלג, מגדולי הרבנים ברוסיה ובארץ ישראל. בעל "דגל ראובן". כיהן כאב"ד אמדור וסטוויסק. בשנת תרצ"ב עלה לכהן כרב ראשי בפתח תקווה וראש ישיבת לומז'ה בעיר. התאלמן מאשת נעוריו בשנת תשי"ד, ובשנת תשי"ח נשא לאשה את אלמנת המקובל הירושלמי רבי אלעזר קניג מגבעת שאול.
23.5X18 ס"מ. מצב טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 374

auction search

Three Books – 1765, 1784, 1802

שלושה ספרים שנדפסו בשנות הת"ק:
* ספר חובת הלבבות לרבנו בחיי, עם תרגום ליידיש-דייטש. פיורדא, [תקכ"ה 1765]. רישומי בעלות בשער ובדף אחרון.
* ספר יוסיפון. פראג, [תקמ"ד 1784].
* ספר ברייתא דמלאכת המשכן. אופיבאך, תקס"ב [1802]. שער ודפים משוקמים בשוליים הפנימיים לכל אורך הספר. קרע בדף אחרון ללא פגיעה בטקסט.
3 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים.

Opening50$ Sold For163$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 502

auction search

Jewish Diaspora in Australia, Canada and Britain

חמישה ספרים העוסקים ביהדות אוסטרליה קנדה ואנגליה:
* The Orgin and Growth of the Mocatta Library, Museum and the Gustave Tuck Theatre University College London, Ephraim Levine. לונדון, 1933. אנגלית.
* "The Deputies", A Short Historical Survey, Sidney salomon.. לונדון, 1937. אנגלית.
* Canada's Jews, A Social and Economic Study of the Jews in Canada, Louis Rosenberg.. מונטראל, 1939. אנגלית.
* געשיכטע פון יידישן ישוב אין באלאראט, מאת אליהו שולמאן. מלבורן, 1946. יידיש.
* Australian Jewish Historical Society Vol.VII Part I., חוברת של החברה ההיסטורית היהודית האוסטרלית. סידני, 1971. אנגלית.
5 ספרים וחוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 129

auction search

Torah Teachings of Rabbi Chaim Hirschenzon – Author’s Dedication

מוצל מאש המלחמה העולמית הוא חידושי הרח"ה חלק ראשון, מאת רבי חיים הירשנזון. ירושלים, תרע"ד-תרפ"ד [1924-1914]. הקדשה בכתב ידו של המחבר.
חידושים על מסכת הוריות, על גפ"ת ועל דברי הראשונים, "מתבאר בו כח ב"ד [בית-דין] יפה, כח קהל ועדה, נשיא, וכהן משיח".
רבי חיים הירשנזון (תרי"ז-תרצ"ה, אוצר הרבנים 5961), רב גאון וסופר משכיל, מהוגי הדעות המפורסמים של הציונות הדתית. נולד בצפת ועבר עם משפחתו לירושלים, בה הקימו את דפוס הירשנזון. ממקימי "בית מדרש אברבנאל", שהפך אח"כ לספריה הלאומית. השתתף בקונגרס הציוני הראשון. היגר לארה"ב ושימש כרב בעיר הובוקן שבניו ג'רזי. חיבר עשרות ספרים, שרובם עסקו בשאלת הקמת מדינה יהודית מנקודת מבט הלכתית.
[2], קד, [1] דף. 26.5 ס"מ. מצב טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 193

auction search

Shulhan Arukh, Yoreh De’ah – Two Books – Amsterdam, 18th Century

שני ספרים שו"ע יו"ד אמסטרדם:
* ספר אשלי רברבי, שו"ע יורה דעה עם המפרשים. אמסטרדם, [תע"א 1711]. [3], שנב, [2] דף. 40 ס"מ. מצב טוב. כתמי זמן. כריכת עור ועץ, עתיקה ומרשימה.
* ספר אשלי רברבי, שו"ע יורה דעה עם המפרשים. אמסטרדם, [תקל"ט 1779]. [3], שנב, [2] דף. 37 ס"מ. מצב טוב. דפי פורזץ נייר שיש.

Opening50$ Sold For375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 289

auction search

Moadei HaShem, Arba Ta’anyiot and Hamesh Ta’anyiot , Five Books – Livorno

חמשה ספרי מועדי ה', ארבע וחמש תעניות, מדפוסי ליוורנו:
* סדר ארבע תעניות, כמנהג ק"ק ספרדים. ליוורנו, [תר"א 1841].
* ספר מועדי ה', כמנהג ק"ק ספרדים, תפילות לחגים ומועדים. ליוורנו, [תרי"ז 1857]. חתימות וחותמות רבי יצחק יוסף חזן לאוויטש.
* סדר חמש תעניות, כמנהג ק"ק ספרדים. ליוורנו, [תרי"ז 1857].
ספרים חסרים:
* ספר מועדי ה', כמנהג ק"ק ספרדים. ליוורנו, [תרכ"ז 1867]. חסר 5 דפים באמצע. מהדורה לא ידועה ביבליוגרפית.
* ספר קול ה' תחנה, תפילות ותחינות לתעניות. ליוורנו, תרל"ה [1875]. שלושה דפים חסרים מאמצע הספר.
5 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening50$ Sold For88$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 449

auction search

Two Selihot Books for the Twentieth of Sivan

שני סידורי סליחות לכ' בסיון:
* סליחות לעשרים בסיון, על הגזרות בשנת ת"ח. וארשה, [תר"ס 1900].
* סליחות ליום כ' סיון, שנקבעו על פרעות שנת ת"ח. עריכה מחודשת לאחר חורבן יהדות הונגריה. בודפשט, תש"ו [1946].
מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening50$ Sold For75$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 44

auction search

Mikhlal Yofi – First Edition, Constantinople, 1549

ספר מכלל יופי, פירושים ועיונים בענייני ניקוד ודקדוק, על התורה נביאים וכתובים. מאת רבי שלמה אבן מלך. קושטא, [ש"ט 1549]. דפוס משה בן אלעזר פרנס הרופא. מהדורה ראשונה.
[192] דף. 28.5 ס"מ. מצב בינוני, כתמים ובלאי. חסרים עמוד השער, ההקדמה וכמה דפים מאמצע הספר. סך הכל חסרים אחד עשר דפים.

Opening50$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 108

auction search

Collection of Hassidic Books

אוסף ספרי חסידות:
* ספר נועם אלימלך. לבוב, [תר"י] 1850. סימני עש קלים.
* ליקוטי תורה, לרבי מרדכי מטשערנוביל. לבוב, 1865.
* פתגמין קדישין, מגדולי החסידות. וורשא, [שנות התר"ף 1920].
* קובץ מכתבים מקוריים מהבעש"ט ז"ל ותלמידיו זי"ע, על פי העתקות נאמנות ומדויקות. עם הערות מאת חיים בלאך. וינה-ברלין, [תרפ"ג 1923].
מעטפת קדמית מנותקת, עם קרעים. קמטים.
* אגרות קודש מארץ הקודש, אגרות מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל מויטבסק ורבי אברהם מקאליסק. [בארדיוב], תרפ"ז [1926]. גיליונות לא חתוכים.
* שתי חוברות: מאמרים של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, ללמוד ברבים ביום ב' ניסן תרצ"א. ריגה, תרצ"א [1931]. מאמרים ללמוד ברבים ביום ב' ניסן תרצ"ב, מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש. ריגה, תרצ"ב [1932]. מעטפות מנותקות.
* יחי ראובן, חדושים על מסכת חגיגה - חלק ראשון, " כולל דרושים... מרבותינו הקדושים תלמידי בעש"ט ז"ל ועפ"י.. ששמעתי מההצו"ק מבעלזא זצל"ה", מאת רבי ראובן חיים ויינברגר. מונקאטש, תרצ"ו [1936]. גיליונות לא חתוכים.
* ספר פרי עץ, מאת רבי מנחם מנדל מויטבסק. קראקא, תרצ"ז [1937]. כרוך עם: אור פני משה, מאת רבי משה מפשוורסק. בילגורייא, תרצ"ז [1937].
10 ספרים ב-9 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים וקרעים.

Opening50$ Sold For300$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 140

auction search

Responsa by Rabbi Moshe Iserlish – Hamburg, 1710

ספר שאלות ותשובות מהרב רבי משה איסרליש. המבורג, [ת"ע 1710?]. בדף השער חותמת של רבי אברהם פריידיגר, בנו של הרב משה פריידיגר, מנהיג קהילה בבודפשט.
‫[1], קכט דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. קרעים משוקמים בדף השער ובמספר דפים. כריכה חדשה.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Opening50$ Sold For75$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 236

auction search

Two short Publications – Jerusalem

שתי חוברות מאת מוסדות שונים בירושלים, מתחילת המאה ה-20:
* תקנות וחוקי החברה האדירה כנסת ישראל. ירושלים, [תרס"ה 1905]. התקנות בעברית וביידיש. בסוף החוברת מכתבי המלצה מרבנים.
16, 7-10, יא עמ’. 14 ס"מ. מצב טוב. כתמים.
* בנין בית מרכז חדש להתלמוד תורה, עץ חיים. ירושלים, תרס"ח [1908]. עברית, יידיש ואנגלית. החוברת כוללת גם מכתבי רבנים מאת הרבנים שמואל סלנט, חיים ברלין ועוד.
20, 12 עמ'. 19 ס"מ. מצב טוב, כתמים. מעטפת קדמית מנותקת מהחוברת.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 268

auction search

Ottoman Sultanate Laws – Baghdad, 1908

תרגמת אל כט אל שריף אל צלטאני : ואל קאנון אל אסאסי, חוקי הסולטן הטורקי. ערבית יהודית. בשער סמל הסולטן הטורקי. בגדד [תרע"ח 1908]. דפוס דנגור בגדד. יערי, ארצות המזרח, בגדאד, מס' 167.
19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים בשולי הדפים. כריכה חדשה.

Opening50$ Sold For213$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 364

auction search

Torah Mantle

מעיל לספר תורה. [גרמניה/הולנד], תרס"ו [1907].
קטיפה, רקמת חוטי כסף על קרטון.
חלקו העליון מעוטר ברקמה בולטת של כתר ומשני צדיו האותיות "כ" ו-"ת". בחזיתו עיטור פרחוני גיאומטרי. הקדשה רקומה במרכז המעיל: "ז"נ נדיבי עם מק"ק מייטעני אבראהאם געסט בשנת תרס"ז לפ"ק". בראש המעיל שני פתחים עבור עצי החיים של ספר התורה.
גובה: 76 ס"מ, רוחב: 45 ס"מ. מצב בינוני. בד הקטיפה בלוי. קרוע בחלקו האחורי העליון. פרימות בעיטורים הרקומים. תיקונים מאוחרים.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 396

auction search

Sefer Minhagim – Books of Customs – Offenbach, 1820

ספר מנהגים, מנהגי אשכנז ופולין לכל ימות השנה. יידיש באותיות צו"ר. אופנבך, [תק"ף 1820].
נח דף. 20 ס"מ. מצב טוב. בלאי. דפים משוקמים.

Opening50$ Sold For75$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 428

auction search

Et HaZamir – Mantua, 1753

עת הזמיר, קובץ תפלות, "אשר בני חברת אשמורת הבקר מקהלת מודונא הנהיגו לאומרו מידי יום ביום", בעריכת הרב"ך - רבי בנימין הכהן וויטאלי, עם הוספות מאת חתנו רבי ישעיה באסאן. מנטובה, [תקי"ג 1753].
כד דף. מצב טוב. כתמים. כריכה מקורית.

Opening50$ Sold For88$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 55

auction search

Mikdash Melekh – Full Set – Zhovkva, 1793-1794

ספר מקדש מלך, פירוש על הזוהר, מאת רבי שלום בוזאגלו. זולקווא, [תקנ"ג-תקנ"ד 1794-1793].
פירוש שליקט הרב בוזאגלו מספר מקדש ה' לרבי משה זכות. סט בארבעה כרכים.
בראשית: [4], רנו דף. שמות: [1], רמח דף. ויקרא: קצא דף, חסרים שלושה דפים אחרונים. במדבר-דברים: רנג [צ"ל: רנב] דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני. בלאי. פגעי עש.

Opening50$ Sold For163$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 87

auction search

Arvei Nahal – Krotoszyn, 1850

ספר ערבי נחל, חיבור נפלא על התורה, מאת רבי דוד שלמה אייבשיץ אב"ד סראקא. [קרוטושין?], [תר"י 1850 בערך]. בשערים נכתב: "באותיות אמשטרדם בשנת תקמ"ג".
‫3 כרכים. כרך א: [1], סז דף. כרך ב: [1], סח-קלז דף. כרך ג: צט-קלז, [1], מט, [1], עג דף. ספר ויקרא מופיע פעמיים. 24 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. סימני עש קלים. רישומים. כריכות מקוריות בלויות ופגומות. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 119

auction search

Torah Or Siddur – Chabad, Brooklyn, 1941 – Edition Used by Lubavitcher Rebbe – Missing Volume

סידור תורה אור, תפלות על פי נוסח האר"י ועל פי דיני הרב בעל התניא, בהוצאת אגודת חסידי חב"ד העולמית. ברוקלין, [תש"א 1941].
המהדורה הידועה של סידור תורה אור, בעריכתו של רבי אברהם דוד לאוואט. לפי המסופר, נתן האדמו"ר הריי"צ מהדורה זו במתנה לחתנו האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש - הרבי מחב"ד, ובה השתמש הרבי בכל יום.
סידור תורה אור יצא לאחר מכן במהדורות נוספות, אך במהדורת תש"א יש כמה שינויים לעומת המהדורות האחרות. אחד מהם הוא שבסוף מהדורת תש"א מופיע חלק נוסף - לראש-השנה ויום הכיפורים, הכולל את כל הפיוטים וחזרת הש"ץ לימים הנוראים שלא מופיעים בדרך כלל בסידור התפילה, אלא במחזור לימים הנוראים.
[3], ה-רלג; [1], לז, לט-מא דף. שבעה דפים ריקים שנשמטו בדפוס. 22 ס"מ. מצב טוב.‬‬‬‬‬‬‬

Opening50$ Sold For138$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 247

auction search

Yedei David – Rabbi David Moatti – Algeria, 1853 – Author’s Dedication

ספר ידי דוד, חידושים על מסכת נזיר, מאת רבי דוד מועטי. אלג'יר, [תרי"ג 1853].
מהדורה יחידה. מהספרים הראשונים שיצאו באלג'יר. הקדשה מאת המחבר.
[2] פ דף. מצב טוב. דפים כהים וכתמים.

Opening50$ Sold For88$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 439

auction search

Collection of Prayers, Georgian – Manuscript Photographs, Bound to Form a Booklet

קונטרס תפילות העשוי מתצלומים מפותחים. גרוזינית. [גרוזיה], [המאה ה-20].
קונטרס תפילות מיוחד, שדפיו הם תצלומי כתב-יד שצולמו במצלמה, פותחו ונכרכו. צילום זה נעשה בתקופת המשטר הקומוניסטי, עקב האיסור על הדפסת והפצת ספרים יהודיים.
[25] דפים. 18 ס"מ. מצב טוב. דפים מכופפים בקצותיהם. כריכה ישנה.

Opening50$ Sold For188$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 66

auction search

Books by Rabbi Hayim Yosef David Azulay – Hid”a

אוסף ספרי החיד"א:
* כרך עם ארבעה מספרי החיד"א: מורה באצבע, צפורן שמיר, קשר גודל, כף אחת. ליוורנו, [תקס"ב 1802]. לכל ספר שער מיוחד.
‫קלא, [1] דף. 15 ס"מ. מצב טוב. כתמי רטיבות. סימני עש. כריכה חדשה.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* כרך עם ארבעת הספרים הנ"ל. פיסא, [תקע"ו 1816].
כד, כד, כד, יח [1] דף. 16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש קלים. כריכה חדשה.
מצורף ספר חסר:
* ספר מורה באצבע, צפורן שמיר, וקשר גודל. ליוורנו, [תקנ"ד 1794]. חסרים תשעה דפים באמצע הספר. בדף ב' הקדשה עצמית מאת "חיים דוד המכונה פרסיאדו סורנאגה, חס"ד ס"ט" [רבי חיים דוד סורנאגה, מחכמי ירושלים, ראב"ד עדת הספרדים], שקנה את הספר מה"מיזאט" [מכירה פומבית] של עזבון המנוח שלמה נחום [בדף האחרון חתימה מסולסלת: "שלמה נחום"].
3 ספרים. מצב כללי טוב. כתמים וסימני רטיבות. סימני עש.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 290

auction search

Collection of Mahzorim and Prayer Books for the High Holidays – Livorno

שבעה מחזורים וספרי תפילה לימים נוראים, שנדפסו בליוורנו:
* ספר אוצר נחמד, תפילות לימים נוראים מספר חמדת ימים, עם מסכת יומא. ליוורנו, [תקי"ט] 1758.
* ספר עת רצון, תפלת נעילה כמנהג ספרד. ליוורנו, [תקנ"ה 1795].
* ספר עבודת מקדש - קול תפלה קול תחנה, סדר תפילת מוסף של יום הכפורים. ליוורנו, [תקנ"ז 1797]. כריכת עור מקורית, עם עיטורי זהב ושם בעלים: "יצחק סואדיס ס"ט".
* ספר אוצר נחמד, סדר תפלות לימים נוראים. ליוורנו, [תקנ"ה 1795 בערך]. פגעי עש וכתמים.
* מחזור לימים נוראים של ראש השנה ויום הכפורים, כפי מנהג ק"ק תונס. ליוורנו, [תר"ד 1844]. פגעי עש קשים. כריכה מנותקת ושבורה, עם פגעי עש.
מצורפים שני ספרים חסרים:
* ספר עבודת מקדש, סדר תפילת מוסף של יום הכפורים, עם הוראות בלאדינו. ליוורנו, [תקל"ח] 1777. שלושה דפים חסרים מאמצע הספר.
* ספר מחזור קטן לימים נוראים, כמנהג ק"ק תלמסאן, עם פירוש לרבי אברהם אלנקאר. ליוורנו, תר"ם 1880. דף אחרון חסר והושלם בצילום. קרעים משוקמים בשער ובדפים נוספים.
7 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים ובלאי, סימני עש.

Opening50$ Sold For175$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 269

auction search

Karaite Prayer Book according to Egyptian Karaite Custom and Two Books Printed in Egypt – 20th Century

שלושה ספרים - יהדות מצרים, המאה ה-20:
* סדור תפילה חלק ראשון וחלק שני, הקהילה הקראית במצרים. בודפשט, תרס"ג [1903]. חותמת עדת הישראלים הקראים במצרים.
* ספר יסודי הדת, עיקרי האמונה לבני הנוער, מאת ד"ר הלל פרחי קהיר, תרצ"ז 1937. עברית וערבית.
* ראש פנה, תולדות חכמי הקראים, מאת החכם טוביה בן שמחה לוי בבוויץ (באבוביץ). אלקאהרה (קהיר), מצרים, [תש"ז] 1947. עברית וערבית. הכריכה האחורית חסרה.
3 ספרים. מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For238$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 333

auction search

Poem in Honor of Marriage of Raphael Nahon and Sara, Daughter of R’ Gershon Bellasco

דף בודד, "ברכת מזל טוב" לכבוד חתונת רפאל נהון (נאַהאָן) ודורותי (דאראטהי) שרה בעלאסקו, בת ר' גרשון בעלאסקו. ראמסגייט, אנגליה, תרפ"ו, 1926. עם שיר בעשרה בתים מאת צ.ה. געלבערג. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה.
דף בודד, 25.5x38.5 ס"מ. סימני קיפול, קמטים, כתמים וקרעים בשוליים ובסימן הקיפול.

Opening50$ Sold For88$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 429

auction search

Me’ah Berakhot – Amsterdam, 1687

סדר ברכות, מאה ברכות, Orden de Benediciones. [אמשטרדם, תמ"ז 1687]. ספר מיניאטורי.
ברכות המצוות וברכות הנהנין, תפילות רבות לזמנים וצרכים שונים, ולעתים גם דינים, עם תרגום לספרדית [עמוד מול עמוד בספירה מקבילה]. כולל "סדר של פסח" (הגדה), לוחות וטבלאות לחישוב תקופות ומועדים, שירים, הלכות שחיטה [בספרדית], סדר הפרשיות ורשימה כרונולוגית של מאורעות בחיי עם ישראל עד גזירת ת"ח [בספרדית].
בעמודים ש-שג נדפס נוסח "השכבת השרופים על קדוש השם": "הא-ל הגדול הגבור והנורא ינקום נקמת עבדו (פלוני) הנשרף חי על יחוד קדושת שמו ובזרוע עזו ידרוש דמו מיד צריו....".
[11] דף, 303, שד; 54, [11], ז, [20] עמ’. [1] דף קדם-שער מאויר חסר, והושלם בצילום. קרע קטן בדף השער. דפים [5-6, 7-8] מספירת הדפים הראשונה מופיעים פעמיים. 13 ס"מ. מצב טוב-בינוני. פגעי עש, כתמים ובלאי. חיתוך דפים מוזהב. כריכת עור חדשה, נאה.

Opening50$ Sold For625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 88

auction search

Books by Lisker Rebbe

ספרי האדמו"ר מליסקא:
* אך פרי תבואה, דרשות על התורה לפי פרשיות השבוע. חלק א: בראשית-שמות. חלק ב: ויקרא-דברים. לכל חלק שער נפרד. מונקאטש [תרל"ה-תרל"ו] 1876-1875. כריכה מפורקת חלקית.
* הישר והטוב חלק ראשון, דרושים למועדים, חידושי הלכה. מונקאטש, [תר"ם] 1880. שני דפים אחרונים עם שמות המתנדבים חסרים. בלאי. כריכה מפורקת חלקית.
* הישר והטוב חלק שני, דרושים למועדים, דברי מוסר והספד על כמה מגדולי הדור. מונקאטש, [תרמ"ט] 1889. בלאי.
הגאון הקדוש רבי צבי הירש פרידמן, הרב מליסקא (תקנ"ח-תרל"ד), מגדולי האדמו"רים בהונגריה. מתלמידיו של בעל ה"ישמח משה" ותלמיד האדמו"רים רבי שלום מבעלז, רבי ישראל מרוזין, רבי מאיר מפרמישלן וה"דברי חיים" מצאנז. נודע כפועל ישועות ומכל קצווי הארץ הגיעו להתברך מפיו. מחבר הספרים "אך פרי תבואה", "הישר והטוב" ועוד.
3 ספרים. כ-24 ס"מ. מצב משתנה.

Opening50$ Sold For188$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 152

auction search

Collection of Books from Prominent Belzer Rabbi Rav Yeshaiah Schneebalg’s Library

* דברי חיים חלק ראשון ושני, מאת רבי חיים הלברשטאם, האדמו"ר מצאנז. סבליאבה, תרע"ג 1912. מספר הערות בלימוד בכתב יד. סיפור חלום בכתב יד בגב הכריכה האחורית. כריכה מנותקת.
* צל"ח על מסכתות ברכות ופסחים, מאת רבי יחזקאל סג"ל לנדא. פיעטרקוב 1883 [תרמ"ג]. בדף השער "צל"ח... על מסכת ביצה".
* ספר יצירה, המיוחס לאברהם אבינו. וורשא, 1884 [תרמ"ד].
* דברי אברהם ביאור על דעת קדושים בענייני יורה דעה. פרמשילא, תרמ"ה 1885. בלי קונטרס השמות. סימני עש.
* כנף רננה חלק שני, שו"ת בענייני יורה דעה, מאת נתן נטע סג"ל לנדא. קרקוב, תרנ"ב 1892. סימני עש.
* נפש יהונתן, פירוש על מדרשים מאת רבי יהונתן אייבשיץ. וורשא, תרס"ה [1905]. 11 דפים חסרים.
נכרך עמו ספר כתר תורה חלק שני, לרבי מאיר בנו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב. סאטמר, תרצ"ג [1933]. סימני עש.
* חידושי הרשב"א על מסכת עירובין. ירושלים, תש"ז [1947].
* קונטרס חידושי תורה, על חומש בראשית, מאת רבי יואל טיילטבוים, האדמו"ר מסאטמר. ברוקלין, תשכ"ג [1963].
* דובר שלום ואהל יהושע, חידושי תורה, שיחות והנהגות טובות, מאת רבי שלום רוקח האדמו"ר מבעלז. ונלוה לזה ספר אהל יהושע, סיפורים מבנו רבי יהושע רוקח. בני ברק, [תשכ"ג 1963].
בכל הספרים רישומי בעלות, חותמות של רבי דוד שנייבלג, ראש ישיבה בעיירה ויז'ניץ ואב"ד בעיר מנצ'סטר, ושל בנו רבי ישעיה שנייבלג, אב"ד בני ראם ואחר כך דיין בבית הדין מחזיקי הדת של חסידות בעלז.
9 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני. בלאי.

Opening50$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 184

auction search

Sefer Nitzahon – Amsterdam, 1709

ספר נצחון, מאת רבי יום טוב ליפמן מילהויזן. אמשטרדם, [תס"ט 1709]. ספר פולמוס אנטי-נוצרי, ערוך ומסודר לפי פרשיות התורה וספרי התנ"ך. בסוף הספר נדפסו תשובות הרד"ק לנוצרים. ההוצאה שקדמה למהדורה זו נדפסה על ידי נוצרים באלטדורף ובנירנברג, בשנת ת"ד (1644), בתוספת חלק לטיני שבו מסה ארוכה נגד היהדות. זו המהדורה הראשונה של הספר שנדפסה על ידי יהודים.
קי דף. 12 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. קרעים משוקמים עם פגיעה בטקסט. הקונטרסים והכריכה מופרדים חלקית. כריכה חדשה.

Opening50$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 216

auction search

Hafetz Hayim – Vilna, 1873 – First Edition and Subsequent Edition Printed in Shanghai / Arei Yehudah – Vilna, 1865

* ספר חפץ חיים, דיני שמירת הלשון "על הלכות איסורי לשון הרע ורכילות, על פי הלכה היוצאת מן התלמוד והפוסקים". ווילנא, תרל"ג 1873. מהדורה ראשונה.
‫ה, [1], ח-פא דף. [ללא 4 דפי פערענאמרנטן שנוספו בחלק מהעותקים]. כ-21 ס"מ. מצב טוב. כתמים וכתמי זמן. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
כרוך בתחילתו עם:
* ספר ערי יהודה, פירוש על שיר השירים, מאת רבי יהודה ליב בן עוזר קוואל. ווילנא, תרכ"ה 1865.
[4] עמ', פו דף. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים וכתמי זמן. סימני עש. כריכה ישנה, בלויה
ופגומה.
* ספר חפץ חיים, שמירת הלשון וחובת השמירה. שנגהאי, [תש"ד 1944 בערך]. דפוס צילום של מהדורת וורשא תרמ"ד.

Opening50$ Sold For813$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 280

auction search

Three Books Printed in Padua

שלושה ספרים עם תרגום לאיטלקית:
* ספר פרקי אבות עברית ואיטלקית, עמוד מול עמוד. רישומים בכמה דפים. פדובה, [תרכ"ב] 1862. כריכה חדשה.
* ספר בראשית עם תרגום לאיטלקית ופירוש שמואל דוד לוצאטו (שד"ל). פדובה, תרל"א 1871.
* מחזור לימים נוראים כפי מנהג איטאליאני, עברית ואיטלקית, עמוד מול עמוד. פדובה, [תרמ"א] 1881. כתמי זמן.
3 ספרים. מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 376

auction search

Ele HaMitzvot – Wandsbek, 1727

ספר אלה המצוות, תרי"ג מצוות עם פירוש קצר, מחולקות לפי ימי השבוע, מאת רבי משה חאגיז. וואנזבעק, [תפ"ז 1727].
[32], ריט דף. חסר [1] דף אחרון. 13.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. פגעי עש. כתמים ובלאי. קרעים משוקמים עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

Opening50$ Sold For75$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 440

auction search

Tikkun Leil Shavuot, Eight Editions

שמונה ספרי תיקונים לליל שבועות:
* ספר התקון לליל שבועות. ונציה, [תק"ג 1743]. חלק מהשער בדיו אדומה.
* ספר תקון לליל שבועות, עם האדרא רבה. ונציה, [תקי"ג 1753].
* סדר קריאה ותיקון ללילי חג שבועות והושענא רבה. אמשטרדם, [תקכ"ז 1767].
*תיקון ליל שבועות, ותיקון ליל הושענא רבה. זולצבאך, תקס"ב [1802].
* סדר הלימוד לליל שבועות, וסדר הלימוד לליל הושענא רבא. רדלהיים, תק"ץ 1830.
* סדר הלימוד לליל שבועות, עם סדר הלימוד לליל הושענא רבא. רדלהיים, תקצ"ז 1837.
מצורפים שני ספרי תיקונים חסרים:
* ספר התקון לליל שבועות. ונציה, [תק"ג 1743].
* ספר התקון לליל שבועות. ונציה, [תקמ"ב 1782].
8 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening50$ Sold For213$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 163

auction search

Two Books – Rabbis’ Photographs

שני ספרים העוסקים בתולדות משפחות רבנים:
* ספר הזכרון, כולל תלדות משפחת אמי ומשפחת אבי הגאון, מאת ברוך קאהן. ניו יורק, תר"פ 1920. תמונות רבות.
* מאנאגראפיע ביבליאטעק - די פאמיליע דאווידזאהן. וורשא, [תרפ"ד] 1924. תולדות משפחת דוידזון. בליווי תמונות רבות וציורים. הספר כולו ביידיש.
2 ספרים. גודל ממוצע: 19.5 ס"מ. מצב כללי טוב. בלאי. כתמים וקרעים.

Opening50$ Sold For75$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 227

auction search

Halakha, Essay and Sermon Books – Twelve Books by American Rabbis, Early 20th Century

12 ספרי דרוש והלכה - רבני ארה"ב, תחילת המאה ה-20
* ספר מנחת יעקב, דרושים לשבת ומועדים, מאת הרב זלמן יעקב פרידערמאן. ניו יורק, תרס"א [1901].
* ספר עטרת צבי, דרושים וביאורים באגדה, מאת הרב צבי לאס. ניו יורק, תרס"ב [1902].
* ספר לקוטים יקרים, דרושים וסיפורים, מאת הרב אריה ליב שוחט. תרס"ו [1906].
* ספר בית יעקב חלק, דרושים ודברי מוסר, נדפס ומכורך עמו "בית יעקב" שאלות ותשובות, מאת הרב יעקב רודערמאן. ניו יורק, תרס"ח [1908].
* ספר דגל יהודה, דרושים למועדים, מאת הרב יהודה ליב לאזאראוו. ניו יורק, תרע"ד [1914].
* ספר אהבת שאול, פירושים וחידושים על התורה והמועדים, מאת הרב שאול ידידיה שאחעט. חלק ראשון: ניו יורק, תרע"ה [1915], חלק שני: שיקגו, תרע"ו [1916].
* ספר עטרת זהב, דרושים, מאת הרב אליעזר אדירים. ניו יורק, תרע"ט [1919].
* ספר מרכבת המשנה, דרושים על סיומי סדר משניות, מאת הרב זוסמן אבא ליפשיטץ. סנט לואיס, תר"פ [1920].
* ספר אמרי משה, דרושים ופירושי התורה, מאת הרב יוסף משה לערמאהן. ניו יורק, תרצ"ה [1935].
* ספר ברכת הנפשות, דינים והליכות, מאת הרב אליהו מרדכי הכהן מזאה. יידיש. ניו יורק, תרצ"ט [1939].
* ספר אהבת התורה, חיזוק בהוראת התורה ולימודה, מאת הרב אליהו מרדכי הכהן מזאה. יידיש. ניו יורק, תש"א [1941].
* ספר מנחת ראם, שאלות ותשובות, ביאורים בהלכה ובאגדה, מאת הרב אליהו מרדכי הכהן מזאה. ניו יורק, תשי"א [1951].
גודל משתנה, מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For75$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 259

auction search

Five Books Printed in Iraq and Thessaloniki

חמישה ספרים מדפוסי עיראק ושאלוניקי:
* ספר מרפא לעצם, דברי מוסר מאת רבי יצחק פרחי. בגדאד, תרנ"ב [1892].
* ספר זבחי צדק, שו"ת, דינים וחידושים על שולחן ערוך יורה דעה, לרבי עבדאללה סומך. בגדאד, [תרנ"ט 1899]. שני חלקים. תו ספר על הכריכות הפנימיות. חותמות בעלים. כרך אחד עם כריכה קרועה ושבורה.
* ספר מאיר בת עין, אוסף מאמרי התנא רבי מאיר לקראם ביום הלולתו, עם פיוטים. בגדאד, [תרס"ה 1905]. תו ספר על הכריכה הפנימית.
* ספר בקשות ופזמונים, עם פתיחות לפרשיות והפטרות השבוע. שאלוניקי, תרפ"ח-תרצ"ג 1928-1933. בכמה דפים שוליים קצוצים עם פגיעה בטקסט.
מצורף ספר חסר:
* ספר תקון תפלה, תקונים ותפלות מלוקטים מכתבי האר"י והרש"ש. בגדאד, [תר"ל 1870]. חסר דף אחרון. קרעים בשער.
5 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 291

auction search

Five Scrolls – Livorno

שני ספרי חמש מגילות, עם פירושי המצודות, שנדפסו בליוורנו:
* ספר שיר השירים וקהלת, עם פירושי המצודות. ליוורנו, [תקצ"ה 1835]. חלק מהגליונות לא נחתכו.
* ספר מגלות רות איכה ואסתר, עם פירושי המצודות. ליוורנו, [תר"א 1841]. חור קטן בדף השער. רישום בעלות בשער.
2 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים, בלאי ופגעי עש.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 323

auction search

Collection of Short Publications – Tel Aviv – First Half of 20th Century

אוסף חוברות בנושאים שונים שנדפסו בתל אביב במחצית הראשונה של המאה ה-20:
* מאמר צפית לישועה, מאת החפץ חיים, עם "מאמר התוכחה" מאת המו"ל, חתנו רבי אהרן הכהן. תל אביב, תרפ"ט [1929].
* בר יוחאי, כולל בתוכו כל עניני ל"ג בעומר. תל-אביב, תרצ"א [1931].
* רגשי הדת, תשובות בהלכה, מאת רבי שמואל צ'אהרי. תל אביב, תרצ"ו [1936].
* השלחן הטהור, מאמרים מלוקטים בענין מאכלות אסורות, מאת הרב מנחם כשר. תל אביב, [תרצ"ז 1937].
* מלחמות גוג ומגוג והגאולה, מאת משה אפשטיין. תל אביב, תרצ"ט [1939]. חוברת זו נדפסה בסמוך לפרוץ מלחמת העולם השנייה, ובמסגרתה כותב המחבר על היטלר ומוסוליני כחלק ממלחמת גוג ומגוג שעתידה לפרוץ.
* קול מבשר, קריאה לחיזוק האמונה בגאולה ובביאת המשיח, מאת משה אפשטיין. תל אביב, תש"ב [1941].
* הלכות ערב פסח שחל להיות בשבת. תל אביב, [תש"י 1950]. עברית וגרמנית.
מצורפת חוברת מפתח-תקווה:
* שמונה פרקים לרמב"ם, עם הקדמה מאת רבי שמואל אבן תבון. פתח תקווה, תש"ו [1946].
8 חוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening50$ Sold For63$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 110

auction search

Collection of Hassidic Pamphlets – Anecdotes and Homilies

אוסף חוברות חסידות - סיפורים ודברי תורה: 
* מרגניתא דר' מאיר, ליקוטי תורה וחסידות של רבי מאיר מפרמישלן. לבוב, תרפ"ו [1926]. 
* קונטרס דובר שלום, צוואת רבי שלום מהעיר בראהין. ניו יורק, [תר"ץ 1930?]. 
* תולדות וזכרונות של הרב הילל ליכטנשטיין. סאטמר, תרצ"א [1931]. כריכה מפורקת. כתמים. 
* טהרת הקודש, תיקון מידת היסוד על פי תלמידי הבעש"ט. סאטמר, [תרצ"א 1931]. 
* שתי חוברות מנפלאות הרב הקדוש מפילץ, הרב הקדוש מקרקא והרב הקדוש מראדין, בעל החפץ חיים. וורשא, תרצ"ו [1936]. יידיש. דפים מנותקים. כתמים. 
* זכרנו לחיים, סיפורים על רבי חיים מצאנז ובניו, ועל רבי חיים אלעזר שפירא, האדמו"ר ממונקאטש. מונקאטש, תרצ"ח 1937. 
* 7 חוברות של דאס מלכות'דיגע חסידות, על חסידות רוז'ין, מהמגיד ממזריטש, בנו רבי אברהם המלאך, נכדו רבי שלום שכנא מפראהביטש ונינו רבי ישראל פרידמן. יידיש. וורשא, תרצ"ז [1937]. 
* תולדות חייו והסתלקותו של רבי אהרון רוקח, האדמו"ר מבלז. ירושלים, תשי"ז [1957]. פורטרט ותמונות. קיפולים וקרעים בשולי הדפים. 
​15 חוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני.

Opening50$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 142

auction search

Perush Al Kamah Aggadot – Copy Owned by Rav Kook

אגדות רבה בר בר חנה ממסכת בבא בתרא ואגדות אחרות מן הש"ס, עם פירוש רש"י ופירוש הגר"א. בשער חותמת של רבי אברהם יצחק הכהן קוק רבה של יפו והמושבות. קניגסברג, תרכ"ב [1862].
[4], יד, [1] דף.
נכרך עם ספר מאמר האחדות ליעב"ץ שלושה חלקים. וורשא, [תרכ"ב 1862].
וספר נשמת חיים לרב שלמה פינזילבר. ירושלים תרס"ח [1908]. עמוד השער ושני עמודים ראשונים חסרים.
20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. שדרה מפורקת. כריכה חסרה.

Opening50$ Sold For200$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 302

auction search

Three Books Printed in Amsterdam

שלושה ספרים שנדפסו אמשטרדם:
* תהלה לדוד, שירים לחגים ושבתות. [תקס"ז 1807]. כתמים ובלאי.
* בינה לעתים, פזמונים ופיוטים לעתים שונות. [תר"א 1841].
* עזרת הסופר, תיקון קוראים וסופרים לחמשה חומשי תורה. [תרכ"ו 1866].
3 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening50$ Sold For150$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 398

auction search

Hebrew Almanac – She’erit HaPleta, 1947

לוח לשנת תש"ז / Hebrew Almanac. הוצאת הג'וינט, שי לשארית הפליטה, גרמניה, 1946. עברית, יידיש ואנגלית.
10 ס"מ. מצב טוב. בלאי.

Opening50$ Sold For150$ Including buyers premium
Show 48 of 505 Lots

Sign up for the Kedem Newsletter!

Sell / Buy at Kedem

Our specialists will provide you with a free estimate for your items. No commitment on your part.

How to Sell?

Enhance your existing collection with exciting new items or start a new collection today.

How to Buy?