Judaica - Books, Manuscripts, Letters, Objects Books, Manuscripts & Rabbinical Letters | Objects – Judaica, Israeliana & Numismatics

Auction Closed arrow-down

The Auction was held on 05/09/16


Download PDF Version

Download PDF Download PDF

Auction Online 3 Lot Number 264

auction search

Large Collection of Books Printed in Djerba

אוסף גדול מאוד של ספרים מדפוסי ג'רבה. מחצית ראשונה של המאה ה-20. עברית וערבית-יהודית. ספרי דרוש ומוסר, ספרי שו"ת, פירושים על התורה, ספרי חידושים על הש"ס, ספרי זמירות ופיוטים.
כ-180 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening500$ Sold For2,500$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 354

auction search

Torah Scroll on Gevil – Yemen

ספר תורה על גוויל חום-כהה. [תימן, המאה ה-19?].
כתיבת סת"ם נאה.
ספר התורה לא נחקר אך נציין כי "שירת האזינו" נכתבה ב-67 שורות, דבר השנוי במחלוקת המסורות. כמו כן בספר התורה מספר שינויים מספרי התורה שלנו. בעשרת הדברות (בפרשת יתרו, ואתחנן) חמשת הדברות האחרונים כתובים בשני טורים. הרווח בין חומש במדבר לחומש דברים שתי שורות הם בתחתית העמודה ושתיים בתחילת העמוד, בפרשת כי תבוא הקללות עם רווחים, ובפרשת האזינו שינויים בכתיבת שירת האזינו.
42 שורות. גובה העמודות: 32 ס"מ. רוחב העמודות: 8.5-7 ס"מ. מצב בינוני-טוב. סימני בלאי.

Opening800$ Sold For2,125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 466

auction search

Collection of Makhzorim – Large Format

אוסף של מחזורים שונים בפורמט גדול:
* מחזור כמנהג ק"ק אשכנזים. זולצבאך, [תע"ט 1719]. חלק שני, תפילת חול ושבת, סליחות ותפילות מחודש אלול ועד שמחת תורה. דף שו עם "שבעים ושתים פסוקים" מהרמב"ן ו"לוח מהמחזור חלק שני" לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה. קרע עם חיסרון בשער.
* מחזור מכל השנה כסדרה, כמנהג פיהם פולין מעהררין. פרנקפורט דאודר, [תפ"ב 1722]. לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ובתקליטור אוצר הספר העברי של וינוגרד-רוזנפלד. קרעים משוקמים בשער ובמספר דפים עם פגיעה בטקסט.
* מחזור עם כוונת הפייטן, כמנהג פולין ושארי קהלות קדושות. עם תרגום ליידיש-דייטש ועם איורים. חלק שני, תפילות סוכות, פסח ושבועות. המבורג, [תקמ"ג 1783]. שער מאויר עם תחריט נחושת.
* מחזור לשני ימי ראש השנה, כמנהג פולין, מעהרן, פיהם, הגר. חלק ראשון מתוך ארבעה. וינה, [תקע"א] 1811.
* מחזור לליל וליום כפורים, כמנהג פולין, מעהרן, פיהם, הגר. חלק שני מתוך ארבעה. וינה, [תקע"א] 1811.
* מחזור לראש השנה ויום כפורים, "קרבן אהרן", עם פירושי מטה לוי מרבי אהרן הלוי. ווילנא, תקצ"ט 1839. חלק ראשון, לראש השנה ויום הכפורים. דפים רבים נדפסו על נייר כחלחל.
* מחזור כמנהג ק"ק בני רומה, לכל השנה. מנטובה, תע"ח-ת"ף ‬ [17191-1718]. שני החלקים בכרך אחד. שוליים עליונים של דף השער מעט קצוצים. פגעי עש קשים.
מצורף ספר חסר:
* סדר המחזור, כמנהג אשכנזים, חלק ראשון עם תפילת חול ושבת, סליחות ותפילות משבת בראשית עד שבת נחמו. זולצבאך, [תקס"ו 1806]. התאריך עפ"י השער [תקנ"ד] מזויף. חסרים 4 דף, שלא נמצאים בכל העותקים. שער ומספר דפים מנותקים.
8 ספרים. גודל משתנה, 38-25ס"מ. מצב טוב-בינוני.

Opening200$ Sold For1,875$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 321

auction search

Large Collection of Books Printed in Hungary and Romania during the Holocaust

אוסף גדול של ספרים שנדפסו בהונגריה בתקופת טרום-השואה ובעיצומה של מלחמת העולם השנייה, בה נחרבו קהילות ישראל ברוב ארצות אירופה, ואילו אצל יהדות הונגריה - שהיתה אף היא במצוק ובמצור - המשיכו בהדפסת ספרים עד כניסת הצבא הגרמני באביב תש"ד 1944.
בין הספרים: * חמשה חומשי תורה מקראות גדולות. בודפשט, [תש"ד, 1944]. חמישה כרכים.
* הקדמה ודרך לעץ החיים הנקרא סור מרע ועשה טוב, מאת רבי צבי הירש אייכנשטיין. פעשט, תש"ב [1942].
* חוק לישראל. [בודפשט, תש"ב, 1942]. חמישה כרכים.
* משניות, נ"א פירושים. סט שלם. דיאמארט [תש"ג, 1943]. תריסר כרכים.
* בארת המים, מאת רבי צבי הירש הכהן מרימינוב. סאטמר, [תש"ב, 1942].
* נצר חסד (השלם) על מסכת אבות. גראסווארדיין (אורדאה-מארה). תש"ג [1943].
* רזיאל המלאך. גראסווארדיין (אורדאה-מארה). תש"ד [1944].
מצורף ספר ובו רשימה ביבליוגרפית של ספרים שנדפסו באירופה בשנים 1945-1933, ומספר דפים עם רישומים ביבליוגרפיים מודפסים במכונת כתיבה.
כ-55 ספרים. חלק מהם בכמה כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening400$ Sold For1,625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 492

auction search

Large Collection of Facsimiles

אוסף גדול של פקסימיליות, מרביתן יצאו במהדורות מצומצמות וממוספרות. האוסף כולל פקסימיליות של כתבי יד ודפוסים נדירים של התנ"ך, ששה סדרי משנה, התלמוד הבבלי והירושלמי, קטעי גניזה שונים, מדרשי הלכה ואגדה ועוד. מרבית הפקסימיליות יצאו בהוצאת מקור, ירושלים. המחצית השניה של המאה ה-20.
35 פקסימיליות. מצב טוב. גודל משתנה. חלקן מכילות לעיתים שניים עד ארבעה כרכים. לחלקן כריכות נאות עם גב מעור, נתונות בנרתיקי קרטון.
רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening500$ Sold For1,625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 49

auction search

Raziel HaMalakh – First Printing, Amsterdam, 1701 – Segulah Book

ספר רזיאל המלאך, "זה ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל המלאך". קבלה וסגולות. אמשטרדם, תס"א 1701. דפוס משה מינדיס קויטיניו. מהדורה ראשונה. איורים קבליים רבים.
ספר זה הוא המקור להרבה סגולות ידועות, לזיכרון הלימוד, וקמיע שמירה ליולדת. עצם החזקת ספר זה בבית היא סגולה בדוקה להצלה מפגעים ומשריפות כפי שכתוב בשער הספר שלפנינו: "סגולה מעולה לראות בנים חכמים ונבונים ולהצלחה ולברכה ולכבות אש המערכה שלא ישלוט בביתו וכל שד ופגע רע לא יגור במגורתו למי שהספר הקדוש הנכבד והנורא אתו גנוז וטמון אצל כספו וזהבו באוצרתו ובחילתו ובעת צרתו יהיה לו תשועת מהרה. וזה יעידון ויגידון כל בני תורה". יש אומרים שהוא סגולה לחשוכי בנים ולמקשה לילד.
ג-יח (דף השער ודף נוסף חסרים), [1], יט-מה דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. שני דפים ראשונים וכריכה חסרים. קרעים בדפים האחרונים. כתמים וסימני עובש.

Opening100$ Sold For1,375$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 353

auction search

Torah Scroll – Europe

ספר תורה שלם, [אירופה, המאה ה-20?].
כתב אשכנזי (בית יוסף). גלול על עצי חיים.
כתב דהוי במספר מקומות. בפרשת אחרי מות בקריאה ליום כיפור בתפילת שחרית ובתפילת מנחה הוסיפו בתקופה מאוחרת יותר בעיפרון ניקוד וסימונים לסימון סוף הפסוק. גובה הקלף: 35 ס"מ. 42 שורות. מצב בינוני-טוב. כתמים וסימני בלאי.

Opening1,000$ Sold For1,250$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 251

auction search

Collection of Forty-five Books Printed in Tunisia

אוסף 45 ספרי תוניס:
* פתח השער. [תרמ"ח 1888]. סימני עש.
* יריעות שלמה. [תרנ"א 1891].
* פרי קדש. תרנ"א [1891]. דפים מפורקים.
* מקרא מפורש. תרנ"ב-תרנ"ג [1892].
* מאין יבא. [תרנ"ג 1893].
* יבורך גבר. [תרנ"ה 1895].
* מעשה נסים. תרנ"ה [1895].
* חלב חטים. [תרנ"ו 1895].
* מחזור לימים נוראים כמנהג תוניס. תרנ"ה [1895].
* קרית ארבע. תרנ"ו [1895].
* זרעו של יצחק. [תרנ"ו 1896].
* בית יעקב. תרנ"ח [1898].
* מאיר בת עין. תרנ"ט [1899].
* שער כבוד ה'. תרס"ב [1902].
* סידור מנחת ערב. תרס"ג [1903].
* זבחי אלהים. [תרס"ד 1904].
* שירי זמרה. [תרס"ה 1905].
* בראשית, מתורגם מן השפה העברית לשפה הברברית [ערבית-יהודית-תוניסאית, באותיות עבריות]. [תרס"ו 1906]. כריכה מפורקת.
* מעיני ישועה. [תרס"ו 1906].
* מעשה נסים. תרס"ז [1907].
* ויגד לשאול. תרס"ט [1909]. כריכה מפורקת.
* שלום דוד חלק ראשון. [תרס"ט 1909].
* וישמע שאול. תרס"ט [1909].
* חיים לישראל חלק ראשון. [תרס"ט 1909] כריכה מנותקת.
* שו"ת רחמים פשוטים. תר"ע-תרע"ד [1914-1909].
* דברי אלהים חיים. [תר"ע 1910]. כריכה חדשה.
* אילת השחר. [תרע"א ‬1911]. כריכה מנותקת.
* פסקי הראש חלק שני. [תרע"א 1911]. כריכה מנותקת.
* נאות מדבר. נכרך עם ספר יושר לבב. [תרע"ד 1914]. סימני עש.
* יוסף חן. תרע"ה [1915].
* ויעמד פינחס. [תרע"ז 1917]. כריכה חסרה.
* שלמי תודה. [תרע"ח 1918].
* משכיל לדוד. [תרע"ט 1919].
* ששון ויקר. תרפ"ב [1922]. סימני עש.
* שירת מרים. תרפ"ד [1924].
* סדור רבי מאיר בעל הנס. תרפ"ה [1925]. כריכה מפורקת.
* קונטרס דרוש תולדות יצחק. [תרפ"ח 1928].
* שערי צדק חלק ב. תרפ"ח [1928].
* שי למורא. [תר"ץ 1930].
* חסדי אבות. תרצ"ב [1932].
* שפת ישראל. [תש"ב 1942].
* ויאמר שאול. נדפס יחד עם הספר בית שאול. שני הספרים נפסקה הדפסתם באמצע. תרצ"א [1931].
* שמן טוב. [תש"ה 1945].
* חוברת תדכרת אלכדדאמה אליהוד, זכרון לעובדי הכפייה היהודיים תחת עול הגרמנים בתוניס. [תש"ו 1946].
* מעשיות פי שאז חכמת שלמה המלך, מעשיות הנוגעות לחכמת שלמה המלך. [תש"ח 1948 לערך].
כ-45 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני. בלאי.

Opening200$ Sold For1,125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 476

auction search

Passover Haggadahs – Large Collection

אוסף המכיל כמאה הגדות של פסח, מסוגים שונים.
אוסף הגדות עם תרגום לגרמנית:
* וינה, [תר"א] 1841. יערי 609; אוצר ההגדות 837.
* וינה, [תרכ"ט] 1869. יערי 994; אוצר ההגדות 1338.
* פראג, [תרל"ט] 1879. יערי 1153; אוצר ההגדות 1532.
* וינה, [תרמ"א] 1881. יערי 1182; אוצר ההגדות 1572.
* וינה, [תרמ"א] 1881. אוצר ההגדות 1574.
* פרנקפורט דמיין, [תרמ"ז] 1887. אוצר ההגדות 1730.
* פרנקפורט דמיין, [תרנ"א] 1891. יערי 1381; אוצר ההגדות 1854.
* פרנקפורט דמיין, [תרנ"ו] 1896. ‫ יערי 1513; אוצר ההגדות 2018. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* ברלין, תרנ"ז 1897. יערי 1520; אוצר ההגדות 2024.
* פראג, [תרנ"ח] 1898. יערי 1552; אוצר ההגדות 2072.
* וינה, [תרנ"ג] 1893. יערי 1411; אוצר ההגדות 1885.
* וינה, תרנ"ה 1895. יערי 1463, 1464; אוצר ההגדות 1948.
* וינה, [תרנ"ז] 1897. יערי 1527; אוצר ההגדות 2029.
* וינה, [תרנ"ו] 1896. יערי 1492; אוצר ההגדות 1986. ‬חסרון עם פגיעה בטקסט בדף אחרון.
* וינה, [תרנ"ח] 1898. יערי 1543; אוצר ההגדות 2055.
* רדלהיים, [תר"ס 1900 בערך]. יערי 2648; אוצר ההגדות 2145. ‬
* ברלין, תרס"א 1901. יערי 1587; אוצר ההגדות 2152.
* פרנקפורט דמיין, [תרס"ג 1903]. יערי 1647, 2631, 2635; אוצר ההגדות 2248. שני עותקים.
* וינה, [תרס"ג] 1903. אוצר ההגדות 2216.
* ברלין, תרס"ה 1905. יערי 1679; אוצר ההגדות 2289.
* וינה, [תרס"ז] 1907. יערי 1732; אוצר ההגדות 2374.
* וינה, [תרס"ט] 1909. יערי 1757; אוצר ההגדות 2421. שני עותקים.
* וינה, [תר"ע 1910 בערך]. יערי 2555; אוצר ההגדות 2457.
* וינה, [תר"ע] 1910. יערי 1774; אוצר ההגדות 2456. כריכה שבורה ומנותקת.
* וינה, [תרע"א] 1911. יערי 1795; אוצר ההגדות 2520.
* וינה, [תרע"ג] 1913.‫ יערי 1823; אוצר ההגדות 2569.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* וינה, [תרע"ד] 1914. אוצר ההגדות 2595. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* ברלין, תרע"ד 1914. יערי 1831; אוצר ההגדות 2591.
* וינה, [תרע"ז] 1917. יערי 1880; אוצר ההגדות 2671.
* פרנקפורט דמיין, [תרע"ט 1919?]. יערי 2633; אוצר ההגדות 2703.
* וינה, [תרפ"-192]. ‫ יערי 2546; אוצר ההגדות 2780. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* פרנקפורט דמיין, [תרפ"א] 1921. יערי 1928; אוצר ההגדות 2844. חסרון בטקסט בדף אחרון.
* פרנקפורט דמיין, [תרפ"א] 1921. יערי 1928; אוצר ההגדות 2844.
* ברלין, תרפ"א 1921. יערי 1912; אוצר ההגדות 2815. כריכה שבורה ומנותקת.
* פרנקפורט דמיין, [תרפ"ה 1925 בערך]. ‫ יערי 2634; אוצר ההגדות 3014. שני עותקים. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* וינה, [תרפ"ז] 1927. יערי 2053; אוצר ההגדות 3067.
* ברלין, תרפ"ז 1927. יערי 2046; אוצר ההגדות 3062. כריכה שבורה ומנותקת.
* וינה, [תרפ"ז] 1927. אוצר ההגדות 3065.
* ברלין, [תרצ"ו] 1936. יערי 2217; אוצר ההגדות 3567.
* ברלין, [תרצ"ז] 1937. יערי 2231; אוצר ההגדות 3602.
* בזל, [תש"ז 1947?]. יערי 2489; אוצר ההגדות 4151.
אוסף הגדות עם פירושים שונים:
* הגדה של פסח, עם הפירושים מעשה ארג ומטה לוי, ועם תרגום ליידיש-דייטש. ווילנא, תקפ"ה 1825. יערי 461; אוצר ההגדות 644. חתימות רבי "יצחק פרידמאן ממעזריטש". פגעי עש קשים.
* הגדה של פסח, עם פירוש מגדים חדשים, מאת רבי מאיר מנחם מענדיל ב"ר שאול בעריש. ווילנא, [תר"ד] 1844. יערי 634; אוצר ההגדות 871. מצב גרוע.
* ההגדה לליל שמורים, עם פירוש בגרמנית. קניגסברג, [תר"ה] 1845. יערי 654; אוצר ההגדות 893.
* ספר מגיד מראשית - הערות וחקירות על ההגדה מאת אליעזר לנדסהוט, עם הגדה של פסח. ברלין, [תרט"ז 1856]. יערי 753; אוצר ההגדות 1021.
* הגדה של פסח, עם פירוש נופת צופים ודרך חיים, על פי מנהגי הגר"א. וורשא, [תר"כ] 1860. יערי 813; אוצר ההגדות 1101. חסר דף אחרון. ללא כריכה.
* הגדה של פסח, עם פירוש אבני נזר, לרבי רפאל רובינשטיין. ווילנא, תרכ"ג 1863. יערי 867; אוצר ההגדות 1170. ‬‬‬כרוך עם הגדה עם פירוש נופת צופים ודרך חיים, על פי מנהגי הגר"א. [וורשא, תר"כ 1860. יערי 813; אוצר ההגדות 1101]. ללא שער.
* הגדה של פסח, עם פירוש לחם עוני, לרבי נפתלי הרץ מריטובה. ווילנא, תרל"א 1871. יערי 1024; אוצר ההגדות 1377.
* הגדה של פסח, עם ביאור מדרש הגדה, למלבי"ם. וורשא, [תרמ"ג] 1883. יערי 1211; אוצר ההגדות 1616. כרוך עם: הגדה של פסח, עם פירוש "מבני אשר", לרבי יעקב מאיר ליברוט. וורשא, תרנ"ד 1894. יערי 1428; אוצר ההגדות 1917. שיבוש בסדר הדפים האחרונים.
* הגדה של פסח, עם פירוש נטפי מים, לרבי יעקב מאיר פאדווא. וורשא, תרמ"ה 1885. יערי 1243; אוצר ההגדות 1663.
* הגדה של פסח, עם הפירושים אמת ליעקב וחסד לאברהם. וורשא, [תרמ"ו] 1886. אוצר ההגדות 1687 .
* הגדה עם פירוש ברכת אברהם, לרבי אברהם אביש לוינשטיין. מגנצא (מיינץ), תרמ"ז [1887]. ‫ יערי 1292; אוצר ההגדות 1726. ‬כרוך עם: הגדה עם פירוש, לרבי טעבלי באנדי. פרנקפורט דמיין, תרנ"ח [1898]. יערי 1554, 1570; אוצר ההגדות 2077. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* ספר חרוזי המצות, פירוש על הגדה של פסח, לרבי יוסף ראטנר. וורשא, תרמ"ז 1887. יערי 1275; אוצר ההגדות 1714.
* ספר תולדות משה, פירוש על הגדה של פסח, לרבי משה רפאפורט מקידאן. וורשא, תרמ"ט 1889. יערי 1321; אוצר ההגדות 1763. כרוך עם: ספר אמרי משה, פירוש על מגילת אסתר, מהמחבר הנ"ל. וורשא, תרמ"ט 1889.
* הגדה של פסח, עם פירוש גפן ממצרים, לרבי משה זליג אולשניצקי. וורשא, תרנ"ד 1894. יערי 1421; אוצר ההגדות 1914.
* ספר מאיר עין - פירוש על הגדה של פסח. וינה, [תרנ"ה 1895]. יערי 1462; אוצר ההגדות 1947. מצורפת מהדורת צילום. ירושלים, [תשל"א 1971].
* הגדה של פסח, עם לקט פירושים. לובלין, [תרנ"ז] 1897. יערי 1532; אוצר ההגדות 2039.
* הגדה של פסח, עם פירוש לרבי טעבלי באנדי. פראנקפורט דמיין, תרנ"ח [1898]. יערי 1554, 1570; אוצר ההגדות 2077.
* הגדה של פסח, עם פירוש המהר"ל מפראג. וורשא, תרס"ה 1905. יערי 1682; אוצר ההגדות 2299. ‬
* הגדה של פסח, עם מאתים שלושים ושמונה פירושים. פדגורזה, תרס"ה [1905]. ‫ יערי 1696; אוצר ההגדות 2314.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* מעלה בית חורין - הגדה של פסח, עם פירושי השל"ה, האלשיך והמהר"ל. וורשא, [תרס"ו 1906]. ‫ אוצר ההגדות 2346. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬* הגדה של פסח עם מאתים שלשים ושמונה פירושים. פדגורזה, תרס"ז [1907]. ‫ יערי 1736; אוצר ההגדות 2386. מצורפים שני דפוסי צילום של מהדורה זו. [ישראל, שנות ה-50/60 בערך]. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* הגדה של פסח, עם פירוש בנין ירושלים, לרבי נתן נטע יוונין. וורשא, תרע"ד 1914. יערי 1835; אוצר ההגדות 2602.
* הגדה של פסח, עם פירוש המהר"ל מפראג. וורשא, [תר"ף 1920 בערך]. יערי 2529; אוצר ההגדות 2732.
* הגדה עם פירוש מאת הרב שבח קנביל. וינה, תרפ"ג [1923]. יערי 1964; אוצר ההגדות 2900.
* הגדה של פסח, עם מאתים שלשים ושמונה פירושים. טרנוב, תרפ"ו 1926. חסר 1 דף באמצע. יערי 2030; אוצר ההגדות 3036.
* הגדה של פסח, עם מאתים שלושים ושמונה פירושים. טרנוב, [תרפ"ט] 1929. יערי 2125. אוצר ההגדות 3182. פגעי עש.
* הגדה של פסח, עם לקט פירושים. לודז', תרצ"ו [1936]. יערי 2224; אוצר ההגדות 3582.
* הגדה של פסח, עם פירושי הרב ראובן מרגליות. תל אביב, [תרצ"ז 1937]. יערי 2241; אוצר ההגדות 3629. ‬
* הגדגה של פסח, עם פירוש ביידיש. וורשא, תרצ"ח [1938]. יערי 2251; אוצר ההגדות 3642.
* הגדה של פסח, עם פירוש ביידיש. וורשא, [תרצ"ט 1939]. יערי 2268; אוצר ההגדות 3680.
* ספר גאולת עולם - פירוש על הגדה של פסח לחיד"א. סאטמר, [תש"ג 1943 בערך]. יערי 2617; אוצר ההגדות 3911.
* הגדה של פסח, עם פירוש ברכת השיר, למהרא"ל צינץ. ניו יורק, תש"ח 1948. יערי 2364; אוצר ההגדות 4102.
* הגדה עם פירוש מאת הרב שבח קנביל. ניו יורק, תש"ח 1948. יערי 2363; אוצר ההגדות 4097. מצורפת מהדורות צילום של הגדה זו, עם הוספות חדשות. ירושלים, תשמ"ד.
* ספר גאולת עולם - פירוש על הגדה של פסח לחיד"א. ניו יורק, [תש"י 1950 בערך]. יערי 2490; אוצר ההגדות 4188.
* הגדה של פסח, עם פירוש מחזה אברהם, לרבי אברהם אביש-פילד. ישראל, תשכ"ט 1969. מהדורת צילום של פיעטרקוב תרס"ט.
מהדורות צילום:
* הגדה של פסח, עם פירוש האברבנאל, הגר"א, ועוד. שתי מהדורות: ירושלים, תשמ"ד. בני ברק, תשכ"ב [1962].
* הגדה של פסח, עם פירוש שער השמים לשל"ה ודרך החיים לרבי יעקב מליסא. שתי מהדורות צילום: ירושלים, תשמ"ד. ניו יורק, תשל"ד.
* הגדה של פסח, עם ילקוט ראשונים ואחרונים. בני ברק, תשמ"ה.
* הגדה של פסח, עם באור מדרש הגדה למלבי"ם. שתי מהדורות: ירושלים, תשמ"ד. [ללא מקום ושנה]. דפוס צילום של מהדורת וורשא, תרמ"ג.
מצורפות הגדות חסרות:
* ברסלאו, [ת"ר] 1840. יערי 592; אוצר ההגדות 814. חסר 1 דף באמצע.
* ברלין, תרכ"ה 1865. יערי 920; אוצר ההגדות 1241. חסר 1 דף באמצע.
* פרנקפורט דמיין, [תרמ"ג] 1883. יערי 1223; אוצר ההגדות 1625. חסרים 2 דף באמצע.
* וינה, [תרמ"ה] 1885. יערי 1248; אוצר ההגדות 1658. חסרים 6 דפים באמצע.
* ברסלאו, [תרמ"ח] 1888. אוצר ההגדות 1735. חסר 1 דף באמצע.
* פראג, [תרמ"ט] 1889. יערי 1338; אוצר ההגדות 1783. חסר 1 דף באמצע. לא כרוך.
* הגדה של פסח, עם פירוש מדרש הגדה למלבי"ם. וורשא, [תרנ"ד] 1894. יערי 1427; אוצר ההגדות 1918. חסרים 7 דף באמצע. פגעי עש.‬‬
* רדלהיים, [תרנ"ח] 1898. יערי 1556; אוצר ההגדות 2079. חסר דף אחרון.
* הגדה של פסח, עם פירוש מחזה אברהם, לרבי אברהם אביש-פילד. פיעטרקוב, תרפ"ח [1928]. ‫ יערי 2109; אוצר ההגדות 3162. ‬ שער ודף אחרון חסרים [הושלמו בצילום]. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* וינה, [תרס"ז] 1907. יערי 1732; אוצר ההגדות 2374. חסר 1 דף באמצע. לא כרוך.
* פרנקפורט דמיין, [תר"ע 1910 בערך]. יערי 2632; אוצר ההגדות 2501. חסרים 3 דפים בסוף.
כ-100 הגדות. גודל ומצב משתנים.

Opening150$ Sold For1,125$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 461

auction search

Collection of Large Format Selihot Books

אוסף ספרי סליחות גדולים:
* סליחות, כמנהג ק"ק אשכנזים, עם פירוש הנקרא מסביר. אמשטרדם, [תע"ב 1712].
* ‫סליחות, כמנהג נירנברג. וילהרמשדורף, [תע"ט 1719]. קרעים בשולי הדפים תוך פגיעה בטקסט. דפים משוקמים. סימני עש. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
* סליחות, עפ"י סדר ומנהג ק"ק ווירמייזא. זולצבאך, [תצ"ז 1737].
* סליחות "בחדש אלול לחדש עשירי... עפ"י סדר קהל נירנבורג". פיורדא, [תקט"ז 1756].
* סליחות, כמנהג פיהם פולין, מעהרין. זולצבאך, [תקכ"א 1761].
* סליחות מכל השנה, כמנהג אשכנזים. ביאור באשכנזית-יהודית. מיץ, [תקכ"ה 1765].
* סליחות, כמנהג עלזוז. קרלסרוא, [תק"ל 1770].
* סליחות, כמנהג מדינות שוואבן ושוויץ. פיורדא, [תקמ"ב 1782].
* סליחות, כמנהג צרפת ואשכנז. תרגום אשכנזית-יהודית. לינעוויל, [תקנ"ט 1799].
* סליחות מכל השנה. זולצבאך, [תקע"ט 1819]. כתמי זמן ורטיבות.
* סליחות, כמנהג ליטא רייסין וזאמיט ושארי קהלות. ווילנא, תקצ"ח 1837.
* סליחות, כמנהג ליטא רייסין וזאמיט. ווילנא, תר"א 1841.
* סליחות עם עברי טייטש. לבוב, [תרי"ז] 1857.
13 ספרי סליחות. גודל ומצב משתנים.

Opening200$ Sold For1,000$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 498

auction search

History of Jerusalem, Research Literature – Large Book Collection

אוסף גדול של ספרים וחוברות העוסקים בהיסטוריה ובגאוגרפיה של העיר ירושלים, בתולדות אישיה וחכמיה, ומוסדות שונים בתוכה. באוסף ספרים שנדפסו מראשית המאה ה-20 ועד לשלהי המאה, מרביתם בירושלים. נמצאות גם חוברות שיצאו לאור במהדורות פקסימיליות מצומצמות ובהן דפוסי צילום של קונטרסים שנדפסו בירושלים במאה ה-19. חלק מן הספרים מכילים תמונות, מפות ואיורים.
כ-80 ספרים, חוברות וקונטרסים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening200$ Sold For1,000$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 499

auction search

History of the Land of Israel – Large Collection of Books

אוסף גדול של ספרים העוסקים בהיסטוריה של ארץ ישראל לדורותיה.
האוסף כולל ספרי מחקר כלליים, ספרים העוסקים בתולדות ערים שונות בכלל ובערים הקדושות בפרט, בקורות היישוב היהודי בארץ ישראל, ספרים על רבנים ואישים חשובים, ומוסדות שונים, ספרים על גאוגרפיה וגבולות הארץ, בתי קברות ומצבות ועוד.
עברית, אנגלית, גרמנית ויידיש. ברבים מן הספרים תמונות, צילומים ומפות.
כ-75 ספרים וחוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב.
רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening200$ Sold For1,000$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 478

auction search

Collection of Samaritan Manuscripts and Other Documents

חמישה כתבי-יד שומרוניים, [המאה ה-20].
* כ-150 דף בפורמט גדול, כנראה בכתב-ידו של אברהם נור צדקה, הכנה לספר. כתב שומרוני וערבית.
* כרך כתב-יד (לא מזוהה), בערבית ובכתב שומרוני. 40 הדפים האחרונים מנותקים ושוליהם נחתכו (עם פגיעות בטקסט).
* כרך כתב-יד, "כתאב אלדלאיל פי יום אלמיעאד", חבור תיאולוגי שומרוני, בכתב יד שומרוני.
* 45 דף בכתב ידו של אברהם נור צדקה, "תפילות שבתות השבועות" - הכנה לחוברת מודפסת.
* כ-70 דף בכתב-ידו של אברהם נור צדקה, קטעים מספרי שמות וויקרא, כתובים על גבי גליונות נייר גדולים. עברית, ערבית וכתב שומרוני באותיות דפוס.
דפים, מסמכים ופריטים נוספים הקשורים לעדה השומרונית:
* קובץ דפים ובו השוואת שינויי הגרסאות בין נוסח התורה המסורתי לבין הנוסח השומרוני, לחלקים מספר בראשית. הקובץ נעשה ע"י הדבקה ידנית של המילים המודפסות (לעתים כל מלה בגזיר-נייר בודד ולעתים כמה מלים יחדו. סימני הניקוד נמחקו בטיפקס).
* כ-40 דפים כתובים בכתב יד שומרוני, בצירוף עם קובץ דפים מצולם וגזיר עיתון בנושא השומרונים.
* מכתב ומברק מאת יצחק בן-צבי בנוגע לעדת השומרונים, עם שני מכתבים נוספים ממזכיר לשכתו ד. ברטוב.
* מחברת עם מספר דפים בתחילתה של כתב יד שומרוני.
* 6 קלטות שמע מאירועים שונים.
5 כתבי יד, ומצורפים אליהם מסמכים ופריטים נוספים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening800$ Sold For1,000$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 450

auction search

Large Collection of Makhzorim – Europe

אוסף גדול של מחזורים מערי אירופה. לרבים מהם כריכות עור מקוריות עם עיטורי זהב, אך עם פגמים. גם המחזורים שנדפסו בעיר אחת, אינם משלימים סט שלם.
מחזורים מערים שונות:
* מחזור כמנהג ק"ק בני רומה יצ"ו. מנטובה, תע"ח-ת"ף [1719-1718]. שני החלקים כרוכים יחד. כתמי רטיבות וסימני פטריה בחלק התחתון של הספר לכל ארכו. סימני עש. כריכת עור עתיקה מנותקת.
* סדר לתפלת מנחה, מעריב ושחרית של ימי הפורים. קארלסרוא, תקצ"ט 1839.
* מחזור כמנהג מדינות ערי פולין, חלק שני, לשלושה רגלים. וינה, [תרט"ז] 1856.
* לראש השנה ויום הכפורים עם ביאור ביידיש-דייטש. ווילנא, תרל"ו 1876. חלק מאותיות השער בדיו אדומה. כריכת עור מקורית בלויה עם שרידי הטבעות ורישום: "עטע אשת צבי הירש".
* מחזור לסוכות, עם הביאורים בית לוי, מטה לוי ומעשה ארג. וורשא, [תרמ"ח] 1888. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה ובספריה הלאומית.
לונדון:
* מחזור לסכות, כמנהג פולין, עם תרגום לאנגלית. [תקצ"ו 1836]. כרך זה אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה ולא נמצא בספריה הלאומית. כריכת עור מקורית עם עיטורים מוזהבים, צד קדמי ואחורי מנותקים מהכריכה.
* מחזור למועדי ה', חלק ששי - סוכות, עם תרגום לאנגלית. [תר"ך 1860].
זולצבאך:
כל המחזורים כמנהג אשכנז, עם פירוש הדרת קדש וכוונת הפייטן ביידיש-דייטש:
* מחזור לשבתות, ימים טובים וראשי חודשים, חלק ראשון, כמנהג ק"ק אשכנזים. קרעים משוקמים עם חיסרון בדף השער ובמספר דפים. פורמט גדול. כריכת עור מקורית מרשימה, עם עיטורים מוזהבים בשדרה. [תנ"ט 1699].
* חלק ראשון, לראש השנה ויום כפור, כמנהג ק"ק אשכנזים. [תקכ"ח 1768].
* חלק שני, לשלושה רגלים. תקנ"ה [1795].
* חלק שני, לשלושה רגלים. תקס"ב 1802.
* חלק ראשון, לראש השנה ויום כפור. תר"ו 1845.
מיץ:
* שבעה מחזורים כמנהג אשכנז, עם תרגום ליידיש-דייטש. תקע"ז [1817]. ליום כפור; לערבית יום כפור; ליום ראשון של ראש השנה; ליום שני של ראש השנה; ליום ראשון ושני של שבועות - שלושה עותקים. אינם סט שלם.
רדלהיים:
כל המחזורים ערוכים, מתורגמים ומפורשים על ידי הרב וולף היידנהיים:
* ליום ראשון של ראש השנה; ליום שני של ראש השנה; לערבית יום כפור. תקס"ג. מחזור ליום כפור, כמנהג אשכנז. תק"ס 1800.
* ליום שני של ראש השנה, כמנהג פולין. תקס"ב 1802.
* לחג השבועות, כמנהג אשכנז. תקס"ה 1805.
* לשמיני עצת ולשמחת תורה, כמנהג אשכנז. תקע"ה 1815.
* מחזור לחג הסוכות ולשבת שבתוכו, כמנהג פולין תק"ף 1820. כרוך עם: מחזור לשמיני עצרת ולשמחת תורה, כמנהג פולין. תקפ"א 1821.
* ליום ראשון של ראש השנה, כמנהג אשכנז. תקפ"ז 1827.
* ליום ראשון ושני של פסח, כמנהג אשכנז. תקפ"ז 1827.
* לחג הסוכות. תקפ"ז 1827. כרוך עם: מחזור לשמיני עצרת ולשמחת תורה. רדלהיים, תקפ"ח 1828. כמנהג אשכנז.
* ליום שביעי ושמיני של פסח ולשבת חול המועד, כמנהג אשכנז; ליום ראשון ושני של פסח, כרוך עם מחזור יום שביעי ושמיני של פסח, כמנהג אשכנז (מהדורה שונה מהראשונה). תקצ"ב 1832.
* ליום ראשון ושני של פסח. כרוך עם: שביעי ושמיני של פסח. תר"ך 1860.
אופנבאך:
כל המחזורים כמנהג אשכנז, עם פירוש הדרת קודש וכוונת הפייטן ביידיש-דייטש:
* חלק שני, לשלושה רגלים. [תקנ"ז 1797].
* ליום ראשון של ראש השנה; ליום שני של ראש השנה; ללא דף קדם שער מאוייר. [תקס"ב 1802].
* ליום ראשון ושני של שבועות, [תקס"ג 1803]. ללא דף קדם שער מאוייר.
* ליום ראשון ושני של סכות [תקס"ד 1804]. שני עותקים. שניהם ללא הדף האחרון של רשימת המנויים. אחד מן העותקים כרוך עם החלק לשמיני עצרת ולשמחת תורה, מאותה השנה.
* ליום כפור. [תקע"ב 1812].
* ליום ראשון ושני של שבועות. [תקע"ג 1813]. עם דף שער מצוייר.
* ליום שביעי ושמיני של פסח. [תקע"ב 1812 בערך]. כרך זה לא מופיע במפעל הביבליוגרפיה.
* ליום שני של ראש השנה. [תקע"ח 1818].
* ליום ראשון ושני של שבועות. [תקפ"ז 1827].
מחזורים מערים שונות:
* מחזור כמנהג ק"ק בני רומה יצ"ו. מנטובה, תע"ח-ת"ף [1718-1719]. שני החלקים כרוכים יחד. כתמי רטיבות וסימני פטריה בחלק התחתון של הספר לכל ארכו. סימני עש. כריכת עור עתיקה מנותקת.
* סדר לתפלת מנחה, מעריב ושחרית של ימי הפורים. קארלסרוא, תקצ"ט 1839.
* מחזור כמנהג מדינות ערי פולין, חלק שני, לשלושה רגלים. וינה, [תרט"ז] 1856.
* לראש השנה ויום הכפורים עם ביאור ביידיש-דייטש. ווילנא, תרל"ו 1876. חלק מאותיות השער בדיו אדומה. כריכת עור מקורית בלויה עם שרידי הטבעות ורישום: "עטע אשת צבי הירש".
* מחזור לסוכות, עם הביאורים בית לוי, מטה לוי ומעשה ארג. וורשא, [תרמ"ח] 1888. אינו מופיע במפעל הביבליוגרפיה ובספריה הלאומית.
מחזורים חסרים:
* מחזור כפי מנהג ק"ק של בני איטאלייא, חלק שני. ונציה, [תצ"א 1731]. חסרים דף אחד באמצע ודף אחרון.
* מחזור עם כוונת הפייטן, של סכות, כמנהג אשכנז עם פירוש ביידיש-דייטש. אמשטרדם, [תקכ"ח 1768]. ללא שער ראשון מאויר. כריכת עור עתיקה ובלויה, עם עיטורים מוזהבים.
* לשביעי ושמיני של פסח, כמנהג אשכנז. אופנבאך, [תקס"ג 1803]. חסרים עשרים דפים באמצע המחזור.
* חלק שני, לשלושה רגלים, כמנהג אשכנז. חסרים 8 דפים בסוף. זולצבאך, תקפ"ו 1825.
* לחג השבועות (חסר יב דף אחרונים), כמנהג אשכנז. רדלהיים, תקפ"ז 1827.
כ-48 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening250$ Sold For938$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 216

auction search

Hafetz Hayim – Vilna, 1873 – First Edition and Subsequent Edition Printed in Shanghai / Arei Yehudah – Vilna, 1865

* ספר חפץ חיים, דיני שמירת הלשון "על הלכות איסורי לשון הרע ורכילות, על פי הלכה היוצאת מן התלמוד והפוסקים". ווילנא, תרל"ג 1873. מהדורה ראשונה.
‫ה, [1], ח-פא דף. [ללא 4 דפי פערענאמרנטן שנוספו בחלק מהעותקים]. כ-21 ס"מ. מצב טוב. כתמים וכתמי זמן. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
כרוך בתחילתו עם:
* ספר ערי יהודה, פירוש על שיר השירים, מאת רבי יהודה ליב בן עוזר קוואל. ווילנא, תרכ"ה 1865.
[4] עמ', פו דף. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים וכתמי זמן. סימני עש. כריכה ישנה, בלויה
ופגומה.
* ספר חפץ חיים, שמירת הלשון וחובת השמירה. שנגהאי, [תש"ד 1944 בערך]. דפוס צילום של מהדורת וורשא תרמ"ד.

Opening50$ Sold For813$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 301

auction search

Shulhan Arukh Printed in Amsterdam, Three Volumes out of Four

שלושה חלקים של שלחן ערוך עם באר הגולה. דפוס יוסף עטיאש. שני שערים לכל חלק:
* אורח חיים. [תכ"ב 1662]. סימנים א-שנה (א-קפ דף) הוחלפו בטעות בדפים של שלחן ערוך אבן העזר. בלאי. כתמים. כריכת קלף מנותקת.
* יורה דעה. [תכ"ב 1662]. שני עמודי השער חסרים. בלאי. כתמים. כריכת קלף מנותקת.
* אבן העזר [תכ"ב-תכ"ג 1663-1662]. רישום בעלות של אחד מבני משפחת ששון. בלאי. כתמים. כריכת עור מקורית.
מהדורה ראשונה של חיבורו המפורסם של רבי משה רבקש "באר הגולה" המגלה את מקור הדינים והפסקים בשולחן ערוך.
רבי משה רבקש (ש"ס-תמ"ד) מחכמי ליטא הנודעים, זקנו של הגר"א מווילנא. שימש רב בווילנא. בשנת תט"ו, בעקבות התנפלות הקוזקים של חמלניצקי על ווילנא, נמלט מן העיר והגיע לאמשטרדם ולרוטרדם. כך הכירוהו המדפיסים ההולנדים אפרים בואינו ויעקב קאשטילו ובקשוהו להגיה את מהדורת השולחן ערוך שעמדו להוציא לאור. למהדורה זו צורף חיבורו "באר הגולה" שהפך מאז לאחד מנושאי הכלים החשובים של השולחן ערוך, ונדפס בכל מהדורות השולחן ערוך עד ימינו.
* שני חלקים של שלחן ערוך, עם באר הגולה. יורה דעה, וחשן משפט. תנ"ח-תנ"ט [1698-1699]. דפוס עמנואל עטיאש. שני שערים לכל חלק. חיתוך דפים מוזהב. דפים כהים. שני כרכים.
5 ספרים. 15 ס"מ. מצב משתנה.

Opening150$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 337

auction search

Moda’ah L’Veit Yisrael – Halakhic Essays Prohibiting Machine-Made Matzahs, 1859

ספר מודעא לבית ישראל. תשובות מרבני הדור לאסור המצות שנעשות במכונה, בפקודת הרב שלמה קלוגר. ברעסלויא, תרי"ט [1859]. דפוס הירש זולצבאך.
מכתבי תשובות מאת הרב שלמה קלוגר, ומאת הרב חיים האלברשטאם מייסד חסידות צאנז.
המכתבים נאספו ונערכו על ידי ר’ חיים נתן דמביצר מקראקא, ראב"ד קרקוב, מומחה להיסטוריה של עם ישראל וההיסטוריון של הקהילה היהודית בלבוב ושל ועד ארבע ארצות. נגד חוברת זו הופיע "קונטרס ביטול מודעה", מאת ר’ יוסף שאול הלוי נתנזון, לבוב תרי"ט.
כד עמ'. 18 ס"מ. מצב טוב.

Opening150$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 39

auction search

Rabenu Yeruham – Constantinople, 1516 – First Edition – Copy Incomplete

ספר תולדות אדם וחוה - ספר מישרים, לרבינו ירוחם. [קושטא, רע"ו 1516].
עותק חסר. מעט הערות ותיקונים בצד הטקסט.
מד-רו, רי-רטו, ריח-רעב; א-לז, מ-מב, מט-סה, סז-סח, [1], סט-עו דף (דף עו של הספירה השנייה נכרך בראש הספר).28.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, קרעים ובלאי. כריכה פגומה. 43 דפים חסרים בתחילת הספר, 26 דפים חסרים באמצעו, 25 דפים חסרים בסופו.

Opening400$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 328

auction search

Large Collection of Pamphlets – Pinchas Grayevsky

כ-70 חוברות שונות: "מגנזי ירושלים", "אבני זכרון", זכרון לחובבים הראשונים ועוד, שהוציא לאור פנחס גרייבסקי.
פנחס גרייבסקי (תרל"ג-תש"א), חוקר וסופר, יליד ירושלים. ליקט תעודות היסטוריות, תמונות, זיכרונות אישיים ותולדות אישים ומשפחות ביישוב הישן, ופרסם אותם בכתב העת "מגנזי ירושלים" שערך והוציא לאור, ובפרסומים רבים אחרים.
גודל ומצב משתנים.

Opening100$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 490

auction search

Medieval Liturgical and Secular Poetry – Large Book Collection

אוסף גדול של ספרי מחקר העוסקים בשירה, בפיוט וביצירה הספרותית היהודית החל מימי הביניים ועד לראשית העת החדשה.
האוסף מכיל עשרות רבות של ספרים שנכתבו על ידי גדולי החוקרים, ונתפרסמו מאמצע המאה ה-19 ועד סוף המאה ה-20. באוסף מהדורות חשובות ביניהן ששת הכרכים של ידיעות המכון לחקר השירה העברית שיצאו לאור בהוצאת שוקן בברלין, מחקרים מאת חיים שירמן וחיים בראדי על שירת יהודי-ספרד, ספריו של א. מ. הברמן, יצירות שההדירו ד"ר דב ירדן, וד"ר שמעון ברנשטיין, מספר עבודות אקדמיות שנכתבו בנושא, וספרים רבים נוספים.
ספרים בודדים יצאו במהדורות ממוספרות ומצומצמות.
כ-81 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening400$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 53

auction search

Collection of Zohar and Tikkunei Zohar Books

אוסף ספרי זהר, זהר חדש ותיקוני זהר:
* זהר חדש. אמשטרדם, [תס"א 1701].
* תקוני הזהר. [לבוב], [תק"ס 1800]. שולי השער ושולי מספר דפים משוקמים.
* ספר תקוני הזהר. אזמיר, [תרי"ח 1858]. שני כרכים.
* ספר תיקוני הזהר. ליוורנו, [תר"ב 1842]. טופס עם שוליים רחבים במיוחד.
* ספר תקוני הזהר. ליוורנו, [תרי"ד 1854]. קרעים בשולי השער. שוליים חתוכים עם פגיעה בטקסט במספר דפים.
* ספר הזהר. אמשטרדם, [תע"ה 1815]. חלק ראשון על ספר בראשית.
* ספר הזהר. אמשטרדם, [תפ"ח 1728]. חלקים שני-רביעי בשני כרכים.
* ספר הזהר. ליוורנו, [תרי"א-תרי"ב 1852-1851]. שלושה כרכים.
* ספר הזהר. אזמיר, תרכ"ב-תרכ"ג [1863-1862]. חמישה מתוך שמונה כרכים: שני כרכי בראשית, שני כרכי שמות. כרך ראשון של חומש במדבר. ללא כרך במדבר השני והכרכים על ויקרא ודברים.
* ספר הזהר. ליוורנו, תקע"ה-תקע"ו ‬[1815-1816]. חלק שלישי: ויקרא-דברים.
18 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening300$ Sold For750$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 241

auction search

Collection of Booklets and Short Publications – Jerusalem

אוסף חוברות וקונטרסים שנדפסו בירושלים, מרביתם במחצית הראשונה של המאה ה-20.
החוברות עוסקות בנושאים מגוונים, ביניהם חבורים הלכתיים, חידושים על הש"ס, דרושים, תפילות ודו"חות כספיים וארגוניים של ועדים שונים בירושלים.
רבים מהקונטרסים עודם במעטפות הנייר המקוריות.
כ-37 קונטרסים וחוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening80$ Sold For688$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 256

auction search

Large Collection of Pamphlets Printed in Tunisia and Djerba

אוסף של חוברות מדפוסי תוניס וג'רבה מהשנים תקפ"ט-תשכ"ג.
34 חוברות של פירושים לתנ"ך, תפילות, פיוטים, לוחות שנה, סיפורים ומעשיות, רפואות, שטרות, הגדה של פסח. וביניהן:
* הירח, ירחון רבני בהלכה ובאגדה. ג'רבה, תש"ט [1949]. בין המאמרים נדפסה הצעת חוקה למדינת ישראל: "אזרחי ישראל יהיו רשאים להתאסף יחד... לא תשעה כל הפליה בחוקים אלה בשל טעמי גזע".
* ספר עבור הארץ חלק ראשון, סימני השנים ומחזורי העיבור. הלכות הנוגעות לזמני היום בכל שנה. תוניס, [תרפ"ג] 1923.
כ-34 חוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening150$ Sold For688$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 320

auction search

Zionism and Settlement of the Land – Six Books

שבעה ספרים וחוברות בנושא יישוב הארץ והיחס לציונות:
* אמונה ישרה, חלק שלישי - דרישת ציון וחברת ארץ נושבת, מאת רבי צבי הירש קאלישר. קרוטושין, [תרכ"ב 1862].
* ספר דרישת ציון, לחברת ארץ נושבת, מאת הרב צבי הירש קלישר. טהארן (טורון, פולין), [תרכ"ו 1866]. כרוך עם: ספר והכנעני אז בארץ, ביאור על פסוק "והכנעני אז בארץ", מאת רבי משה קצנלבוגן. פרנקפורט דמיין, תרי"ז 1857. פגעי עש.
* ספר שביל הזהב, על מצות ישוב ארץ ישראל ומצב היהודים, מאת רבי מרדכי אליאשברג. וורשא, תרנ"ז 1897. קרע בשער עם מעט פגיעה בטקסט.
* ספר אור לישרים, חיבור נגד השטה הציונית, מאת שלמה זלמן לאנדא. וורשא, תר"ס 1900.
* ספר גאולת הארץ, אוסף מאמרי חז"ל וגדולי הדור העוסקים ביישוב ארץ ישראל, הגאולה והיחס לציונות, בעריכת רבי מרדכי אשכנזי. וורשא, תרס"ד 1904.
* חוברת אלה מסעי, רשימת מסע הרבנים מחברי הועידה להרמת קרן הדת והיהדות. פרנקפורט דמיין, תרע"ו [1916]. ספר העוסק ברשמי מסע הרבנים, ובראשם הרב אברהם יצחק הכהן קוק והרב יוסף חיים זוננפלד למושבות הגליל בשנת תרע"ד.
* קונטרס למען ירושלים, בו יבאר את גודל האיסור של אותן היוצאין מכנסת ישראל מן הועד הלאומי, מאת רבי אליהו צבי קוטניק. ירושלים, [תרפ"ח 1928].
7 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים. סימני עש.

Opening80$ Sold For688$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 151

auction search

Collection of Books with Glosses

עשרה ספרים עם הגהות:
* שאילתות דרב אחאי גאון. דיהרנפורט, [תקמ"ו 1786]. הגהות ארוכות בכתב יד אשכנזי במספר מקומות. פגעי עש. כריכה מנותקת.
* מגיני ארץ, שלחן ערוך אורח חיים, דיהרנפורט, [תקע"א 1811]. הגהות בכתב יד אשכנזי במספר דפים.
* ספר כרתי ופלתי, על שלחן ערוך יורה דעה לרבי יהונתן אייבשיץ. וינה, [תקע"ט] 1819. חותמת בדף השער של "בית המדרש ד"ק"ק אסטראווא". הגהות, בחלקן דהויות וחלקן מחוקות במכוון.
* ספר לבושי שרד, על שלחן ערוך יורה דעה, מאת רבי דוד שלמה אייבשיץ. [רוסיה], [תקפ"ד 1824]. רישום בעלות בדף השער: "הק' משה שו"ב מילידי ק' שפאלע". הגהות קצרות במספר מקומות. סימני עש.
* ספר הזהר. [וורשא], [תרס"ב 1901]. ללא שער. תיקונים ומראי מקומות קצרים לאורך כל הספר. כריכה מנותקת.
ספרים חסרים:
* ספר כרתי ופלתי, על שלחן ערוך יורה דעה לרבי יהונתן אייבשיץ. אלטונא, [תקכ"ג 1763]. מהדורה ראשונה. הגהות למדניות בכתב אשכנזי במקומות בודדים. ללא [3] דפים ראשונים. קרעים עם חסרון במספר דפים בתחילה ובסוף. כריכה בלויה ומנותקת.
* שלחן ערוך יורה דעה, עם פירוש פרי תאר לרבי יצחק בן עטר, האור החיים הקדוש. [זולקווא, תק"ע 1810]. חסר דף השער. קרעים עם חיסרון בדף האחרון ובדפים נוספים. הגהה למדנית ארוכה בכתב אשכנזי.
* ספר שער המצוות, לרבי חיים ויטאל. ירושלים, תרל"ב-תרל"ג [1872-1873]. דפוס ישראל ב"ק. חסר דף השער, שני דפים אחריו, ו-[8] דפים אחרונים של תיקונים ולוח הטעויות. הגהות ארוכות בכתב-יד ספרדי.
* ספר מהרש"א, והוא חדושי הלכות מהגאון הגדול מו"ה שמואל אידלש זצוק"ל. וינה, [תקע"ד] 1914. חסרים 9 דפים בסוף הספר. הגהות ארוכות בכתב יד אשכנזי. פגעי עש.
* פרקי אבות, עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא. [ליוורנו?, שנות הת"ר?]. ללא דף שער. הגהות ארוכות בכתב מזרחי בשולי הדפים. כרוך עם: תיקון הכללי. בני ברק, תשט"ו [1955]. כרוך עם חלקי ספרים נוספים.
10 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני. בלאי וקרעים.

Opening180$ Sold For625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 429

auction search

Me’ah Berakhot – Amsterdam, 1687

סדר ברכות, מאה ברכות, Orden de Benediciones. [אמשטרדם, תמ"ז 1687]. ספר מיניאטורי.
ברכות המצוות וברכות הנהנין, תפילות רבות לזמנים וצרכים שונים, ולעתים גם דינים, עם תרגום לספרדית [עמוד מול עמוד בספירה מקבילה]. כולל "סדר של פסח" (הגדה), לוחות וטבלאות לחישוב תקופות ומועדים, שירים, הלכות שחיטה [בספרדית], סדר הפרשיות ורשימה כרונולוגית של מאורעות בחיי עם ישראל עד גזירת ת"ח [בספרדית].
בעמודים ש-שג נדפס נוסח "השכבת השרופים על קדוש השם": "הא-ל הגדול הגבור והנורא ינקום נקמת עבדו (פלוני) הנשרף חי על יחוד קדושת שמו ובזרוע עזו ידרוש דמו מיד צריו....".
[11] דף, 303, שד; 54, [11], ז, [20] עמ’. [1] דף קדם-שער מאויר חסר, והושלם בצילום. קרע קטן בדף השער. דפים [5-6, 7-8] מספירת הדפים הראשונה מופיעים פעמיים. 13 ס"מ. מצב טוב-בינוני. פגעי עש, כתמים ובלאי. חיתוך דפים מוזהב. כריכת עור חדשה, נאה.

Opening50$ Sold For625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 248

auction search

Collection of Books – Tunisia

אוסף ספרים מדפוסי סוסה וקונסטנטין:
* ספר טעם ודעת, על טעמי המקרא וספרי אמ"ת, לרבי אליהו ג'אנם. סוסה, [תרע"ז-תרע"ח 1917-1918].
* ספר דרך מצותיך, אזהרות לחג השבועות לרבי יצחק בן ראובן אלברגלוני, ומגילת רות עם תרגום בערבית-יהודית. סוסה, [תר"ף 1920].
* ספר בני אליהו וזכרון אהרן - פירוש על ספר קהלת לרבי יוסף גנאסייה, עם תרגום לערבית-יהודית ולצרפתית, ועם לקט פירושים נוספים. קונסטנטין, [תרפ"ז 1927]. שני עותקים. בסופו של עותק אחד כרוכים חלקים מספר לא מזוהה בערבית-יהודית העוסק בסדר הדורות על פי התנ"ך.
* ספר אמרי שפר, דרושים וחדושים על התנ"ך והש"ס, לרבי מאיר שלמה פארינטי. סוסה, תרפ"ד [1924]. לא כרוך.
* ספר שאו זמרה - שירים, פיוטים ובקשות לימות החול, שבתות ומועדים, בערכת רבי אליהו עלוש. סוסה, תרפ"ט [1929].
* ספר משאת בנימין - ספר משלי עם תפסיר בערבית יהודית, שתרגם רבי בנימין אבולכיר. סוסה, [תרצ"א 1931].
* מעשה בית פרץ, מעשה נפלא מן הקורות אשר קרו לאחינו בימי הגלות, לרבי שלום בכ"אש. הספר כולו בערבית-יהודית. סוסה, [תרצ"ט 1939].
* מעשה דניאל הכוזרי, "ספר על אבותינו הראשונים... מה שקרה להם כשהיו תחת שלטון פרס, מדי וישמעאל. סוסה, [תש"ה 1945 בערך]. חסר 4 דף באמצע.
* ספר מעדני מלך, שירים ופיוטים לחגים וזמנים מיוחדים, לרבי אשר שמעון מזרחי. סוסה, [תש"ו 1946]. מדבקה גדולה בעמוד אחרון על הטקסט.
* מעשה אלצאחב ונצף - מעשה החבר וחצי, "מעשה המספר על חברים הדואגים רק להצלחתם". סוסה, [תרצ"ה 1935 בערך]. הספר בערבית-יהודית. לא כרוך.
* חכאית אלעלם ואלאמאן - סיפור בערבית-יהודית על האמונה, הידיעה והבטחון. סוסה, [תר"ץ 1930 בערך]. חסר דף פרסומת אחרון. לא כרוך. מדבקת ספרייה על השער.
* כתאב אלאייאם אלסאבקה - קונטרס בערבית-יהודית על סדר עבודת כהן גדול ביום הכפורים, וסדר קרבנות פסח. סוסה, [תר"ץ 1930 בערך]. לא כרוך. מדבקת ספרייה על השער.
* חכאית אלבככושה - "סיפור מנפלאות המקרים", בערבית יהודית. סוסה, [תר"ץ 1930 בערך]. שלושת העמודים האחרונים חסרים. לא כרוך. מדבקת ספרייה על השער.
* כתאב קצת מג'נון לילא - סיפור בחרוזים בערבית-יהודית. סוסה, [ת"ש 1940 בערך]. חסר דף פרסומת אחרון. לא כרוך. מדבקת ספריה על השער.
* חיאת שלמה המלך - חיבור בערבית יהודית על חיי שלמה המלך. סוסה, [ת"ש 1940 בערך]. לא כרוך. מדבקת ספריה על השער.
* חכאית כיד אלנסא אלעצימה - סיפור בערבית יהודית. סוסה, [ת"ש 1940 בערך]. חסר עמוד אחרון. לא כרוך. מדבקת ספריה על השער.
* כתאב מיאת חכאיה וחכאיה - ספורים בערבית יהודית, חלקם מתוך "אלף לילה ולילה". סוסה, [תר"ץ 1930 בערך]. חלק ראשון, ללא 40 עמודים של חלק שני. לא כרוך, מדבקת ספריה בשער.
* חכאית מחמד אלכסלאן - "סיפורי מחמד העצלן". סוסה, [שנות התר"ץ 1930]. לא כרוך. מדבקת ספריה על השער.
* חכאית אלמראה אלשריפה וחכאית אלמראה אלמחתאלה - "סיפור האשה הנכבדה וסיפור האשה הערמומית", שני ספורים קצרים בערבית יהודית. סוסה, [תר"ץ 1930 בערך]. לא כרוך.
* ספר חפת אליהו, תפסיר בערבית-יהודית של פירושו של רבי אליהו מזרחי על פירוש רש"י. סוסה, תרצ"ה 1935. הספר נכרך במקור עם חלק נוסף, ובו תרגום לצרפתית של האזהרות לשבועות של ר’ שלמה אבן גבירול, שנדפס בקונסטנטין.
* ספר מחמד עין, דברי מוסר על פי סדר הפרשיות וההפטרות, וביאורי מילים, מאת רבי דניאל גנאסיא, בעברית ובצרפתית. סוסה, [תש"ך 1960 בערך].
* ספר זכור ושמור - שאלות ותשובות קצרות בדיני שחיטה וטריפות, מאת רבי דניאל גנאסיא. תוניס, [ת"ש 1939].
כ-22 ספרים וחוברות. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

Opening120$ Sold For625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 57

auction search

Hemdat Yamim – Venice, 1763 – Four Volumes, Full Set

ספר חמדת ימים, מוסר והנהגות על פי הקבלה ותורת האר"י, חלקים א-ד, [מחבר לא-ידוע]. ונציה, [תקכ"ג 1763]. מהדורה שלישית. סט שלם בארבעה כרכים.
4 כרכים, מצב כללי טוב. פגעי עש, כתמים ובלאי. בחלק ג חסרים ששה דפים מאמצע הספר. רישומים וחותמות. כריכה חדשה.

Opening100$ Sold For625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 105

auction search

Collection of Books by Prominent Polish Hassidic Rebbes and Rabbis

חמישה-עשר ספרי חסידות פולין:
* ספר קול שמחה, חדושי תורה מאת רבי שמחה בונם מפרשיסחא. פרמישלה, תרל"ז [1877].
* ספר תורת אמת על התורה, מאת יהודה ליב איגר. לובלין, [תרמ"ט] 1889. חלק א'. מהדורה ראשונה.
* ספר בית אברהם, חדושי הלכות מאת רבי אברהם מטשכנוב. וורשא, תרנ"ט 1899. כריכה מנותקת.
* ספר בית יעקב, דרושים על התורה מאת רבי יעקב אהרון בן משה יאנובסקי. פיעטרקוב, תר"ס 1899.
* ספר קול שמחה, חדושי תורה מאת רבי שמחה בונם מפרשיסחא. פיעטרקוב, תרס"ג 1903.
* ספר תפארת שלמה על הזמנים ומועדים, מאת רבי שלמה הכהן מרדומסק. בענדין, תר"ע 1909.
* ספר אור תורה, ליקוטים מרבי דוב בער ממזריץ'. לובלין, תר"ע 1910.
* ספר כנסת יחזקאל על התורה, מאת רבי יחזקאל הכהן מרדומסק. בענדין, תרע"ג 1913. עם חותמת מנדל רולר רבנות לאדז.
* ספר צדקת הצדיק, תורתו של רבי צדוק הכהן מלובלין. לובלין, תרע"ג [1913].
* ספר קהילת משה על התורה, מאת רבי משה אליקים בריעה מקוזניץ. לובלין, [תרע"ד] 1914. מספר דפים מנותקים. עם חתימה וחותמת של יצחק מאיר טרייטעל קאשויא.
* ספר אור לשמים על התורה, מאת רבי מאיר הלוי מאפטא. לובלין, תרע"ד 1914. עם חתימה וחותמת של חברה בחורים ק"ק סנינא.
* ספר מי השלוח על התורה, מאת רבי מרדכי יוסף מאיז'ביץ. לובלין, תרפ"ב 1922. חלק שני. ללא כריכה.
* קונטרס חובת התלמידים, פרקי הדרכה בעבודת ה', מאת רבי קלנמוס קלמיש מפיאסעצנא. וורשא תרצ"ב [1932]. מהדורה ראשונה.
* ספר תפארת שלמה על התורה, מאת רבי שלמה הכהן מרדומסק. פערנוואלד, [תש"ז 1947 בערך].
* ספר רות עם פירוש רש"י ופירוש השפת אמת, רבי יהודה אריה לייב מגור. ירושלים, תשי"ד [1954]. עם מכתב חתום מאת יהודה לייב היינה.
15 ספרים. גודל משתנה. מצב הכללי טוב.

Opening150$ Sold For625$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 417

auction search

Collection of Makhzorim – Venice

אוסף מחזורים מדפוסי ונציה, חלקם עם כריכות נאות ומיוחדות:
* מחזור של כל השנה, כפי מנהג ק"ק איטאלייאני. ונציה, [תצ"א 1731]. דפוס ברגאדין. דף שער משוקם עם קרעים. כריכת עור מקורית עם עיטורים מוזהבים.
* מחזור של כל השנה, כפי מנהג קהלות קדושות של בני איטאלייא. ונציה, [תק"ב 1742]. דפוס ונדראמין. שני חלקים בשני כרכים. בשני החלקים חסר קדם השער עם תחריט הנחושת.
* מחזור של כל השנה, כפי מנהג ק"ק איטאלייאני. ונציה, [תק"י 1750]. דפוס ברגאדין. חלק שני בלבד, הכולל סליחות לחודש אלול ותפילות לשאר מועדי תשרי. קדם שער מאויר עם תחריט נחושת. לאחר הדף האחרון נכרך דף נוסף עם פיוט בכתב יד, לתפילת נעילה.
* מחזור של כל השנה, כפי מנהג ק"ק איטאלייאני. ונציה, [תקל"ב 1772]. דפוס ברגאדין. שני חלקים בשני כרכים: חלק ראשון לימות החול, שבתות וחגים. קרעים עם חיסרון.
* מחזור לשלש רגלים, כמנהג ק"ק ספרדים, עם דינים בלאדינו. ונציה, תקל"ד [1774]. רישומים בכתב יד. קרעים משוקמים עם פגיעה בטקסט. כריכת עור מקורית בלויה, עם פגמים.
* מחזור לימים נוראים, כמנהג ק"ק ספרדים שבקושטאנטינה ומדינות המזרח. עם תפילות מכתבי האר"י ומספר חמדת ימים, ודינים בלאדינו. ונציה, [תקנ"ז 1797]. קרעים משוקמים עם פגיעה בטקסט.
8 כרכים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים ובלאי.

Opening200$ Sold For600$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 171

auction search

Manuscript – Customs of The Vilna Gaon and R’ Chaim of Volozhin

כתב יד, עניינים ומנהגים של הגר"א ותלמידו רבי חיים מוולוז'ין. [שנות הת"ר, המאה ה-19].
כולל קנה סעיפים, על הלכות ציצית, תפילין, תפילה, נטילת ידיים, שבת ומועדים. תוכן דומה לנדפס בספר כתר ראש (נדפס לראשונה בוורשא תרע"ד 1914), אך בשינויי לשון ונוסח.
יא עמ'. 18 ס"מ. מצב טוב-בינוני. חיתוך שוליים על גבול הטקסט.

Opening100$ Sold For600$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 481

auction search

Bibliographical Books and Research Literature

אוסף של ספרי ביבליוגרפיה ומחקר באנגלית. מרבית הספרים יצאו לאור בארה"ב או באנגליה במאה ה-20.
הספרים עוסקים בתולדות כתבי היד והספרים העבריים ככלל, ובמחקר וביבליוגרפיה של ספרים שנדפסו במקומות מסויימים בפרט. מספר ספרים עוסקים בתולדות הספר העברי בארה"ב. באוסף מאמרים וספרים מאת חוקרים וביבליוגרפים ידועים וביניהם: ,Aaron Freimann Joshua Bloch, Alexander Marx, Charles Berlin ועוד.
כ-35 ספרים, חוברות ותדפיסים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening150$ Sold For575$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 186

auction search

Mahloket Sanz VeSadigura, “The Sanz-Sadigura Dispute”

ספר "מחלוקת סנז וסדיגורה", מאת יצחק אבן. ניו יורק, תרע"ו [1916].
על אודות המחלוקת שפרצה בשנת תרכ"ט בין חסידות צאנז לחסידויות מבית רוז'ין, וביניהן חסידות סדיגורה. בעקבות פרישת אחד מבני האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין מדרכי היהדות, האשים האדמו"ר מצאנז רבי חיים הלברשטם (1797-1876) את חסידות סדיגורה שדרכה הרעיונית, המכונה 'דרך המלכות', מסוכנת. הוא קבע כי דרך זו היא מינות שבתאית חדשה החותרת תחת יסודות התורה, ולכן יש להילחם בה בכל הכוח.
110 ,[1] עמ’. 19 ס"מ. מצב טוב.

Opening100$ Sold For575$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 357

auction search

Scroll of Esther on Gevil

מגילת אסתר על גויל חום-כהה. כתב סת"ם ספרדי. [ארצות המזרח?, המאה ה-20].
גובה הקלף: 28-27 ס"מ. מצב בינוני. מספר קרעים וחורים. כתמים ובלאי. תיקונים במספר מקומות.

Opening200$ Sold For575$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 262

auction search

Collection of Responsa Books, Torah Writings, Homilies and Liturgical Poetry Printed in Egypt

אוסף דפוסי מצרים:
* ספר עת לכל חפץ, שירים לשמחות ולימי אבל, לרב יעקב אבן צור. נא אמון [תרנ"ג 1893]. מצורף ספר צלצלי שמע, פיוטים, לרב משה אבן צור. אלכסנדריה, תרנ"ב [1892].
* ספר משפט וצדקה ביעקב חלק ראשון, שו"ת על כל חלקי השו"ע, לרב רפאל אהרן בן שמעון. נא אמון, תרנ"ד [1894].
* ספר כרוב ממשח, כינויים ושמות נרדפים בייחוד מספרי המקובלים, בסדר א"ב, מאת הרב שלמה חזן. נא אמון, תרנ"ה [1895].
* ספר שער הקדים, חידושים שונים בסדר א"ב, מאת הרב שלמה חזן. נא אמון, תרנ"ה [1895].
* ספר שלחן ערוך טור יורה דעה, עם פירוש ראשי בשמים לרב דוד מזרחי, ופירוש שושנת המלך יחיא צאלח. נא אמון, [תרנ"ה‬ 1895].
* ספר שלחן הזהב חלק ראשון, דרושים על בראשית שמות, לרב שלמה חזן. נא אמון, תרס"ג [1903].
* ספר שאלות ותשובות מהרי"ף, לרב יעקב פראגי. אלכסנדריה, תרס"א [1901]. חסר דף אחרון.
* ספר שער המפקד חלק ראשון, מנהגי ירושלים, לרב רפאל אהרון בן שמעון. נא אמון, [תרס"ח 1908].
* ספר נהר מצרים כרך ראשון, מנהגים ודינים של יהודי מצרים, לרב רפאל אהרון בן שמעון. נא אמון, תרס"ח [1908].
* ספר נהר מצרים כרך שני, מנהגים ודינים של יהודי מצרים, לרב רפאל אהרון בן שמעון. נא אמון, תרס"ח [1908].
* ספר אבל מצרים חלק שני, דרושים של הרב אהרן מענדל הכהן. קהיר, [אחר תרס"ח 1908].
* ספר לקט שכחה חלק ראשון, ליקוטים מהתלמוד ומדברי חז"ל על כל פרשה, לרב מסעוד בן דוד בנימין. מצרים תרע"ו [1916]. דפים מנותקים.
* ספר שם חדש, אסיפה של שמות אנשים ונשים, לתועלת מסדרי הגיטין, לרב מסעוד חי בן שמעון. מצרים, תרע"ז [1917].
* ספר מסלת ישרים, לרבי משה חיים לוצאטו. מצורפים ספר אבן שלמה, אגרת המוסר. נא אמון, תרע"ח [1918].
* ספר דברי זאב חלש שלישי, חידושים על הש"ס, מאת הרב זאב ביעדנאוויץ. נא אמון, תרע"ט [1919]. בלאי. קרעים בשולי הדפים.
* ספר לקט שכחה חלק שני, ליקוטים מהתלמוד ומדברי חז"ל על כל פרשה, לרב מסעוד בן דוד בנימין. מצרים תרפ"ג [1923]. דפים מנותקים.
* ספר אגרת שבוקין, דיני גט וגירושין, לרב מסעוד חי בן שמעון. מצרים, תרפ"ד [1924].
* קונטרס עגונות, הסכמות רבני הדור להתיר גט שנכתב על ידי הבעל, מאת הרב אהרן מענדל הכהן. מצרים, תרפ"ד [1924].
* ספר ים הגדול, שו"ת על ארבעת חלקי השו"ע, מאת הרב יעקב משה טולידאנו. קהיר, תרצ"א [1931].
* קונטרס משיב נפש, פסק דין להכשיר בת שהוכרזה כממזרת, מאת הרב יעקב משה טולידאנו. נא אמון, תרצ"ו [1936].
כ-20 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening300$ Sold For575$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 501

auction search

Jews of Europe – Book Collection

אוסף ספרים על יהודי אירופה לפני מלחמת העולם השניה:
* Die Juden im Kaukasus, Albert Kak. ברלין 1894 [תרנ"ד]. גרמנית.
* .Die Juden in Russland, August Scholz ברלין, 1900 [תר"ס]. גרמנית.
* Die Judenmassacres in Kischinew. פרעות קישינב, מאת ברטולד פיבל. ברלין, 1903 [תרס"ג]. גרמנית. כתב יד של שיר של לורד ביירון בדף הראשון. גרמנית.
* Juedische Statistik. ביבליוגרפיה סיסטמית לסטטיסטיקה היהודית, בעריכת א. נוסיג. ברלין, 1903 [תרס"ג].
* Zeitschrift fuer Demographie und Statistik der Juden. העיתון לדמוגרפיה וסטטיסטיקה של היהודים, מאת המשרד לסטטיסטיקת היהודים. ברלין. שני כרכים. כרך אחד, 1907 [תרס"ו], כרך שני, 1924-1926 [תרפ"ד-תרפ"ו].
*Skizzen und Studien zur Geschichte der Juden in Polen, Majer Balaban . מחקר בהיסטוריית יהודי פולין, מאת מאיר בלבן. ברלין, 1911 [תרע"א]. גרמנית.?*Der Zar und Seine Juden, Kurt Aram . ברלין, 1914 [תרע"ד]. גרמנית.
*Gli Ebrei Feneratori a Capodistria, F. Majer . הנושים היהודים בקפודיסטריה. קפודיסטריה, 1914 [תרע"ד]. איטלקית.
* Die Juden im Zartum Polen, Josef Meisl. היסטוריית היהודים בממשלת הצאר בפולין, מאת יוסף מיזל. בון, 1916 [תרע"ו]. גרמנית.
*Die Geschichte der Juden in Brest Litowsk, A. Laenzer . היסטוריית היהודים בברסט-ליטובסק, מאת א.לנצר. ברלין, 1918 [תרע"ח].
* Statistik der Juden. המשרד לסטטיסטיקת היהודים. ברלין, 1918 [תרע"ח]. גרמנית.
*Die Juden in Litauen, Leo Rosenberg . ברלין, 1918 [תרע"ח]. גרמנית.
* די ווארשאווע יודישע גמינע, מאת ז. טיגעל. ההיסטוריה של קהילת היהודים בוורשא. וורשא, 1918 [תרע"ח]. יידיש.
*Die Juden Stadt von Lublin, Majer Balaban . ברלין, 1919 [תרע"ט]. גרמנית. איורים מאת קרלריך הנקר. (שני עותקים).
* דאס אידישע פאלק אין ציפערן, מאת יעקב לעשצינסקי. ברלין, תרפ"ב 1922. יידיש.
* די ווירטשאפטסגעשיכטע פון די יידן אין פוילן בעתן מיטאלטער, מאת יצחק שיפער. ההיסטוריה הכלכלית של יהודי פולין בימי הביניים. וורשא, 1926 [תרפ"ו]. יידיש.
* די יידישע פרעסע אין ראטנפארבאנד 1917-1927, מאת א. קריזשניץ. העיתונות היהודית בברית המועצות. מינסק, 1928 [תרפ"ח]. יידיש.
*Aus meiner Lebensarbeit, Erinnerungen eines juedischen Richters im alten Russland, Jacob Teitel . פרנקפורט, 1929 [תרפ"ט]. גרמנית. עם הקדשת המחבר.
* Das Schulwerk der Agudas Jisroel in Erez Jisroel. פרנקפורט, [ת"ש, 1930 בערך]. גרמנית.
* Das Juedische Volk im Neuen Europa, Jakob Lestschinsky. פראג, 1934 [תרצ"ד]. גרמנית.
*Die Juden Osteuropas in den Minderheitenvertraegen, Kurt Stillschweig . ברלין, 1936 [תרצ"ו]. גרמנית.
* שבעים שנה, חוברת היובל לבית המדרש לרבנים בבודפשט בשנת השבעים להיווסדו, מאת שמואל לויגר. בודפשט, תש"ח [1948]. אנגלית, עברית והונגרית.
* די יידישע פרעסע וואס איז געווען, בעריכת הוועלט ביורא פון די יידישע זשרונאליסטן. תל-אביב, תשל"ה 1975.
24 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

Opening100$ Sold For575$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 477

auction search

Hebrew and English Passover Haggadah – First Reform Haggadah – London, 1842

הגדה לפסח, Domestic service for the first night of Passover, used by the members of the West London Synagogue of British Jews, edited by D. W. Marks. דפוס J. Wertheimer and Co., לונדון, 5602 תר"ב [1842].
הגדה זו נחשבת להגדה הרפורמית הראשונה. תנועת הרפורמה התחילה לפעול בגרמניה בסוף המאה ה-18 ובראשית המאה ה-19, וסידור התפילה הרפורמי הראשון נדפס בהמבורג בשנת 1818. עם זאת, המהדורה העצמאית הראשונה של ההגדה של פסח בנוסח רפורמי נדפסה דוקא בלונדון, בשנת 1842.
‫ יערי 619; אוצר ההגדות 850. ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫[2], יב, 12 עמ’. 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, כתמי זמן. כריכה חדשה. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Opening50$ Sold For550$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 267

auction search

Large Collection of Books, Pamphlets and Calendars Printed in Egypt

אוסף גדול - דפוסי מצרים:
* ספר מנורת המאור, דינים הנהגות ותוכחות מוסר מאת רבי יצחק אבוהב, עם פירוש נפש יהודה לרבי משה מפרנקפורט, נא אמון, תרל"ח [1878]. קרעים בדפים האחרונים.
* ספר תלמוד שפת עברית, לימוד דקדוק השפה העברית לבני הנוער, מאת אברהם קעסטין. נא אמון, [תרנ"ו] 1896.
* ספר פרקי אבות, עם פירוש בערבית מאת רבי דוד הנגיד. נא אמון, תרס"א [1901].
יערי, הדפוס העברי בארצות המזרח, א, עמ’ 75, מס’ 32. ‬יש המערערים על ייחוס הפירוש לר’ דוד הנגיד. עיין: יוסף ינון-פנטון, מורשתם הספרותית של צאצאי הרמב"ם, פעמים, 97, תשס"ד, עמ’ 14-15, 20.
* ספר דברי ימי ישראל, קורות העם היהודי, מבריאת העולם עד גלות ספרד, מאת אברהם אביכזיר, נא אמון, תרע"ו [1911].
* מלון עברי עם תרגום ערבי, וכללי הדקדוק העברי. נא אמון, תר"ע-תרע"א 1910-1911.
* מדרש רבינו דוד הנגיד, על פרשת בראשית, לרבי דוד נכד הרמב"ם. נא אמון, תרע"ד [1914].
* ספר החקים לאגודת ת"ת תקות תשבי. קהיר, תרע"ד [1914]. מהדורה זו אינה מופיעה במפעל הביבליוגרפיה.
* סדר תקון חצות, סליחות והתרת נדרים. נא אמון, תרע"ו [1916]. סימני עש.
* סדור פרחי, סדר התפלות כמנהג ק"ק ספרדים, עם תרגום לערבית באותיות ערביות. קהיר, [תרע"ז 1917].
* הקדיש, מקורו ותועלתו, נוסחאותיו, דיניו ומנהגיו עם תרגום לגרמנית וצרפתית. קהיר, תרע"ט 1919.
* תורת הנבואה הטהורה, פילוסופיה של המדע, מאת שם טוב גפן. קהיר, תרפ"ג [1923].
* ספר מעשה עבות, על הסימנים וראשי תיבות, מאת ד"ר הלל יעקב פרחי. עברית וערבית. תרפ"ה 1925.
* בקשות ושירים הנאמרים בליל שבת קודש, מצרים, [תר"ץ 1930].
* חוברת אגרת הליכות יום טוב, הנהגותיו של רבי יום טוב ישראל, הרב הראשי לקהיר. קהיר, [תש"א] 1941.
* שעורים לשבת, ספר ירמיה, עם תרגום מעובד לצרפתית. אלכסנדריה, תש"ב [1941].
* סדר נוסח ההקפות לשמחת תורה. קהיר, תש"ב [1942].
* סדור מנחת ערב, מנחה וערבית לימי החול ולשבת. עברית וצרפתית עמוד מול עמוד. קהיר, תש"ד 1943.
* סדור מנחה חדשה, מנחה וערבית לימי החול, שבת ויום טוב. קהיר, תש"ג 1943.
* לוח שנת תש"ך. קהיר, 1960.
* לוח שנת תשכ"א, הקדשה מאת חברת עזרה לחלוקת לחם לעניי קהיר. קהיר, תשכ"א 1961. דפים מפורקים.
* לוח שנת תשכ"ה. קהיר, 1965.
כ-21 ספרים. גודל משתנה. מצב כלל טוב.

Opening250$ Sold For550$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 174

auction search

Divrei Nehemiah – Nehemiah Hayyun – Berlin 1713

ספר דברי נחמיה, חידושים על התורה בדרך הדרש והקבלה, מאת נחמיה חייא חיון. ברלין, [תע"ג 1713].
בדף השער הובלטה התיבה "אמשטרדם" באותיות גדולות. בפתח הספר הסכמות מרבי דוד אופנהיים מפראג, רבי גבריאל ליב [עשקעלעס] אב"ד ניקלשבורג, רבי אהרן אב"ד ברלין ורבי יהודא ליב ב"ר משה מגלוגא.
מחבר הספר, נחמיה חייא חיון (תט"ו-ת"ץ בערך), היה חכם ומקובל שבתאי, גדול השבתאים לאחר מותו של שבתאי צבי. כשהגיעו ספרי חיון לידי החכם צבי בתקופת רבנותו באמשטרדם מצא בהם דברי מינות ושבתאות, גזר על הספרים ומחברם חרם, ויצא נגדו במלחמה תקיפה. אל החכם צבי במלחמתו נגד חיון הצטרף רבי משה חאגיז, ושניהם סבלו מרדיפות תומכיו של חיון באמשטרדם. את ההסכמות לספריו הוציא חיון ממספר רבנים בדרך של הטעיה ומרמה. בהסכמה שקיבל חיון מרבי דוד אופנהיים לספר זה, השתמש גם לספרו הקבלי-שבתאי "עוז לאלהים", יחד עם הסכמה שקיבל מרבי נפתלי כ"ץ. בהמשך הודיעו השניים כי הסכמותיהם בטלות, אך חיון סירב להשיב את ההסכמות; השניים פרסמו את חזרתם מהסכמותיהם בספר "מלחמה לה' חרב לה'" מאת רבי משה חאגיז (אמשטרדם תע"ד).
[2], פט [צ"ל פז] דף, 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נקבי עש.

Opening250$ Sold For525$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 313

auction search

Collection of Books – 18th-19th Century

אוסף ספרי שנות הת"ק:
* עיטור סופרים חלק א-ב, תיקון שטרות. פרנקפורט [תקכ"ז-תקכ"ח 1768-1767].
* תקון סופרים עם ווי העמודים. חמש מגילות, עברית ואנגלית עמוד מול עמוד. לונדון, [תקמ"ז 1787]. חיתוך דפים מוזהב. כריכת עור. דפי פורזץ מ"נייר שיש".
* ספר הברית, בענייני אמונה, הלכה, מוסר, קבלה, פילוסופיה וחכמת הטבע, מאת רבי פנחס אליהו הורביץ. ברין [תקס"א 1801]. כריכה מנותקת חלקית.
* חובת הלבבות לרבנו בחיי, עם פירוש טוב הלבנון. וינה, תקס"ט 1809.
* תורת הבית הארוך לרשב"א. וינה, [תקע"א 1811]. מספר הערות בלימוד בכתב-יד.
* מגלת יהודית, מעשה יהודית עם אולופרני. עברית ויידיש-דייטש. וינה, [תקע"ט] 1819. דפי פורזץ מ"נייר שיש".
מצורפים שני ספרים חסרים:
* ספר חסידים לרבי יהודה החסיד. פרנקפורט, תע"ג [1712]. חסר דף אחרון. קרעים בשולי הדפים, עם פגיעה טקסט.
* זכרון אהרן, ההקדמה על קיצור מעבר יב"ק, תחינות ובקשות על חולים ומתים, מאת רבי אהרן פוריש. זולצבאך, תפ"ב [1722]. חסרים 3 דפים (נ-נב). פגעי עש. דפים משוקמים עם חיסרון בטקסט. כריכה מנותקת.
8 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים. בלאי.

Opening100$ Sold For525$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 48

auction search

Kavanot Sh’lomo – Venice, 1670

ספר כונות שלמה, כוונות וייחודים מענייני התפלה, בתפלת שחרית לחול, כמנהג ק"ק איטליא, מאת רבי שלמה רוקקה. ונציה [ת"ל 1670]. דפוס ברגדין. מהדורה יחידה.
קכא דף. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. פגעי עש. כריכה חדשה.

Opening150$ Sold For525$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 358

auction search

Parchment Scroll, Book of Ruth

מגילת רות על קלף, בכתיבת סת"ם אשכנזית נאה. [ירושלים?, המאה ה-20].
גובה הקלף: 44 ס"מ. מצב טוב. נתונה בנרתיק עשוי מתכת.

Opening300$ Sold For525$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 145

auction search

Books with Rabbis’ Signatures and Stamps

ספרים עם חתימות וחותמות רבנים:
* תרומת הדשן, לרבי ישראל איסרלין. סדילקוב, תקצ"ה 1835. חותמת של רבי יהושע זליג דיסקין, בעת כהונתו כרב בעיר פריאסלב בלאי. פגעי עש.
* דברי משפט, חלק ראשון ושני, לרבי חיים אוירבאך. קראטאשין, [תקצ"ה 1835]. חותמת של רבי "אליעזר שובמאן שו"ב מלובלין" ושל רבי "יוסף קארטאפעל אבד"ק גליסק פלך לובלין". סימני עש. כריכה מנותקת.
* ברכת ראש, חידושי הלכות על מסכת ברכות, מאת רבי אשר הכהן. וורשא, [תרט"ז] 1856. חותמת רבי "אברהם דרושקאוויץ משגיח הישיבה ה' דוולאזין מלפנים רב בשאט פ. קאוונא". מחבר "שערי הוראה" ו"חידושי וביאורי הגר"א". חסרה כריכה אחורית.
* מחנה לוי, חידושים על הש"ס, מאת רבי צבי הורוויץ. לבוב, [תר"ך] 1860. חותמת "יועץ הקיסרי אהרן לעווין אבד"ק סאמבור והגליל". רבי אהרן (תר"ם-תש"א) היה ממנהיגי היהדות, חבר בוועד רבני גליציה, חבר בפרלמנט הפולני, ויועץ הקיסר. חיבר "מטה אהרן" ועוד, ופרסם מאמרים רבים.
* שו"ת עבודת הגרשוני, מאת רבי גרשון אשכנזי. לבוב, [תרכ"א] 1861. חותמות של רבי יהושע זליג דיסקין, בעת כהונתו כרב בעיר פריאסלב. סימני עש. כתמים.
* חתם סופר חלק אבן העזר, לרבי משה סופר. פרשבורג, [תרכ"ה] 1865. חותמת רבי "אהרן פרעסבורגר אב"ד דק"ק באניהאד".
* שו"ת שואל ומשיב חלקים א-ג, לרבי יוסף שאול נתנזון. לבוב, תרכ"ח 1865. מספר הערות למדניות בכתב-יד. חותמות של רבי יהושע זליג דיסקין, בעת כהונתו כרב בעיר פריאסלב. סימני עש. דפים מנותקים. כתמים.
* קסת הסופר, מהדורה תנינא חלק ראשון, מאת רבי שלמה גאנצפריד. אונגוואר, [תרל"א 1871]. חותמת רבי יהושע זליג דיסקין (תרנ"ח-תשל"א), רבה של פרדס חנה. כתמים. קיפולים בשולי הדפים.
* שערי אפרים, על דיני קריאת התורה, מאת רבי אפרים זלמן מרגליות. ווילנא, תרל"ג 1873. רישום בעלות של רבי ישעיה שנייבלג, אב"ד בני ראם ואחר כך דיין בבית הדין מחזיקי הדת של חסידות בעלז. חותמות וחתימת רבי "יצחק יוסף חזן" מלאוויטש (תר"ב-תרפ"ח), בעל "שיח יצחק", פרסם מאמרים תורניים רבים. סימני עש.
* חדושי הרי"מ על מסכתות כתובות וקדושין, מאת רבי יצחק מאיר אלטר. וורשא, תרל"ה 1875. רישום בעלות של "חנוך העניך הכהן וורשא", "משה צבי בעלסקי" מחסידי גור.
* דרך חיים, על מסכת אבות, למהר"ל מפראג. וורשא, תרל"ז 1876. נכרך עמו ספר באר הגולה, למהר"ל מפראג. וורשא, תרמ"ז 1887. בלאי. כריכה מפורקת חלקית.
חותמת רבי דוד מנחם הכהן ווארשאוויאק אב"ד וודיסלב. רישום בעלות של רבי מנחם אריה קניגסהפר (תרס"ח-תשס"ה), היה רב בדרזדן ובהמבורג, ובהמשך משגיח בישיבת אור יהודה שבכפר סבא.
* חתם סופר חלק שני, אבן העזר, לרבי משה סופר. וינה [תרל"ז] 1877. חותמת של רבי "גדליה שמעלקעס אב"ד דק' פרעמישלא". רבי גדליה שמלקיש (תרי"ט-תרפ"ח) בן אחיו ותלמידו המובהק של הגאון הנודע רבי יצחק שמלקיש בעל "בית יצחק" (שכיהן ברבנות פשמישל ולבוב). משנת תרנ"ג רב בפשמישל.
* תורת הבית הארוך, לרשב"א. יוזפוב, [תרמ"ב] 1882. חתימה של רבי ישראל יצחק טאוב מלודז', מחסידי סטריקוב.
* סדר נוסח הקרבנות, תשליך, אושפיזין והקפות. קראקא, תרנ"ב 1892. חותמת של רבי משה מונד. בלאי. כתמים. כריכה מפורקת חלקית.
* עבודת כהונה, סדר וכוונת נשיאת כפיים, מאת רבי חיים הכהן. פרמשילא, תרנ"ד [1894]. חותמת של רבי משה מונד.
* כללי הוראה, על איסור והיתר, מאת רבי ישראל מתתיהו אוירבאך. לבוב, תרנ"ו 1896. חתימות וחותמות של רבי "מרדכי יעקב וארקול לפנים הרב בקובנה".
* כתר כהנה, תולדות רבנו שבתי כהן בעל "שפתי כהן", מאת רבי חיים דובעריש פרידברג. דרוהוביטש, תרנ"ח 1898. חותמת של רבי אהרן מנדלברג הכהן, אב"ד ומו"צ בקהילת אשכנזים בקהיר.
* מאמר מרדכי על התורה, מאת רבי מרדכי מנדבורנה. [תר"ס 1900]. חותמת של רבי משה מונד, אבדק"ק מיקאלאיוב, מחשובי חסידי בעלזא.
* שביל הזהב, דרושים, מאת רבי ברוך הכהן מבריינסק. ניו יורק, תרס"ג [1903]. הקדשה בכתב יד המחבר.
* רשפי אש השלם, כתבי רבי מרדכי מנעשכיז. פיעטרקוב [תרס"ז] 1907. רישום בעלות של יצחק מאיר לוין, יצחק (איצ'ה) מאיר לוין (תרס"ג-תשל"א), ממנהיגי אגודת ישראל, שר הסעד הראשון בממשלת ישראל. חותמת רבי נתן נטע דאנער (תר"ך-תרפ"ו), מגאוני פולין המפורסמים ומגדולי הידענים בתולדות הקבלה והחסידות. חותמת רבי חיים זאב קרלנשטיין, רב בלומז'ה.
* בית ישראל, חידושים ודרושים על סדר פרשיות התורה, חגים ומועדים. יאסי, [תרס"ח 1908]. חותמת של רבי שלום גוטמאן (תרכ"ז-תרפ"ט), אב"ד יאסי, מצאצאי ר' לוי יצחק מברדיטשוב. דפים מפורקים.
* אמרי השכל, דרושים, מאת רבי יעקב טובונשסקי. בילגוריי, תרס"ט 1908. רישום בעלות של רבי שמעון משה דיסקין (תרל"ב-תרצ"א), דרשן, רב פעלים, רב בלכוביץ. חותמת של בנו הרב יהושע זליג דיסקין.
* דברי דוד, טורי זהב, על פירוש רש"י לתורה בראשית-ויקרא, מאת רבי דוד הלוי סגל. סוואליווע, תרע"ב 1912. חותמת רבי משה עזרא טויב (תרנ"ה-תש"ד). מצאצאי האדמו"ר ר' יצחק אייזיק טויב מקאליב. חתן ר' ברוך מגערלא (רופשיץ). נספה בשואה.
* שו"ת תשובה מאהבה, חלק ראשון, מאת רבי אלעזר פלקלס. קאשוי, [תרע"ב] 1912. רישום בעלות של צבי אלימלך הכהן ביין דומ"צ סילאדי-טשעה. כריכה מפורקת חלקית.
* ייטב פנים, דרושים לשבתות ומועדי השנה, מאת רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים. חוסט, [תרע"ב] 1912. חותמת של רבי משה מונד.
* עבודת הקרבנות, מאת רבי אהרן הכהן. פיעטרקוב, [תרע"ג] 1913. הקדשה נאה בכת"י המחבר וחותמתו "אהרן הכהן, אב"ד נאוואשווענצאני פלך ווילנא". הגאון המפורסם רבי אהרן הכהן (תרכ"ה-תרצ"ו, אוצר הרבנים 1599), חתנו של ה"חפץ חיים". רב בליטא ובתל-אביב, מחבר ספרים רבים.
* משנה ברורה חלק ד, מאת רבי ישראל מאיר הכהן מראדין. וורשא, [תר"ץ 1930 בערך]. חותמת של רבי אברהם משה באב"ד, ממשפחת אדמו"רי ויזניץ'. תלמיד ר' מאיר אריק. רב בגורה-הומורה. עלה לארץ ושימש רב בקפריסין וביפו, מקורב לחזון איש.
* כבוד מלכים, דיני אונס שוגג ומזיד בהלכה, מאת רבי משה צבי לנדוי. קליינווארדיין, תרצ"ד [1934]. חותמת "הק' שמעון לעבאוויטש דיין דק"ק פרעסבורג" (תר"ם-תרצ"ז), חותמת "ישראל מנחם ברוין אב"ד דק"ק ברעזאוויטץ וליפיאן יצ"ו" (תרכ"ה-תש"א נספה בשואה). דפים כהים. חסרה כריכה.
* חידושי כתב סופר על מסכתות שבת ופסחים, מאת רבי אברהם שמואל בנימין סופר. ירושלים, תשכ"ט [1969]. הקדשה בכתב-יד עם חתימה של רבי שמחה בונם סופר, עומד בראש מוסדות פרשבורג בירושלים, בנו של בעל ה"חשב סופר", לרבי יצחק יעקב וייס (תרס"ב-תשמ"ט), מחבר שו"ת מנחת יצחק, רבה של העדה החרדית בירושלים. מהדורה לא מוכרת ביבליוגרפית.
* כוכבי אור, דרושים על התורה, מאת רבי אלישע הלוי רוזנפלד. לונדון, תשל"ד [1974]. הקדשה עם חתימת המחבר. רבי אלישע הלוי רוזנפלד, שימש כרב בקהילות קאשוי, יאסי, גרוסוורדין. מחבר הספרים: דברי אור, אוהב גר, חיים מאירים, בית צדיקים ועוד.
מצורפים שני ספרים חסרים:
* נתיבות המשפט, לרבי יעקב מליסא. קניגסברג, [תרי"ט 1859]. רישום בעלות של רבי ישראל הכהן אב"ד קשוינז. חותמת רבי יהושע זליג דיסקין (תרנ"ח-תשל"א), רבה של פרדס חנה. חסרים 12 הדפים האחרונים. סימני עש. דפים מפורקים.
* מדרש תנחומא חלקים א-ב. לובלין, תרל"ט 1879. חסרים שני דפים אחרונים. חותמת רבי "חיים אלעזר טייטלבוים דיין הספרדי טאשנאד". דיין בטשאנד, רב בגרוסוורדין. נספה בשואה.
כ-32 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני.

Opening400$ Sold For525$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 401

auction search

Jewish Calendar – Montreal, 1854 – Early Days of Jewish Printing in Canada

A Jewish Calendar for Fifty Years... Together with an Introductory Essay on The Jewish Calendar System, מאת Jacques J. Lyons ו- Abraham De Sola. מונטריאול (קנדה), 1854. אנגלית.
לוח שנה לשנים 1903-1853 - טבלה מפורטת בה מצוינים חגים ומועדים, שבתות, ראשי חודש ושמות פרשות השבוע. מלווה מאמר ארוך בנושא השנה העברית וכן רשימת מוסדות יהודיים (בתי כנסת, מוסדות חינוך ורווחה, ועוד) בארה"ב, קנדה ואזור הים הקריבי.
לוח השנה חובר בידי רב קהילת "שארית ישראל" בניו-יורק ורב קהילת "שארית ישראל" במונטריאול, הסופר והאוריינטליסט אברהם דה סולה (1825-1882), והנו אחד מן הספרים היהודיים הראשונים אשר נדפסו בקנדה.
178 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה רבים. כריכה מקורית מעט פגומה, מנותקת חלקית. דפים ראשונים ואחרונים מנותקים חלקית. חותמת בעלים מוטבעת באחד העמודים.

Opening300$ Sold For525$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 488

auction search

Rabbis and Prominent Figures – Biographies and Bibliographies

אוסף ספרים העוסק בחייהם ובחיבוריהם של רבנים ואישים שונים. מרבית הספרים יצאו לאור בישראל במאה ה-20. עברית, אנגלית וגרמנית.
באוסף ספרים העוסקים בתולדות חייהם של רבנים ואישים, לצד ספרים המתמקדים יותר בחיבוריהם וברישום ביבליוגרפי שלהם. חלק מהספרים עוסקים במספר אישים, חלקם חיבורים אוטוביוגרפיים או ספרי שי ויובל לכבוד אישיות מסויימת.
כ-43 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רשימה מפורטת תישלח לכל דורש.

Opening100$ Sold For525$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 276

auction search

Six Books Printed in India

שישה ספרים מדפוסי הודו:
* ספר ימין משה - פירוש על הלכות שחיטה לרבי חיים משה קאריגאל. כלכותה, [תר"ד 1844]. יערי, ארצות המזרח - כלכתה 14. ללא 22 דף של ספר זכרון לבני ישראל וספר שוחטי הילדים שנדפסו עמו.
* ספר חזוק אמונה, לרבי יצחק מטרוקי. כלכותה, [תר"ו 1846]. נדפס על נייר כחול. יערי, ארצות המזרח - כלכתה 19.
* ספר שערי קדושה, קצור הלכות שחיטה, לרבי יחיא צאלח. כלכותה, [תרי"א 1851]. יערי, ארצות המזרח - כלכתה 21.
* ספר הפזמונים, לרבי אהרון סעדיה עראקי. כלכותה, [תרט"ז 1856]. קרעים משוקמים בשער ובדף אחרון. פגעי עש קשים. יערי, ארצות המזרח - כלכתה 25.
* מעשה ניסים, סדר תפלה לימות החול כמנהג ספרדים, עם תרגום בערבית יהודית. בומביי, [תרמ"ט 1888]. חלק א' לימות החול בלבד, ללא חלק ב' לשבתות. יערי, ארצות המזרח - בומביי 59. חסר דף קדם שער. פגעי עש. לא כרוך.
* ספר מגלת רות, עם שרח ערבי, ופירוש חוטר ישי לרבי שלמה תווינא. כלכותה, [תרמ"ט 1889]. כרוך עם: ספר מגלת אסתר, עם שרח ערבי, ופירוש מעשה תקפו לרבי שלמה תווינא. כלכותה, [תרמ"ט 1889]. כרוך עם 4 דפים מתוך שרח מגילת איכה שנדפס שם באותה השנה. יערי, ארצות המזרח - כלכתה 62, 60.
6 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני.

Opening100$ Sold For525$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 76

auction search

Seder Ma’amadot – Zhytomyr, 1866

סדר מעמדות מהרב הקדוש מאפטא וסדר תפלה מכל השנה נוסח ספרד [נוסח האר"י]. זיטומיר, תרכ"ו 1866. דפוס רבי אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא.
נדפס במקור בצירוף עם ספר תהילים, דגלי הודיה והמצוה.
112, 57-64, 61-64 עמ'. ללא 28 עמודים אחרונים מסדור התפלה. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי, כתמי רטיבות. קרעים משוקמים. כריכה חדשה.

Opening100$ Sold For500$ Including buyers premium

Auction Online 3 Lot Number 98

auction search

Eight Books Central to Hassidism

שמונה ספרי חסידות חשובים:
* זאת זכרון, דרושים על התורה, לחוזה מלובלין. זולקווא, תרכ"ה [1865].
* עירין קדישין, מאת, האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין. וארשה, תרמ"ה 1885. מהדורה ראשונה. טופס עם שינויים טיפוגראפיים קלים, הדיו בשער השני שחורה.
* ספר חיים וחסד, לרבי חיים חייקא מאמדור. וורשא, [תרנ"א] 1891. מהדורה ראשונה.
* ספר קבוצת יעקב, מניין המצוות, הנהגות, וקובצי ספורים על הבעש"ט וצדיקי החסידות. [ברדיטשוב], [תרנ"ו 1896]. זהו טופס שונה בו רשום בשער: פרמישלה, תרנ"ז 1897.
* ספר הרי בשמים, חבור נפלא על חמשה חומשי תורה, לרבי שכנא צבי מנעמירוב. ברדיטשוב, תרנ"ז 1897. חלק ראשון ושני.
* מעיין החכמה, מאת האדמו"ר רבי אשר צבי המגיד מאוסטרהא. פודגורזה, [תרנ"ז] 1897.
* ספר כתר תורה, חידושים מאת רבי מאיר בן האדמו"ר רבי לוי יצחק מברדיטשוב. פודגורזה-קראקא, תרנ"ח 1898.
* ישמח לב, דרושים על הש"ס, לאדמו"ר רבי מנחם נחום מטשרנוביל. בארטפעלד, תרס"ז 1907.
8 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. רישומים.

Opening180$ Sold For500$ Including buyers premium
Show 48 of 505 Lots

Sign up for the Kedem Newsletter!

Sell / Buy at Kedem

Our specialists will provide you with a free estimate for your items. No commitment on your part.

How to Sell?

Enhance your existing collection with exciting new items or start a new collection today.

How to Buy?