ספרי קודש, חסידות, כתבי יד, מכתבי רבנים ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

מכירה נסגרה arrow-down

המכירה התקיימה בתאריך 19/01/16


מכירה 49a פריט 1

auction

סט תלמוד בבלי – אמשטרדם ופרנקפורט דמיין – כריכות עץ-עור

סט תלמוד בבלי ב-12 כרכים, מדפוסי אמשטרדם ופרנקפורט דמיין [וכרך אחד מדפוס ברלין], שנכרכו במקור יחד ושימשו כש"ס שלם. הכרכים כוללים: 1. ברכות, סדר זרעים. אמשטרדם, תע"ד-תע"ה. 2. שבת ועירובין. אמשטרדם, תע"ו. 3. פסחים, ביצה, חגיגה, מועד קטן. ברלין, תצ"ה. 4. ראש השנה, תענית, יומא, סוכה, מגילה. אמשטרדם, תע"ו. 5. יבמות, כתובות (חסר דף שער), קידושין. אמשטרדם, ת"פ. 6. גיטין, נדרים, נזיר, סוטה. פרנקפורט דמיין, ת"פ. 7. בבא קמא, בבא מציעא. פרנקפורט דמיין, ת"פ. 8. בבא בתרא, עבודת כוכבים (עבודה זרה). פרנקפורט דמיין, ת"פ. 9. סנהדרין, שבועות, עדיות, הוריות, מכות, מסכתות קטנות. פרנקפורט דמיין, ת"פ. 10. זבחים, מנחות, בכורות. פרנקפורט דמיין, ת"פ-תפ"א. 11. חולין, כריתות, תמורה, מעילה, קינים, תמיד, מידות, ערכין. פרנקפורט דמיין, ת"פ. 12. נדה, סדר טהרות. פרנקפורט דמיין, ת"פ. רישומי בעלות עתיקים בדפי הבטנה של הכרכים. ביניהם: "הגמרא הלז שייך להאלוף... כהר"ר יצחק וכ"ה יוקל באמבערג -- באסבאך", "הק' איצק ואחי' יוקל בני המנוח כ"ה ליב ז"ל", "ליפמן בן כהר"ר סענדר מהייצפעלד לע"ע בחור כאן ראטי בויאר", "נעהם[?] הירש לייכט מארנשטיין", "הק' יהודא ב"ה יצחק זצ"ל מראטי בויאר", "הקצין -- מאיר -- מהייצפעלד", "הגמרא הלז שייכת לאדוני ב"ב האלוף... כש"ת כהר"ר ליפמן מאסבך סג"ל, בזה הגמרא התחלתי ללמוד מס' שבת קיץ תקטו"ב לפ"ק בעיון היטב... הקטן יעקב מא"ב לע"ע מלמד אצל הנ"ל", "בזה הגמרא התחלתי ללמוד מס' שבת קיץ תקך"זיין... הק' מנחם מענדל בלא"א כהר"ר ליפמן סג"ל...", "נטע[?] הירש נ"ס מפיורדא", ועוד. 12 כרכים. 36 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, קרעים ובלאי. מספר דפים מנותקים. כריכות מקוריות, עץ מחופה עור, עם אבזמי מתכת (חסרים או פגומים בחלק מהכרכים). חותמות: "Hermann Gumpertz" [רבי אלחנן (הרמן) גומפרץ, מרבני המבורג].

מחיר פתיחה1,000$ נמכר ב2,952$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 2

auction

תלמוד בבלי – אמשטרדם, ת"ד-ת"ח

תלמוד בבלי, עם המפרשים. מהדורת אמשטרדם, ת"ד-ת"ח (1644-1648) דפוס עמנואל בנבנישתי. סט כמעט שלם, חסרה מסכת גיטין. חלק מהכרכים כוללים מספר מסכתות, לפי הפירוט הבא: · ברכות, עם סדר זרעים. · שבת; ערובין (חסרים שני דפים). (חתימה בשער של "משה בר מנחם גאליכו"). · פסחים; ביצה; חגיגה; מועד קטן. · יומא; ראש השנה; סוכה; תענית; מגילה. · יבמות. · כתובות. · נזיר; סוטה. · קדושין (הגהות בכתיבה איטלקית). · עבודה זרה; שקלים (ירושלמי). · בבא קמא (חתימות של "משה גאליקו" ומספר הגהות). · בבא מציעא. · בבא בתרא (חסרים שני דפים). · סנהדרין. · מכות; שבועות; נדרים. · זבחים. · מנחות; בכורות. · חולין. · ערכין; מעילה; קינין; מידות; כריתות; תמורה. · נדה; עדויות; הוריות; מסכתות קטנות. · משניות סדר טהרות. · מצורף עותק נוסף של מסכת ברכות (ללא סדר זרעים). על מהדורה זו של התלמוד, ראה: רנ"נ רבינוביץ, מאמר על הדפסת התלמוד, ירושלים תשי"ב, עמ' צג-צה. 21 כרכים. מצב משתנה בין הכרכים. כתמים ובלאי, פגעי עש, דפים מנותקים וקרעים. מספריית פרופ' משה דוד קאסוטו.

מחיר פתיחה1,000$ נמכר ב3,198$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 3

auction

מעדני מלך – פראג, שפ"ח – מהדורה ראשונה

ספר רבינו אשר, חלק ראשון. עם פירושי מעדני מלך ולחם חמודות, מאת רבינו יום טוב ליפמן הלוי העלר, בעל "תוספות יום טוב". פראג, שפ"ח [1628]. דפוס משה בן יוסף בצלאל כ"ץ. מהדורה ראשונה. במהדורות הבאות, נשתנה שם החיבור "מעדני מלך", ל"מעדני יום טוב" ול"פלפולא חריפתא". סיבת השינוי עקב העלילה הידועה שהושיבה את המחבר במאסר, בה נטען כי הוא שואף למרוד במלכות, ועל כן קרא את שם חיבורו "מעדני מלך". חלקו הרביעי של החיבור נדפס בשנת שע"ט - על סדר נזיקין. והחלק הראשון שלפנינו נדפס בשנת שפ"ח - על מסכת ברכות, הלכות קטנות, מסכת חולין, מסכת בכורות ומסכת נדה. החלק השני והשלישי של החיבור על סדר מועד ועל סדר נשים, לא נדפסו כלל. בגוף הספר מאות מחיקות ותיקוני צנזורה רבים, בכת"י עתיק מתקופת ההדפסה. (בכל מקום שנזכרו המילים "תלמוד", "תלמודא", "גוי", "אומות העולם", "עבודה זרה", ועוד). בשער הספר חתימת בעלות בכת"י איטלקי, של ה"אחים מודינא יצ"ו - התל"ט" (1679). [2], ב-ז, ז-שך דף. 34 ס"מ. מצב טוב. נייר כהה טיפוסי לדפוסי פראג. נקבי עש. כריכה חדשה. מספריית פרופ' משה דוד קאסוטו.

מחיר פתיחה800$ נמכר ב4,428$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 4

auction

ספר עומק הלכה – אמשטרדם, ת"ע – עשרות איורים להמחשת סוגיות הש"ס

ספר עומק הלכה, איורים וביאורים על סוגיות הש"ס, מאת רבי יעקב קופלמאן ב"ר שמואל בונם. אמשטרדם, [ת"ע 1710]. מהדורה שניה. הספר כולל עשרות רבות של איורים להמחשה ושרטוטים, לעזרה בהבנת הסוגיות הקשות בש"ס (מזרעים ועד טהרות). [2], לו, [1] דף. 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה מקורית, עם שדרת עור (פגמים).

מחיר פתיחה250$ נמכר ב308$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 5

auction

ספר לחם שמים, וואנזיבעק, תצ"ג – מהדורה ראשונה – ספרו הראשון של היעב"ץ – רבי יעקב עמדין

ספר לחם שמים, על המשניות, חלק ראשון. קונטרס "בנין בית הבחירה", מאת הגאון רבי יעקב עמדין - היעב"ץ. וואנזיבעק, [תצ"ג 1733]. מהדורה ראשונה. הספר הראשון שהדפיס היעב"ץ בחייו, והיחיד מבין ספריו שלא נדפס באלטונה, בה הקים את דפוסו. מעבר לשער, איור המזבח לפי שיטת הראב"ד. [1], קיח, קך-קכא דף. חסר הדף אחרון (קכב) של לוח הטעויות. 34 ס"מ. מצב טוב. נייר כהה עם כתמי רטיבות, מעט סימני עש. כריכה חדשה.

מחיר פתיחה500$ נמכר ב615$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 6

auction

פרקי אבות – מנחה חדשה – פרנקפורט דמיין, תפ"ב

ספר מנחה חדשה, פרקי אבות עם פירוש מלוקט מעשרה מפרשים, מאת רבי יחיאל הנקרא מיכל מראפטשיק. פרנקפורט דמיין, [תפ"ב 1722]. הסכמת הגאון רבי יעקב כהן מפראג, אב"ד פרנקפורט [בעל "שב יעקב"]. [1], קלא דף. 12.5 ס"מ (פורמט כיס). מצב טוב. בלאי וכתמים, כריכת חצי-עור, עתיקה ומעט פגומה. חתימה בשער "הק' אברהם ----".

מחיר פתיחה300$ נמכר ב369$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 7

auction

פרקי אבות – צפת, תרכ"ה

פרקי אבות, מנוקד, עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא, ופירוש רבינו משה אלשי"ך. על הפרק הששי, פירוש רש"י ז"ל ופירוש חסדי אבות מהרב חיד"א ז"ל. צפת, [תרכ"ה 1865]. דפוס דוב בער קרא מסקאלא. חותמות עתיקות [מצפת], של: "יעקב דאקטיר - בן אברהם סג"ל". מג דף. 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני, במספר דפים חיתוך הדפים עם פגיעות בגבול הטקסט. תו-ספר מאויר, כריכה חדשה. איור במרכז השער: "ציון התנא האלוקי רשב"י ובנו ר"א ור"י". בעמוד האחרון רשימת מנויים "האנשים אשר נתנו מעות קדימה על הספר הק'".

מחיר פתיחה250$ נמכר ב590$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 8

auction

תלמוד בבלי – זיטומיר, תרי"ח-תרכ"ד – סט שלם

תלמוד בבלי, עם רב אלפס ומרדכי. זיטומיר, תרי"ח-תרכ"ד 1858-1864. דפוס האחים שפירא. סט בן 20 כרכים. 20 כרכים: ברכות, עם סדר זרעים; שבת (קדם-שער ממסכת אחרת); עירובין; ביצה, מו"ק, מגילה, תענית; ראש השנה, יומא, סוכה; פסחים, חגיגה; יבמות, סוטה; כתובות (ללא קדם-שער); קידושין, נדרים; גיטין, נזיר; בבא קמא; בבא מציעא; בבא בתרא; סנהדרין, בבא בתרא (ללא שער למסכת ב"ב. עם מעטפת מודפסת על נייר ירקרק); מכות, הוריות, עדויות, אבות ומסכתות קטנות; שבועות, עבודה זרה; זבחים, מנחות (עם מעטפת קדמית מודפסת על נייר צהוב); חולין; בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, תמיד; נדה. 36 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים, טוב-בינוני. כתמים, קרעים במספר דפים (לעתים עם פגיעה בטקסט), פגעי עש ובלאי. כריכות חדשות. רישומי בעלות, חתימות וחותמות.

מחיר פתיחה1,200$ נמכר ב2,460$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 9

auction

עין יעקב סלאוויטא – סט שלם – חותמות אדמו"רי לעלוב

ספר עין יעקב (כתנות אור), אגדות הש"ס. שלשה חלקים, ברכות-נדה. סלאוויטא, תקצ"ד-תקצ"ה 1834-1835. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא. בכל הספרים חותמות רבות של האדמו"ר רבי "אלעזר מנחם בה"ר מה"ו משה זצלה"ה, בעיה"ק ירושלם ת"ו". חותמות רבות, בדוגמת חתימה בכת"י, של בנו האדמו"ר רבי "אלטער בהרה"צ הק' ר' אליעזר מנחם זצלה"ה". וחותמות רבות: "אברהם בצלאל נתן נטע בההצה"ק ר' אלעזר מנחם זצוקלה"ה בידרמאן, פעיה"ק ירושלם תובב"א". הרב הקדוש רבי אלעזר מנחם מנדל בידרמן (תקפ"ז-תרמ"ג), בנו של האדמו"ר רבי משה'לי מלעלוב, וחתן בנו של ה"חוזה מלובלין". עלה עם אביו לארץ-ישראל בשנת תרי"א. לאחר זמן קצר נפטר רבי משה מלעלוב והוא עלה לכהן על מקומו כאדמו"ר. התפרסם בתפילותיו ולא החסיר יום אחד מתפלה בכותל-המערבי. אדמו"רי לעלוב היו מהאדמורי"ם החסידיים הראשונים שהנהיגו עדה בירושלים - עד ימיהם עיקר הישוב החסידי היה רק בערי הגליל טבריה וצפת, ואילו בירושלים התגוררו בעיקר ה"פרושים" מתלמידי הגר"א והחתם סופר. החל מהשנים תקצ"ז-תר"י [לאחר הרעש בגליל] התחילה להתגבש קהילה חסידית אף בעיר ירושלים, [מהם ידועים: רבי אהרן משה מבראד תלמיד "החוזה מלובלין", רבי ישראל ב"ק המדפיס מצפת ורבי אשר שפירא הרב מזאלין]. בנו האדמו"ר רבי אלטר בידרמן (תרכ"ב-תרצ"ג), נולד בעיה"ק ירושלים לאביו הרב הצדיק רבי אלעזר מענדיל מלעלוב ונקרא שמו בישראל "אברהם בצלאל נתן נטע", אך שם כינויו הוא "אלטער". בשנת תרנ"ד נסע לפולין והנהיג קהל חסידים בעיר סוסנוביצא בפולין, והיה מכונה "דער ארץ ישראל רבי". 3 כרכים: [6], רס דף; רצח דף; ש דף. כ-23 ס"מ. נייר כחלחל ולבן. מצב טוב-בינוני. בלאי וכתמים. כריכות עור עתיקות, מעט בלויות.

מחיר פתיחה3,000$ נמכר ב4,920$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 10

auction

תלמוד בבלי – מסכת סנהדרין ומסכת עבודה זרה – סלאוויטא, תק"פ

תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין. סלאוויטא, [תק"פ 1820]. דפוס רבי משה שפירא. כרוך עם מסכת עבודה זרה. סלאוויטא, תק"פ [1820]. דפוס רבי משה שפירא. קכו, מא דף; צט, טז דף. 35 ס"מ. נייר כחלחל, מצב טוב-בינוני, בלאי וכתמים. רישומי בעלות ורישומי דברי תורה. כריכת עור עתיקה, מעט בלויה.

מחיר פתיחה300$ נמכר ב1,230$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 11

auction

תלמוד בבלי – מסכתות בכורות-מדות, סלאוויטא, תקפ"א / מסכת שבועות, ברדיטשוב, תקפ"א

תלמוד בבלי - מסכתות בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה - קנים, תמיד ומדות. סלאוויטא, [תקפ"א 1821]. דפוס רבי משה שפירא ורבי דוב בער סג"ל. [שינויי תאריכים ושם המדפיס בין ארבעת השערים]. · כרוך עם: תלמוד בבלי, מסכת שבועות. ברדיטשוב תקפ"א [1821]. (חסר 14 דף, בראש מסכת בכורות) טו-עא דף; לו דף; לה דף; ל דף; מב, [2] דף; נ דף. 32.5 ס"מ. מצב משתנה. הגמרות מסלאוויטא, על נייר כחול, מצב טוב-בינוני, פגיעות בלאי, עם פגיעה קלה בטקסט. שיקומי בלאי ישנים בפינות דפים. קרעים במפות המקדש בסוף מסכת מדות. מסכת שבועות, על נייר רך ובלוי במצב בינוני, חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות. כריכה לא-מקורית.

מחיר פתיחה300$ נמכר ב800$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 12

auction

אוסף ספרים – דפוסי זיטומיר

אוסף ספרים שנדפסו בזיטומיר, ע"י משפחת שפירא נכדי הרב מסלאוויטא: · תלמוד בבלי, מסכת כתובות. זיטומיר, תר"כ 1860. כריכת עור עתיקה. · שולחן ערוך הרב, חלק שלישי, אורח חיים, סימנים תכ"ט-תרנ"א. זיטומיר, תרכ"ב 1861. כריכת עור מקורית מעוטרת, פגומה. · שולחן ערוך הרב, חלק רביעי, יורה דעה וחושן משפט. זיטומיר, תרי"ט [1859]. · כרוך עם: שאלות ותשובות. זיטומיר, תרי"ח 1857. כריכת עור מקורית מעוטרת, מעט פגומה. · עין יעקב, חלק ראשון. זיטומיר, תר"י 1850. כריכת עור מקורית, מעוטרת. · [2] דפי שער למשניות סדר קדשים. זיטומיר, תרכ"א 1860. 4 כרכים + 2 דף. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

מחיר פתיחה300$ נמכר ב418$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 13

auction

תהילים "אמרות טהורות" – זיטומיר, תרט"ו

ספר תהלים, עם פירוש רש"י ופירוש אמרות טהורות מאת רבי אלעזר הורביץ אב"ד טרניגרוד תלמיד רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי אלימלך מליזנסק. [זיטומיר, תרט"ו 1855]. כרוך עם סדר מעמדות וסדר קטורת עפ"י הרב מאפטא. זיטומיר, תרט"ו 1855. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. מהדורה שניה של הפירוש "אמרות טהורות", (שנדפס לראשונה בוורשא, שנת תקצ"ט). הפירוש החסידי הראשון שנדפס על ספר תהלים. מאת הגאון רבי אליעזר איש הורוויץ, (נפטר תקס"ו, אנצי' לחסידות, א', רנז-רנט) אב"ד טארניגראד. מגזע השל"ה, תלמיד רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי אלימלך מליזנסק, ותלמיד-חבר ל"החוזה מלובלין" ול"המגיד מקוזניץ". מחבר "נועם מגדים וכבוד התורה". (חסר שער ושני דפים מן ההקדמה) ד-ריט דף; לא דף (חסר דף אחרון בסוף סדר מעמדות). 21 ס"מ. מצב בינוני, בלאי, כתמים ונזקי עש. כריכה עתיקה פגומה עם שדרת עור. דפים ריד-ריט של מפתחות לספר "אמרות טהורות" הנמצאים בעותק שלפנינו, אינם מופיעים ברישומי תקליטור מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0305437. בעבר הופיע בקטלוג "קדם" (מכירה 14 פריט 91) עותק ממהדורה זו של ספר תהלים עם סדר מעמדות, ללא דפי המפתחות.

מחיר פתיחה600$ נמכר ב1,599$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 14

auction

תהלים סלאוויטא – עותק חסר

ספר תהלים עם שני פירושים: מצודת דוד ומצודת ציון. [סלאוויטא, תקפ"א?/תקפ"ב? - דפוס רבי משה שפירא]. עם "יהי רצון שאחר אמירת תהלים"; "יהי רצון לליל הושענא רבא" ו"תפלה בעד החולה". סגולה מיוחדת יש באמירת תהילים מתוך ספר זה שנדפס ע"י האדמו"ר הצדיק רבי משה שפירא מסלאוויטא בנו של רבי פנחס מקוריץ, וע"י בנו הרב הצדיק רבי שמואל אברהם שפירא. עותק חסר: כד-קכט, קל-קמג, קמה-קפד דף, ספירת דפים משובשת. (במקור: [2] קפד דף. חסרים בתחילתו 25 דף, וחסרים 2 דפים באמצע: קל, קמד - דפים קלג-קמ נכרכו שלא במקומם). 16.5 ס"מ. נייר כחול. מצב בינוני, בלאי וכתמים. פגימות משוקמות. כריכת עור מפוארת. ללא סדר מעמדות. מספור הדפים מתאים למהדורות סלאויטא, של ספר תהלים עם פירושי המצודות, שנדפס יחד עם סדר מעמדות, בשנים: תקפ"א, תקפ"ב, בדפוס רבי משה שפירא. [במהדורת תקפ"ד, שנדפסה ע"י בנו רבי שמואל אברהם שפירא, ישנו אותו מספר דפים, אך שם ספירת הדפים אינה משובשת כמו בעותק שלפנינו].

מחיר פתיחה6,000$ לא נמכר

מכירה 49a פריט 15

auction

שערי ציון – סלאוויטא, תקפ"ד

ספר שערי ציון, תפילות ותיקונים, מרבי נתן נטע האנובר. עם תוספות תקון סעודה וספר יצירה, סלאוויטא, [תקפ"ד 1824]. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא, בן הרב מסלאוויטא. כולל תקון חצות, תקון הנפש, תקוני תפלות, תקון המלקות, תקון התרת נדרים, תקון סעודה, תקון שלשה משמרות, סדר מסירת מודעא, תפלה לעצירת גשמים וסדר פדיון נפש. בשער רישום בעלות בכת"י ישן, של רבי ישראל מאיר הכהן מפינסק, הגר בירושלים בשכונת "אבן ישראל". קלב דף. 14 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. פגיעות עש רבות על הטקסט, משוקמות במילוי נייר. כריכת עור מפוארת, עם הטבעות זהב נאות.

מחיר פתיחה2,000$ נמכר ב2,952$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 16

auction

ספר מנורת המאור – סלאוויטא, תקפ"ד

ספר מנורת המאור, עם פירוש נפש יהודה ופירוש טייטש [יידיש]. סלאוויטא, [תקפ"ד 1824]. דפוס רבי משה שפירא. הסכמת האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל בעל "אוהב ישראל" מאפטא. בשער: "נדפס ע"י... מהור"ר שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא", אולם מן ההסכמות שניתנו בשנת ההדפסה עולה שהמדפיס היה רבי משה שפירא בעצמו. חלק מנוסח השער בדיו אדומה. [8], שטז דף. 28.5 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני. פגעי-עש וכתמים. כריכת עור [עבודת תימן].

מחיר פתיחה400$ נמכר ב677$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 17

auction

מנורת המאור – זיטומיר, תרכ"א

ספר מנורת המאור, מאת רבינו יצחק אבוהב, עם פירוש נפש יהודה ותרגום ליידיש-טייטש. זיטומיר, תרכ"א 1861. דפוס רבי אריה ליב שפירא, נכד הרב מסלאוויטא. חתימת בעלים בשער: "שמואל בן מאיר ברב"ל - יאסי". חותמות בעלות: "אברהם יצחק בן שעפטיל ה"י - סג"ל קאפלעווייץ מלמד". 852 עמ', 27.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, בלאי וכתמים. כריכת עור מקורית מעוטרת, מעט פגומה.

מחיר פתיחה300$ נמכר ב369$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 18

auction

מדרש תלפיות – זיטומיר, 1860

ספר מדרש תלפיות. רבי אליהו הכהן [בעל שבט מוסר]. זיטומיר, תר"כ 1860. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. 328 עמ'. 26.5 ס"מ. מצב טוב, כתמים, סימני עש. כריכת חצי-עור, מהודרת.

מחיר פתיחה300$ נמכר ב369$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 19

auction

מחזור לכל השנה, ימים נוראים ושלש רגלים – זיטומיר תרי"ג

מחזור, מן ראש השנה ויום כפור ושלש רגלים, כמנהג פולין פיהם ומעהרין ליטא ורייסין. זיטומיר, תרי"ג [1853]. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא, רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. קפב דף (חסר דף קעה). 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמי רטיבות ומעט נזקי עש. דף השער מוכתם מאד. כריכת עור חדשה ומהודרת.

מחיר פתיחה400$ נמכר ב861$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 20

auction

שלושה ספרים – דפוסי זיטומיר

שלושה ספרים מדפוסי משפחת שפירא בזיטומיר: · ספר הזוהר, בראשית. זיטומיר, תרכ"ג 1863. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. כריכת עור מקורית, קרועה. · שלחן ערוך, אורח חיים, עם באר היטב. זיטומיר, תר"י 1850. דפוס רבי חנינא ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא (פגעי עש). · תקון ליל שבועות והושענא רבא, זיטומיר, תרכ"ב 1862. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. (חסר שער ראשון, 8 דף בסופו). 3 ספרים, גודל ומצב משתנים.

מחיר פתיחה350$ נמכר ב800$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 21

auction

שלשה ספרים מדפוסי משפחת שפירא בסלאוויטא וזיטומיר

ספרים מדפוסי משפחת שפירא בסלאוויטא וזיטומיר - עותקים חסרים: · מחזור לראש השנה ויום הכיפורים, עם פירוש המילות בעברית ותרגום עברי-טייטש. [זיטומיר, תרי"ז? 1857]. (חסר: שער וכארבעה דפים אחרונים). · מחזור לשלושה רגלים עם פרוש קרבן אהרון. זיטומיר, תרי"א 1851. (חסרים בסופו דפים קמד-קסד). · תהילים, עם תרגום אונקלוס, פירוש רש"י, מצודות ועברי-טייטש. [עותק מצורף משתי מהדורות שונות של נ"ך "המגיד" מדפוסי סלאוויטא]. (חסר 3 דף: שער, דף א' ודף קלז. 4 דף אחרונים הנם השלמה ממהדורה אחרת, השונה במספור הדפים). שלושה ספרים, גודל ומצב משתנים. נזקי עש ובלאי.

מחיר פתיחה500$ נמכר ב738$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 22

auction

ארבעה ספרים – דפוסי משפחת שפירא

ארבעה ספרים מדפוסי משפחת שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא: · ספר חוקר ומקובל, מאת רבי משה חיים לוצאטו - הרמח"ל. זיטומיר, תרט"ז [1855]. (חיתוך שוליים עם פגיעה בטקסט). · ספר בנאות דשא, מאת רבי שלמה אדהאן. זיטומיר, תרי"ז 1856. חסרים בסוף 6 דף. · סדר תיקון ליל שבועות והושענא רבה, על פי סדר השל"ה. זיטומיר, תר"ך 1860. חסרים (באמצע ובסוף): 16 דף. · ספר הפלאה, על מסכת כתובות, מאת רבי פנחס הלוי הורוויץ. [סדילקוב, תקצ"ג 1833]. דף השער חסר. המדפיס הוא רבי חנינא ליפא שפירא, נכד הרב מסלאוויטא [שבהמשך הקים את דפוס זיטומיר]. ארבעה ספרים, גודל ומצב משתנים.

מחיר פתיחה500$ נמכר ב615$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 23

auction

אוסף ספרים – קבלה וחסידות

אוסף ספרים שונים, קבלה וחסידות, וספרים מדפוסי קאפוסט וסלאוויטא: · שלחן ערוך, אבן העזר, עם באר היטב. סלאוויטא, [תקפ"ב 1822]. דפוס רבי משה שפירא. נייר כחלחל. · ספר לקוטי הפרדס, לרש"י. קאפוסט, תקס"ח [1808]. דפוס רבי ישראל יפה. חתימות בני משפחת יפה וטיוטת שטר תנאים. חתימה בכ"י מזרחי של הגביר הנודע רבי "מאיר שלמה בה"ר יעקב פרחי". עותק על נייר כחול עם שוליים רחבים. · ספר תולדות אהרן ומשה. תומר דבורה להרמ"ק וספר אפר יצחק לרבי אהרן רפאל חיים פירירא. ירושלים, [תר"ל 1870]. דפוס ישראל ב"ק. · ספר נעם אלימלך. לבוב (למברג), תר"ט [1849]. · ספר החשק, על שמות הקודש. קבלה. למברג, [תרכ"ו] 1865. · כרוך עם 5 ספרים נוספים: האגרת, אגרת רבן יוחנן בן זכאי, מונקאטש, תרנ"ה 1895. · ספר מילי דחסידותא, מהאדמו"ר רבי אברהם דוד ואהרמן מבוטשאטש. קולומייא, תר"ן [1890]. מהדורה ראשונה. · ספר ויכוחא רבה. מונקאטש, תרנ"ד 1894. · דרכי ציון, אגרות רבינו עובדיה מברטנורה. קולומייא, תרמ"ו 1886. · תקנות תמכין דאורייתא, מונקאטש, תרנ"ו 1895. 10 ספרים ב-5 כרכים, גודל ומצב משתנים.

מחיר פתיחה500$ נמכר ב800$ כולל עמלת קונה

מכירה 49a פריט 24

auction

ספר עבודת הקודש – קראקא, של"ז – הגהות וחתימות

ספר עבודת הקודש, בענייני קבלה ועבודת השם, מאת רבי מאיר גבאי. קראקא, של"ז-של"ח [1576-1577] דפוס יצחק מפרוסטיץ. מהדורה ראשונה בשם זה [נדפס קודם בונציה שנת שכ"ז תחת הכותר "מראות אלוקים"]. הגהות רבות בכתיבה אשכנזית-איטלקית משנות הש'. רוב ההגהות הם ציונים על תוכן הספר מלבד הגהה אחת ארוכה (דף יג/2), הפותחת במילים: "זהו הטעם לפי עניות דעתי...". בדף השער חתימות בעלים בכתיבה מזרחית [המאה ה-18-19]: "הצעיר ניסים אברהם חאביף ס"ט", "הצעיר שלמה שאול ס"ט". רבי ניסים אברהם ג'ילבי חאביף, מחכמי ורבני איזמיר, דיין באיזמיר בשנים תקס"ו-תקפ"ה, בנו של רבי חננאל חאביף מחבר ספר מגדל חננאל, ואביו של רבי יעקב חאביף מחבר ספר ויחי יעקב. רבי חיים פאלאג'י כותב בספרו כף החיים: "וזכור לטוב להרב ועצום המתנהג בחסידות כהר"ר ניסים אברהם חביף ז"ל דזה דרכו תמיד כל הימים, אפילו בימי הקור גדול לא היה מונע עצמו מלרחוץ זרועו ופדחתו קודם הנחת תפילין". גם רבי רפאל אשכנזי מזכירו בתשובה בספר מזכרת גיטין. רבי שלמה שאול, הוא כנראה חתנו "החכם וחשוב" של רבי יעקב אמאדו, המוזכר בספרו "אמרי אמת" (אזמיר, תרמ"א) דף לח/1 - דרוש לנישואיו שנערכו בחודש טבת התדי"ר (1854). קלט דף. 29.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים בדף השער. מספר דפים מנותקים. כתמים וסימני עש. כריכה ישנה, עם שדרת עור. מדפוסי פולין המוקדמים. בשער נזכר תאריך התחלת הדפסתו בחודש חשון של"ז (1576), ובדף האחרון קולופון סיום מהתאריך חשון של"ח (1577). בדף האחרון אישורי צנזורה בכת"י בלטינית מהשנים 1601-1609.

מחיר פתיחה1,000$ נמכר ב1,230$ כולל עמלת קונה
הצג 24 מתוך 402 פריטים

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו

קנייה / מכירה בקדם

המומחים שלנו ישמחו לבחון את הפריטים אשר ברשותכם ולהעריכם ללא עלות או התחייבות להכניסם למכירה

איך מוכרים?

התחילו לאסוף פיסות היסטוריה יהודית וישראלית או מצאו את הפריטים המתאימים במיוחד לאוסף שברשותכם.

איך קונים?