מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $1,000     לא נמכר 11     $2,000     $12,000 21     $120     $170 31     $200     $420
2     $3,000     $5,500 12     $200     לא נמכר 22     $120     $140 32     $300     $750
3     $500     לא נמכר 13     $5,000     לא נמכר 23     $100     $100 33     $200     לא נמכר
4     $150     $150 14     $200     לא נמכר 24     $100     לא נמכר 34     $180     $220
5     $500     לא נמכר 15     $250     לא נמכר 25     $200     $340 35     $500     $500
6     $500     $700 16     $120     $130 26     $500     $1,800 36     $100     לא נמכר
7     $400     לא נמכר 17     $300     לא נמכר 27     $150     לא נמכר 37     $120     $120
8     $150     לא נמכר 18     $200     $240 28     $150     לא נמכר 38     $150     $150
9     $1,000     $4,000 19     $300     $2,600 29     $120     לא נמכר 39     $250     $420
10     $500     לא נמכר 20     $300     לא נמכר 30     $1,000     $2,400 40     $400     $750