מכירה 10 - ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים

ירושלמי שקלים – "תקלין חדתין" – מהדורה ראשונה

פתיחה: $360
נמכר ב: $813
כולל עמלת קונה
מסכת שקלים מתלמוד ירושלמי, עם פירושי הגר"א "משנת אליהו" ופירוש "תקלין חדתין" מתלמידו רבי ישראל משקלוב. מינסק, תקע"ב [1812]. מהדורה ראשונה.
נוסח הירושלמי נדפס לפי נוסחת הגר"א והגהותיו, בשולי העמודים נדפסו "נוסחאות ישנות" (במקום שהן שונות מנוסחת הגר"א) ו"מסורת הש"ס".
הסכמת תלמידי הגר"א רבי חיים מוואלוז'ין ורבי מנדל משקלוב. [בתחלת הספר נדפסו: הקדמת רבי חיים מוואלוז'ין על ביאורי הגר"א למשניות, תשובה מרבי עקיבא אייגר ותשובה נגדית מרבי חיים מוואלוז'ין. בעמוד האחרון נדפסה תשובה נוספת מהגר"ח מוואלוז'ין].
חתימת בעלים: רבי "אליהו לופס" – מגדולי חכמי החלבים בירושלים. דיין וראש ישיבה. נולד בארם-צובה, תר"ן-תרצ"ח.
המחבר, רבי ישראל משקלוב, ראש עליית תלמידי הגר"א לארץ ישראל, כבר גר בצפת בזמן הדפסת הספר, ושמו מופיע בשער ובהסכמות כמי שהיה "מלפנים מ"מ בעיר שקלאב ועתה קבע דירתו בגליל העליון ת"ו".
בהקדמת המחבר, מובא חומר רב ערך לתולדות מורו ורבו הגר"א ותלמידיו. "רבינו הגדול והקדוש רשכבה"ג הוא החסיד האמיתי מרנא ורבנא אליהו נ"ע מווילנא". הוא גם מזכיר בהערצה ובהתבטלות את גדול התלמידים רבי חיים מוואלוז'ין "תלמידו המובהק פאר הדור... הגדול בדורו בנגלה ובנסתר... מוהר"ר חיים נ"י האב"ד ור"מ וולאזין... שבימים הרבים אשר עמד לפני רבינו הגדול, הודיע לו דרכיו... כי לא חסר משולחנו כלום". דבריו בהקדמה זו ודברי הגר"ח מוואלוז'ין בהקדמתו, שנדפסו בספר שלפנינו, ידועים כאחד המקורות החשובים לידיעת דרכי הגר"א ותלמידיו.
[5], לג דף, [1 דף השמטות והוספות]. נייר כחול, לבן וירקרק. שוליים רחבים, מצב בינוני, נזקי-עש.
נדיר! בעותקים אחרים שראינו, נקצצו השוליים הרחבים.
קטגוריה
הגר"א ותלמידיו