צור חשבון

Books and Manuscripts

מספר פריט: 
429
19. חתימות

ספרים מספריית רבני קהילת סאסרעגען - רבי הלל פולק, רבי ישראל פריינד ובנו רבי דוד יהודה פריינד - חתימות והגהות

ספר אבני מלואים, על שו"ע אבן העזר, מאת רבי אריה ליב הכהן הלר. שטעטטין, תר"ך [1860]. * ספר שמלה חדשה - תבואות שור, על הלכות יורה דעה, מאת רבי אלכסנדר סנדר שור, עם הפירושים: לבושי שרד, דעת קדושים, ועוד. וורשא, [תרס"ב 1901]. * ספר קרן לדוד, שו"ת על אורח חיים, רבי אליעזר דוד גרינוואלד. סאטמאר, תרפ"ט [1929]. * שו"ת יד רמה, על ד' חלקי השו"ע וחידושי סוגיות, רבי משה צבי פוקס. גרוסווארדיין, ת"ש [1939].
בדף המגן של הספר הראשון, חתימת "הק' הילל פאלאק..." - הגאון רבי הלל פולאק (תק"ע-תרנ"ג, החתם סופר ותלמידיו, עמ' קכד-קכו), תלמיד ה"חתם סופר", שקרא עליו ועל קרובו וחברו רבי הלל ליכטנשטיין "קודש הלולים לה'". רבה של סאסרעגען (הונגריה) מתרכ"ו עד פטירתו.
בכל הספרים הגהות בכת"י נכדו הגאון רבי ישראל פריינד, שכיהן אף הוא ברבנות סאסרעגען, תלמיד בעל ה"כתב סופר" ורבי משה צבי פוקס בעל ה"יד רמה", ומחשובי רבני הונגריה. נעקד עם בני קהילתו בשואה בשנת תש"ד. בהיותו באושוויץ מסר צוואה באזני בנו שידפיסו את כתביו.
בספר "יד רמה" שלפנינו שחיבר רבו רמ"צ פוקס, הוא כותב את הערותיו בחרדת קודש ובמילות כבוד והתבטלות כלפי רבו: "במחכה"ג [במחילת כבודו הגדול] של האדמו"ר זצוק"ל הנני עפר תחת כפות רגליו אבל מה אעשה כי לא הבנתי דבריו...". חותמתו בספר השני.
בשני ספרים חתימות, ובכל הספרים חותמות והגהות, מבנו הגאון רבי דוד יהודה פריינד (נפטר תשמ"ה), חתן הגאון רבי יחזקאל פאנעט. ר"מ בדעש, אחר כך "רב צעיר" לצד אביו בסאסרעגען, ולאחר מכן רבה של קהילת היראים בבוקרשט. שרד את השואה, ונשא את אחותו של רבי אברהם יצחק קאהן, האדמו"ר מ"תולדות אהרן", עלה לארץ וכיהן כרב בנתניה ולאחר מכן בירושלים. מחבר "אלופי יהודה".
4 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

המכירה הסתיימה.
200 $
406 $
המחיר כולל עמלת קונה

פרטי מכירה

מכירה מספר 16 – ספרים, כתבי יד ומכתבי רבנים
ספרי קודש וכתבי יד