צור חשבון

Books and Manuscripts

מספר פריט: 
428
19. חתימות

אוסף ספרים מספריית הגאון רבי חיים יהודה ליב אויערבאך

אוסף ספרים מספריית הגאון רבי חיים יהודה ליב אויערבאך, חלקם עם חותמות-בעלות של הרב אויערבאך מתקופות שונות ורישומי-בעלות בכתב-ידו. רבי חיים יהודה ליב אויערבאך (תרמ"ז-תשי"ד, אוצר הרבנים 6334), חסיד ומקובל, בן הרה"צ רבי אברהם דוב אויערבאך נכד האדמו"ר רבי אברהם דוב אויערבאך אב"ד חמלניק חתנו של בעל "תולדות יעקב יוסף"), מגדולי חכמי ירושלים, ראש ישיבת המקובלים "שער השמים". בנו הוא מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך, ראש ישיבת קול-תורה. חתנו הוא "המגיד הירושלמי" הגאון רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון. חותמות וחתימות בעלים נוספות. להלן רשימת הספרים:
* בנין שלמה וחידושי הלכות, חלק שני, על מסכת עבודה זרה, מאת רבי נתן מאז. אופיבאך, [תקנ"ו 1796]. הקדשה עצמית בראש דף השער: "ספר הלז ניתן לי במתנה מן בני הגאון המחבר זצ"ל, נאם הקטן מנחם מענדלי בן המנוח מוהר"ר איצק זאמושט זללה"ה, ר"ח טבת תקנ"ז". * לשון חכמים. ליוורנו, [תקמ"א 1781]. דפים קרועים וחסרים * ספר הישר, מאת רבנו יעקב תם בעל התוספות. וינה, [תקע"א 1811]. חתימת רבי "שזבנ"י ירושלמי". * ספר המרדכי עם באור מרדכי, מסכת ברכות, מאת רבי מרדכי בן הילל הכהן, סודר בידי רבי מרדכי בנעט. וינה, תקע"ג [1813]. חתימת רבי "אחי"ם ס"ט" [רבי אברהם חי מוסאפיא] נדפס על נייר תכלכל. * בית יצחק, מאת רבי יצחק אייזיק חבר. סדילקאב, תקצ"ו 1836. חסר שני דפים בסופו. * חתם סופר חלק אורח חיים וחלק יורה דעה, מאת רבי משה סופר. פרעסבורג, [תרט"ו]-תר"ך 1855-1860. שני החלקים כרוכים יחד. * חתם סופר, חלק אבן העזר (חלקים ראשון ושני); חלק ששי; חלק חשן משפט, מאת רבי משה סופר. פרעסבורג ווינה, תרי"ט-תרכ"ה 1859-1965. ארבעת החלקים כרוכים יחד. * עמודי אור, שו"ת על השו"ע, מאת רבי יחיאל הלר. [קניגסברג], [תרט"ו 1855]. חסר שני דפים בסופו. * זית רענן, חלק שני, מאת רבי משה יהודה ליב יהושע זילברברג. ווארשא, תרכ"ט [1869]. חותמות רבי אריה ליב הרשלר – רבי ליב דיין] * חדושי הרי"מ על אבן העזר ועל מסכת שבועות, מאת רבי יצחק מאיר אלטר. ווארשא, תרמ"א 1881. (חתימת רבי מנחם מנדל וולמאן מוויערשוב – נכד הרב מקוטנא). * מהר"ם שיק על תרי"ג מצות, חלקים ראשון ושני. מונקאטש, [תרנ"ה]-תרנ"ח 1895-1898. * ראשית דעת, לחנך בו נערי בני ישראל, מאת רבי יצחק אליהו מנחם אסקולי. ווארשא, [תרס"ב 1902]. ד"ס של מהדורת ווארשא תרמ"ג. הערות רבות ומעניינות בכתב-יד רבי "אברהם שכטער מירושלים".
סה"כ 16 ספרים, גודל ומצב משתנים.

המכירה הסתיימה.
250 $
677 $
המחיר כולל עמלת קונה

פרטי מכירה

מכירה מספר 16 – ספרים, כתבי יד ומכתבי רבנים
ספרי קודש וכתבי יד