מכירה 8 - ספרים, כתבי יד ומכתבי רבנים

כת"י כללים ממהר"י אלגאזי על אבן העזר - חיבור שלא נדפס

פתיחה: $350
נמכר ב: $1,063
כולל עמלת קונה
כתב יד, מערכות ליקוטי דינים עפ"י סדר א-ב, טור אבן העזר. העתקה מכת"י מהר"י אלגזי. [אחרי תקנ"ו 1796]. כפי הנראה כת"י זה לא ידוע ולא נדפס.
בראש כתב היד "רמזים שנמצאו כתובים בשולחנו הטהור של הרב המובהק כמוהר"י אלגאזי ז"ל". [כנראה שזו העתקה מרשימות שרשם מהר"י אלגאזי בדפי השו"ע שלו].
באמצע מערכת אות ל' רשום "מהרב הכולל מרדכי הלוי נר"ו שד"ר מעיר הקודש ירושלים תוב"ב, שזכינו לאורו בחודש אדר תקנ"ו, הוא הרב המכונה המלי"ץ". [הרב המלי"ץ היה בשליחות ירושלים באיטליה בשנים תקנ"ג-תקנ"ה, לא מצאנו להיכן הגיע באדר תקנ"ו. ב"שלוחי א"י" של א' יערי עמ' 562, משער שבדרכו חזרה עבר דרך ארצות טורקיה. כך שיתכן שכתה"י הועתק שם מכתבי יד שהיו ביד הרב המלי"ץ].
הגאון המקובל רבי ישראל יעקב אלגאזי (ת"מ-תקט"ז, אוצר הרבנים 12226), נולד באזמיר לאביו רבי יום טוב. עלה לירושלים לפני שנת תצ"ז. מגדולי הדיינים ומרביצי התורה בירושלים, מראשי ישיבת המקובלים "בית אל" בזמן רבי גדליה חיון והרש"ש. משנת תקט"ו ראשון לציון ורבה של ירושלים. מספריו: שלמי ציבור, שמע יעקב, ארעא דרבנן, ועוד. הוציא לאור את הספר "חמדת ימים" וחותם בשער "תולעת יעקב בכמה"ר יום טוב אלגאזי". מתלמידיו הגאון חיד"א ובנו מהרי"ט אלגאזי.
רבי מרדכי הלוי - הרב המלי"ץ, מגדולי חכמי ירושלים בדורו, בשנת תקס"ו נתמנה לראשון לציון, ונפטר בקושטא בשנת תקס"ז (1807). (ראה אודותיו חומר מצורף).
30 עמ', 21.5 ס"מ. מצב גרוע, פגעי עש ועובש (חסרון טקסט רק בעמודים האחרונים).
Category
כתבי יד