מכירה פומבית 047 מכירה מקוונת - יודאיקה: ספרי קודש, מכתבים וכתבי-יד, חסידות וקבלה

שלחן ערוך עם ביאור הגר"א – אוסף מהדורות, בהן מהדורות ראשונות

פתיחה: $200
נמכר ב: $875
כולל עמלת קונה

שלחן ערוך עם ביאור הגר"א – אוסף מהדורות, בהן מהדורות ראשונות:


● ספר אשלי רברבי, שולחן ערוך יורה דעה, עם ביאור הגר"א. הורודנא, תקס"ו [1806]. מהדורה ראשונה של ביאור הגר"א. חלק מנוסח השער נדפס בדיו אדומה.
במהדורה זו נדפס לראשונה ביאור הגר"א על שולחן ערוך יורה דעה, מעצם כתב ידו של הגר"א. המהדורה הובאה לדפוס על ידי בני הגר"א. בדף שאחרי השער נדפסה הקדמת תלמיד הגר"א רבי מנחם מנדל משקלוב (המזכיר את רבי ישראל משקלוב כמי שסייע לו בעריכה) ואחריה הקדמת בני הגר"א – רבי יהודה ליב ורבי אברהם. המפרשים הרגילים, הש"ך והט"ז, לא נדפסו במהדורה זו, כפי הנראה כדי לחסוך בהוצאות הדפוס. ביאור הגר"א נדפס סביב ה"פנים", ולצדו נדפס גם "באר הגולה".
שני הדפים הראשונים מנותקים, (הושלמו מעותק אחר). רישום בעלות בדף השער: "הק' זאב וואלף ראזענבליה. קניתי בעד...". חותמת בדף השער: "בן ציון וועזעל רב אב"ד דק"ק טארדא והגליל" [הגאון רבי בן ציון וועזעל אב"ד טורדא (תרכ"ד-תרצ"ח), מגדולי הרבנים בדורו, ראש הלשכה האורתודוקסית של רבני טרנסילבניה].


● ספר אפי רברבי, שולחן ערוך אבן העזר, סימנים א-קעח, עם באר הגולה וביאור הגר"א, חלקת מחוקק ובית שמואל. ווילנא והוראדנא, [תקע"ט 1819].
הדפסת שולחן ערוך עם ביאור הגר"א חלק אבן העזר החלה בשנת תקע"ב, אך נפסקה זמן קצר לאחר תחילת ההדפסה בשל פלישת נפוליאון לרוסיה באותה שנה. המדפיסים הספיקו להדפיס רק את הסימנים א-כה (ותחילתו של סימן כו), ללא שער. בשנת תקע"ט חודשה ההדפסה, אז נדפסו הסימנים כו-קעח, שער ודף הקדמות, ונכרכו יחד עם העותקים החלקיים שנדפסו בשנת תקע"ב. בין שתי ההדפסות ישנו הבדל משמעותי. בהדפסה משנת תקע"ב נדפס רק ביאור הגר"א על הדף, ובהדפסה בשנת תקע"ט נוספו גם הפירושים "חלקת מחוקק" ו"בית שמואל" במקומם על הדף. מסיבה זו נדפסו בשנת תקע"ט דפי השלמה של הפירושים הנ"ל על סימנים א-כה (שנדפסו כאמור ללא הפירושים). במקביל, נדפס בשנת תקע"ט חלק אבן העזר בשלמותו, כשגם הסימנים א-כה מופיעים ב"צורת הדף" החדשה (עם הפירושים "חלקת מחוקק" ו"בית שמואל"; על תהליך הדפסת מהדורה זו על שלביה השונים, ראה במכירת קדם – הגר"א ותלמידיו, קטלוג 76, במסגרת הסמוכה לפריט 53). העותק שלפנינו הוא מהסוג השלישי, שנדפס כולו בשנת תקע"ט.


● ספר תורת כהנים, שולחן ערוך חושן משפט, חלק שני, עם המפרשים ועם ביאור הגר"א. [קניגסברג, תרט"ו 1855]. מהדורה ראשונה של ביאור הגר"א על חושן משפט. דף השער הראשון חסר.
במהדורה זו נדפס לראשונה ביאור הגר"א על שולחן ערוך חושן משפט, מעצם כתב ידו של הגר"א. הועתק מכתב ידו של הגר"א על-ידי רבי מאיר יעקב גינצבורג, שאף הוסיף מראי מקומות והגהות.


● ספר אשלי רברבי, שולחן ערוך יורה דעה, חלק שני, עם המפרשים – טורי זהב, שפתי כהן, נקודות הכסף, באר הגולה פרי חדש, דגול מרבבה, ביאור הגר"א, פרי מגדים, חדושי רע"ק, גליון רש"א ונימוקי רי"ב. קעניגסבערג, דפוס Gruber & Longrien, תרי"ט [1859]. רישומי בעלות: "שייך לר' יעקב ווישנעווסקי, חתן הרב ר' משה ליב מ"ץ במינסק?".


4 ספרים. גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות. הספרים לא נבדקו בידינו לעומק, והם נמכרים כמות שהם.

ספרי הגר"א ותלמידיו
ספרי הגר"א ותלמידיו