מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

שו"ת נחפה בכסף - מהדורה ראשונה של שני החלקים - קושטא, תק"ח / ירושלים, תר"ג - חתימות חשובות

פתיחה: $500
לא נמכר
שו"ת נחפה בכסף, מאת רבי יונה נבון - רבו של החיד"א - שני חלקים בשני כרכים: חלק א - קושטא, דפוס האחים ראובן ונסים בני יונה אשכנזי, [תק"ח 1748]; חלק ב - ירושלים, דפוס רבי ישראל ב"ק, [תר"ג 1843]. מהדורה ראשונה של שני החלקים.
בראש החלק השני נדפס החיבור "פרי מפרי" שכתב רבי יונה נבון, ובו חידושים על ה"פרי חדש" ועל ה"פרי תאר" (של בעל ה"אור החיים"); בשער הספר נדפס: "ספר פרי מפרי וספר נחפה בכסף", כשרק התיבות "נחפה בכסף" מוגדלות ככותרת.
בדף המגן הקדמי של החלק השני הקדשה בכתב-ידו של רבי יעקב שאול אלישר, שהגיה את הספר והיה בנו-חורגו של המו"ל: "מנחה שלוחה למע' הרבני יצ"ו אוהב התורה ולומדיה כמוה"ר ר' מרדכי [---] הי"ו בק"ק ברעסלוי יע"א מאיתי הצעיר יעקב שאול אלישר הי"ו אי"ש ירוש' ת"ו". רבי יעקב שאול אלישר (תקע"ז-תרס"ו), המכונה "יש"א ברכה", היה "הראשון לציון" ואב בית הדין בירושלים. אביו נפטר בילדותו, ואמו נשאה בשנית לרבי בנימין מרדכי נבון, נכדו של רבי יונה נבון מחבר השו"ת "נחפה בכסף", אשר העניק לו את הכינוי "ישא ברכה". רבי בנימין מרדכי, שהוציא לאור בירושלים את החלק השני של הספר, מזכיר את בנו חורגו ה"ישא ברכה" בהקדמתו לספר כמי שהגיה את הספר, והוא מכביר במעלותיו הכבירות.
בשער החלק הראשון חותמת (בצורת חתימה מסולסלת): "הצעיר חיים שמואל הכהן" - רבי חיים שמואל הכהן - הסיניור (נפטר תרל"ג), נולד באיטליה. בשנת תקפ"ז עלה לארץ ישראל והשתקע בעיר טבריה, ובזכות גדלותו בתורה ואישיותו המיוחדת מונה במהרה לאחד מראשי הקהילה והיה ממנהיגיה הבולטים. אחרי הרעש הגדול בשנת תקצ"ז נבחר לשמש כשד"ר העיר טבריה לגולה. רבי מרדכי שמואל גירונדי, רבה של פאדובה, פגשו כאשר הגיע במסגרת שליחותו לפאדובה, ובספרו הוא מתארו: "כמוהר"ר שמואל הכהן נר"ו שליח עה"ק טבריא תובב"א, חסיד ומקובל, זכיתי ליהנות מאור תורתו ימים רבים... ושמעתי ממנו חידושים יפים ע"ד הקבלה..." (תולדות גדולי ישראל וגאוני איטלייאה, אות צ, עמ' 359). עם שובו לטבריה, בשנת תר"ה, הוכתר לרבה של טבריה תחת רבי חיים נסים אבועלפיא שעבר לירושלים. כיהן ברבנות קרוב לשלושים שנה, בהן פעל גדולות ונצורות למען העיר וצביונה הרוחני. על מצבתו שבבית העלמין העתיק של טבריה נכתב: "אבן מקיר תזעק... אי חסיד אי עניו רב שמת אין לנו תמורתו חשך השמש בצאתו מעלת הרה"ג מעוז ומגדול חסידא קדישא סבא דמשפטים ר"מ ור"מ כמוה"ר חיים שמואל הכהן זצוק"ל" (עפ"י מדרש שמואל, בתוך: מגנזי חכמי טבריא, א, ירושלים תשנ"ד, עמ' קסו-קעד).
שני חלקים בשני כרכים. חלק א: [1], קץ, ו דף. חסר דף ז בסוף הספר; חלק ב: [2], קלב דף. 30 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. בחלק ב קרעים ספורים בשולי הדפים, עם פגיעה קלה בטקסט במקום אחד. בחלק א חיזוק בדבק נייר בשער ובדף האחרון, עם פגיעה קלה במסגרת השער. רישומים, חתימה וחותמות. כריכות חדשות.
עותקים מיוחסים - ספרים עם חתימות, חותמות ורישומי בעלות
עותקים מיוחסים - ספרים עם חתימות, חותמות ורישומי בעלות