מכירה מקוונת 30 - מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום ההסתלקות ג' בתמוז של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון

מכתב מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש – תש"ט – מינוי ועד הנהלה למוסד כולל חב"ד "אשר יסודתו בהררי קודש הקדשים" ומינויו של הרע"ז סלונים למנהלו, "ידידי הרב מוהר"ר זעליג סלונים שי' יעבוד בתור מנהל הכולל"

פתיחה: $1,000
לא נמכר

מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ מליובאוויטש. ברוקלין, ניו יורק, כ"ג סיון תש"ט [1949]. מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר הריי"ץ, חתום בחתימת יד קדשו "יוסף יצחק", ובתוספת מילים בכתב-ידו.


המכתב נשלח אל המוסד כולל חב"ד בארץ הקודש - ארגון צדקה מיסודו של האדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, שתפקידו לדאוג לסיפוק צרכיהם החומריים והרוחניים של חסידי חב"ד בארץ ישראל. בפתח מכתבו ממנה הריי"ץ את חברי הוועד: "הנני בזה למנות ועד ההנהלה להמוסד כולל חב"ד אשר באה"ק ת"ו שבו יכנסו האנשים [הרב אברהם חיים נאה, הרב שלמה יוסף זווין, הרב שאול דוב זיסלין, הרע"ז סלונים והרב חיים יוסף רוזנבלום]" ואת העומד בראשו: "ידידי הרב מוהר"ר זעליג סלונים שי' יעבוד בתור מנהל הכולל" (ראו פריט הבא).
בהמשך מכתבו מתאר הריי"ץ את חשיבתו של כולל חב"ד ואת ציפיותיו מחברי הוועד: "המוסד כולל חב"ד אשר יסודתו בהררי קודש הקדשים הוד כ"ק אבותי רבותינו הק'... קרוב מאד ללבי וחפצי האדיר לראותו כשהוא משוכלל ומסודר עצהיו"ט [על צד היותר טוב] ובזה הנני לבקש את חברי ועד ההנהלה שי' אשר ימסרו עצמם במרץ רב לסדר כל עניני המוסד על מכונם באופן הנרצה"; ומברך את חברי הוועד: "הנני שולח להם את ברכתי, שיעזרם השי"ת להצליח בעבודתם הק' להעמיד את המוסד כולל חב"ד על בסיס נכון בגשמיות וברוחניות".
בסוף המכתב הוסיף הריי"ץ בכתב-יד קדשו את המילים: "ומברכם בגשמיות וברוחניות"; וחתם (בתחילת שמו השני) עם האות יו"ד בכתיבה אשורית – חתימתו המיוחדת בשנה האחרונה לחייו.הרה"ח עזריאל זליג סלונים (תרנ"ז-תשל"ב), מראשי עסקני חסידות חב"ד, חבר אגודת חסידי חב"ד ומנהל כולל חב"ד. ממייסדי ארגון נשי ובנות חב"ד ומוסד "בית חנה", וממקימי שיכון חב"ד בירושלים.


המכתב נדפס ב"אגרות קדש" של הריי"ץ (כרך י, אגרת ג'תקיא), על פי צילום מכתב זה שלפנינו בספר "מגדל עז" (עמ' 38).

[1] דף, נייר מכתבים רשמי. 28 ס"מ בקירוב. נייר דק. מצב טוב. נקבי תיוק. סימני קיפול. קמטים ובלאי. נקבים בשוליים (ללא פגיעה בטקסט). רישומים.

Category
חב"ד