מכירה מקוונת 30 - מכירת חב"ד מיוחדת לרגל יום ההסתלקות ג' בתמוז של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון

מטבע שהעניק הצמח צדק לנכדו האדמו"ר הרש"ב – עם אישור חתום בידי חנה גורארי'

פתיחה: $2,000
נמכר ב: $12,500
כולל עמלת קונה

מטבע של 5 קופייקות שהעניק האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הצמח צדק מליובאוויטש לנכדו האדמו"ר רבי שלום דובער שניאורסון - הרש"ב. יקטרינבורג.
מטבע עשוי נחושת. פנים: עריך המטבע ותאריך ומקום ההטבעה - Е.М. (יקטרינבורג), 1860. גב: שלט אצולה.
את המטבע העניק הצמח צדק לנכדו הרש"ב בילדותו (בשעת הסתלקותו של הצמח צדק, י"ג ניסן תרכ"ו, היה נכדו הרש"ב בן חמש שנים).
מצורף אישור (פתק בכתב-יד, באנגלית), חתום בעברית בידי הרבנית חנה גורארי' (תרנ"ט-תשנ"א), בתו הבכורה של האדמו"ר הריי"ץ: "אני מעניקה בזאת במתנה... מטבע של 5 קופייקות שסבי [הרש"ב] קיבל בהיותו ילד קטן מהצמח צדק. סבי העניק לי אותו במתנה". האישור מתוארך – 14 במאי 1989.
מצורף: קופסת עץ שהשתייכה לבית רבי (הקופסה נמסרה יחד עם המטבע שלפנינו, אך איננה מוזכרת באישור המצורף).


על מנהגו של הצמח צדק להעניק מטבעות כסף לנכדיו הרש"ב והרז"א (שניאור זלמן אהרן), שני בניו של בנו רבי שמואל שניאורסון (המהר"ש), מובא בספר השיחות תרפ"א מהריי"ץ: "בכל יום ה' הי' אאמו"ר [הרש"ב] הולך להצ"צ לקבל פיטאק (ה' פרוטות)" (שם, עמ' 20). בספר השיחות תרצ"א מסופר: "בכ"י [בכל יום] היו באים אל הצ"צ, אומרים שמע ישראל ובשכמל"ו [וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד], והוא הי' נותן להם א צוויער [חצי קופייקה]"; ומתואר כיצד הושיב פעם הצמח צדק בחיקו את נכדו הרש"ב ונתן לו מטבעות כסף עבור חסידים: "פעם בעת יחידות... וישאלהו אם חפץ הוא כסף, ויענהו בשלילה. ויתן לו מטבעות אחדות שיתן לחסידים על משקה, ויצא באמרו להחסידים 'דער זיידע... האט געגעבען אויף משקה' [הסבא נתן עבור קניית משקה]" (שם, עמ' 226. ראה גם בתורת מנחם - רשימת היומן תרצ"א, עמ' כח, קצג). בתורת מנחם - רשימת היומן תרצ"ג מסופר: "אדמו"ר נ"ע [הרש"ב] רז"א וגם אחותם דבורה לאה, היו נכנסים – בקטנותם – פעמים ביום אל הצ"צ, אין דער פרי [בבוקר], והצ"צ הי' נותן להם כסף" (שם, עמ' סט, רעו).


הרה"ח רפאל נחמן (פאלע) כהן מספר בשם אביו הרה"ח ברוך שלום כהן, ששמע מפי הרה"ח מאניע מאנעסזאן את הסיפור הבא: "שני בניו של המהר"ש, דהיינו; אדמו"ר הרש"ב נ"ע ואחיו הרז"א, היו נכנסים יום יום לזקנם אדמו"ר הצמח צדק. ובפעם האחרונה לפני הסתלקותו של הצ"צ היתה לרז"א איזו שהיא מניעה ולא יכל היה לבוא... ויכנס [הרש"ב] לבדו אל הצ"צ. ונוהג היה הצ"צ לתת לכל אחד מהם בכל פעם שבקרוהו מטבע בן חמש קופיקות. אולם הפעם... נתן לו חצי רובל ואמר: - רואה אתה, זהו מחצית השקל. במלה מחצית האות 'צדיק' באמצע, והאותיות הרחוקות מן ה'צדיק' הן 'מת' והקרובות אל הצדיק הן 'חי'" ("שמועות וסיפורים מרבותינו הקדושים", חלק א', עמ' 78).


קוטר: 36 מ"מ.

Category
חב"ד