צור חשבון

19. חתימות

פריט מספר: 410 19. חתימות דרכי משה - פיורדא, 1760 - חתימות וחותמות דרכי משה - פיורדא, 1760 - חתימות וחותמות
ספר דרכי משה, מטור אורח חיים, מאת רבי משה איסרלש [הרמ"א]. פיורדא, [תק"כ 1760].
במהדורה זו נדפס "דרכי משה הארוך", להבדיל מ"דרכי משה הקצר" שנדפס במהדורות הטור.
חתימה בראש השער: "משלי שלמה זלמן הכהן". רישום באותו כת"י בשער: "לבהמ"ד שערי ציון ובחש"ו [חרם שמתא ונידוי] חמור שלא יוציאו אותו חוץ מבהמ"ד הנ"ל כ"א [=כי אם] ברשות המשגיחים". בדפי הספר חותמות "ביהמ"ד שערי ציון בחורבת ר"י החסיד בעה"...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
200 $
לא נמכר
פריט מספר: 409 19. חתימות ספר מחזיק ברכה – ליוורנו, 1785 – חותמות, כת"י רבי זונדל מסלאנט ספר מחזיק ברכה – ליוורנו, 1785 – חותמות, כת"י רבי זונדל מסלאנט
ספר מחזיק ברכה, על שולחן ערוך אורח חיים ויורה דעה. רבי חיים יוסף דוד אזולאי – החיד"א. ליוורנו, [תקמ"ה 1785].
הקדשה מחוקה בשער בכת"י מזרחי. חותמות "ביהמ"ד מנחם ציון בחורבת ר"י החסיד בעה"ק ירושלים ת"ו". רישום בכת"י: "למדרש מנחם ציון... ממעות עזבון של מו"ה שלמה זלמן ז"ל במו"ה מאיר ז"ל מפיקעלין". הרישום הוא בכתי"ק של הצדיק רבי יוסף זונדל מסלנט [שהיה אחראי על ספרית ביהמ"ד מנחם ציון, כתה"י זהה...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
250 $
344 $
המחיר כולל עמלת קונה
פריט מספר: 408 19. חתימות ספר באר עשק - ונציה, תל"ד - רישומים בכת"י רבי זונדל מסלנט ספר באר עשק - ונציה, תל"ד - רישומים בכת"י רבי זונדל מסלנט
ספר באר עשק, שאלות ותשובות בהלכה, מאת רבי שבתי באר. ונציה, [תל"ד 1674].
הקדשה בשער לרבי דוד ווי[ס?]קאפף [ - אב"ד וואלרשטיין?]. חותמות של "ביהמ"ד מנחם ציון בחורבת ר"י החסיד בעה"ק ירושלם תובב"א". בשער ובדף מ רישומים: "למדרש מנחם ציון", בכתי"ק של גבאי ביהמ"ד - הצדיק רבינו יוסף זונדל מסלנט [כתה"י זהה לרישומים החתומים של רבי זונדל בקטלוג "קדם" מכירה 12 פריט 343].
רבי שבתי באר, מחכמי איטליה...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
200 $
246 $
המחיר כולל עמלת קונה
פריט מספר: 407 19. חתימות ספר מראה האופנים - ליוורנו, 1810 - חתימות רבי יעקב ענתבי, כת"י רבי זונדל מסלנט ספר מראה האופנים - ליוורנו, 1810 - חתימות רבי יעקב ענתבי, כת"י רבי זונדל מסלנט
ספר מראה האופנים - חידושי הרא"ה על מסכת ביצה עם פירוש "יגל יעקב", תוספות הרא"ש על מסכת סוטה. חידושים "יגל יעקב" על מסכתות בש"ס. מאת רבי יעקב פייתוסי. ליוורנו, [תק"ע 1810].
בשער הספר חתימות "הצעיר יעקב ענתבי ס"ט" – כנראה, חתימת הגאון "הקדוש" רבי יעקב ענתבי אב"ד דמשק. (נפטר תר"ז - ראה אודותיו בפריט הקודם).
בדפי הספר חותמות "ביהמ"ד מנחם ציון בחורבת ר"י החסיד בעה"ק ירושלים ת"ו". בשער הספר...קרא עוד
המכירה הסתיימה.
250 $
לא נמכר