שאל על פריט זה

פריט 372

ספר ברית כהונת עולם – שלושה חלקים – מהדורות ראשונות – לבוב, תקנ"ו ותר"ח / מונקאטש, תרנ"ב

ספר ברית כהונת עולם, דרוש ורמז בענייני המועדים על פי הקבלה, מאת רבי יצחק אייזיק כ"ץ אב"ד קוריץ ואוסטרהא. שלושה חלקים – מהדורות ראשונות:
• ספר ברית כהונת עולם, חלק ראשון. לבוב, דפוס יהודית אשת הרב צבי הירש [רוזאניש], [תקנ"ו 1796]. מהדורה ראשונה של החלק הראשון.
[4], טז, [2]; ז; יח; כז דף. 22.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. קרעים חסרים, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים, עם פגיעות בטקסט במספר מקומות, משוקמים במילוי נייר (השלמה בכתב-יד בדף האחרון). סימני עש, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. מספר דפים הושלמו כפי הנראה מעותק אחר. כריכת עור חדשה.


• ספר ברית כהונת עולם, חלק ראשון ושני. לבוב, [דפוס Joseph Schnayder, תר"ח] 1848. מהדורה ראשונה של החלק השני. שער כללי בראש הספר ושער נפרד לחלק השני.
הדפסת החלק השני התעכבה שנים רבות, בגלל האיסור בגליציה להדפיס ספרי קבלה (חוק שנחקק ביוזמת משכילי גליציה). כשבוטל חוק זה בשנת תר"ח, הובא מיד לדפוס החלק השני שהיה בכתב-יד. יחד עמו נדפס באותו כרך גם החלק הראשון שאזל מן השוק.
[3], לז; כג; [1], ג-טו דף. 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמים כהים. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.
מצורף עותק נוסף, עם החלק השני בלבד (דף השער פגום וחסר בחלקו). רישומי בעלות בדף המגן האחורי, ביניהם של בני משפחת גבירר.


• ספר ברית כהונת עולם, חלק שלישי. מונקאטש, דפוס דוב בער בלייער וגיסו צבי יעקב קאהן, [תרנ"ב] 1891. מהדורה ראשונה של החלק השלישי.
כח דף. ללא דפים כט-לב עם "שמות הפרענומעראנטען", שאינם נמצאים בחלק מהעותקים. 23.5 ס"מ. נייר מעט יבש. מצב טוב. כתמים קלים. כריכה חדשה.


על קדושת המחבר וספריו כותב האדמו"ר בעל "היכל הברכה" מקומרנא בספרו "נוצר חסד": "הרב הגאון הקדוש המקובל אלקי, החריף הגדול, חסיד שבכהונה, מוהר"ר יצחק אייזיק הכהן זצללה"ה, אב"ד ור"מ קאריץ ואוסטרהא, מתלמידי המגיד הגדול הרה"ק ר' דוב בער ממזריטש זצללה"ה, בעל המחבר ספר ברית כהונת עולם... אשר לא נראה כבושם הזה מכמה מאות שנה, והוא האיר עינינו בכמה סודות התורה והחכמה". רבי יצחק אייזיק נולד בין השנים תקי"ג-תקי"ח בקירוב, ונפטר בשנת תקנ"ג. גדולי החסידות מביאים מדבריו בחרדת הכבוד. האדמו"ר בעל "אהבת ישראל" מוויז'ניץ היה לומד מידי יום ביומו בספר קדוש זה, וגם בימי מלחמת העולם הראשונה, בשעת ההפגזות, לא ויתר על שיעוריו הקבועים בספר.