שאל על פריט זה

פריט 110

ספר נפלאות חדשות – מאת רבי נח ליפשיץ, מחותנו של הגר"א – מהדורה ראשונה – הורודנא, תקנ"ז / מהדורה שניה – וורשא, תרע"א

ספר נפלאות חדשות, פירושים, דרושים, רמזים וסודות על פי קבלה על פרשיות התורה ועוד, מאת רבי נח ליפשיץ, מחותנו של הגר"א מווילנא (ראה להלן) – שתי מהדורות:
1. ספר נפלאות חדשות. הורודנא, תקנ"ז 1797. מהדורה ראשונה.
[4], לב, [2] דף. 20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות, ובלאי. סימני עש וקרעים חסרים בדף השער, עם פגיעה במסגרת השער. השער שוקם כולו באופן מקצועי. קרעים וסימני עש, עם פגיעות בטקסט. רישומים. כריכה חדשה.
2. ספר נפלאות חדשות. וורשא, תרע"א 1910. מהדורה שניה.
8, [2], [ט]-צד עמ'. מעטפת מודפסת. 22 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים בשולי מספר דפים, ללא פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.
וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 1554.
מקור: אוסף ישעיהו וינוגרד ז"ל, ירושלים.


רבי נח ליפשיץ – מחותנו של הגר"א
רבי נח ב"ר אברהם ליפשיץ (נפטר תקנ"ח), מגאוני ווילנא בנגלה ובנסתר. היה חותנו של רבי אברהם בן הגר"א וידידו של מחותנו הגר"א. אשתו מינדא (על שמה היה מכונה "ר' נח מינדעס") היתה בת לאחת המשפחות הנכבדות בעיר ווילנא שהיו מקורבות לגר"א. ספרו "נפלאות חדשות" נדפס בעילום שמו, אך הוא רמז את שמו באמצעות חידה מאת האבן עזרא שנדפסה מעבר לשער (שפתרונה הן האותיות מ' ו-נ', ראשי התיבות של שמו נח מינדיס). שמו "נח" נרמז גם בראשי התיבות של שם הספר: נ'פלאות ח'דשות. רבי נח חיבר ספר נוסף בשם "פרפראות לחכמה" (נדפס בשקלוב, תקמ"ה), שאף הוא נדפס בעילום שמו. רבי נח נפטר סמוך לאחר פטירתו של מחותנו הגר"א ונקבר בצמוד לו בבית העלמין (קלויזנר, קורות בית העלמין הישן בוילנה, עמ' 57, כותב: "אבן אחת הועמדה על קבר שניהם ורק קו מבדיל בין כתובת הגר"א וכתבתו"). קבורתם בסמוך זה לזה צוינה בנוסח מצבתו של רבי נח: "בעפר מחותנו הגאון חצב קברו…" (רש"י פין, קריה נאמנה, עמ' 177. פין כותב, שם עמ' 156, שהדבר נרמז אף בנוסח מצבתו של הגר"א, בפרט השנה: "שנת תאמי צביה". פין כותב על מילים אלה: "רומז למחותנו הרב הגדול ר' נח מינדעס שנפטר מיד אחריו ונקבר אצלו בשורה אחת").