שאל על פריט זה

פריט 7

כתב-יד, ספר כבוד אלים – אוטוגרף המחבר רבי מיכאל דב ויינגוט אב"ד פיוטרקוב – חיבור שלא נדפס ברובו – התכתבויות עם גדולי הדור – צ'נסטוחוב ופיוטרקוב, אמצע המאה ה-19

כתב-יד – ספר כבוד אלים, חידושים על מסכת שבת, ועל סוגיות וענינים שונים בהלכה ואגדה, בכתיבת ידו וחתימתו של הגאון המחבר רבי מיכאל דב ויינגוט אב"ד פיוטרקוב, דוברין ולוביטש. [צ'נסטוחוב ופיוטרקוב, פולין, תר"ח-תרט"ז 1849-1856].
כתיבה אוטוגרפית, עם תיקונים רבים, הגהות, הוספות ומחיקות.
בכתב-היד שלפנינו חידושים על מסכת שבת ועל מסכתות נוספות, ועל עניינים רבים ומגוונים בהלכה ואגדה. כולל דרושים וחילופי שו"ת עם גאוני פולין בדורו.
בדף המגן הקדמי: "כבוד אלים, ח"א [=חלק א']" - "מיכאל דוב בהגאון מו"ה ישכר נ"י". באותו עמוד מופיעה מעין רשימת-מפתח, המסודרת לפי מסכתות הש"ס וחלקי השלחן ערוך, עם ציונים לדפים בכתב-היד בהם חידושים על אותה מסכת או חלק בשולחן ערוך. מעברו השני של דף זה קטע של הקדמה לספר, הפותח במילים "אמר המחבר". קטע זה לא הושלם.
חלקים גדולים מן החיבור שלפנינו לא נדפסו. חלק מהקטעים הם כעין "מהדורא קמא" לחידושי המחבר המופיעים בספרו "אגודות אזוב מדברי" (פיוטרקוב תרל"ט), רובם מרוכזים ב-26 הדפים הראשונים, שכוללים "מהדורא קמא" של החידושים על דפים קל-קלו במסכת שבת‎ (בענייני מילה בשבת).
בכתב-היד שלפנינו מופיעים חידושים רבים ששמע המחבר מגדולי גאוני פולין בדורו, בהם, רבי אליהו רגולר אב"ד קאליש ["מה שהעיר הגאון אדמ"ו מו"ה אלי' ז"ל אבד"ק קאליש" – דף סג/1; "ושמעתי מפי אדמ"ו הגאון מוהר"א ז"ל שהי' אבד"ק קאליש" – דף עה/1], רבי מאיר אויערבאך אב"ד קויל, בעל "אמרי בינה", ומאוחר יותר מגדולי רבני ירושלים ["הק' לי ידידי הרב מו"ה מאיר נ"י אויערבאך אב"ד קויל... והראני הרב מו"ה מאיר נ"י" – דף נח/1; "והנה ערכתי דבר זה לפני הרב המאה"ג מו"ה מאיר נ"י א"ב (=אויערבאך) אב"ד קויל, והנני מעתיק תשובתו בקיצור עם מה שהשבתי ע"ד (=על דבריו)" – דף ק/2], רבי יוסף יאסקע שפירא אב"ד לעסלא ["תשובת הגאב"ד לעסלא ע"ד השו"ת בענין מכירת החמץ... י"ב למב"י תר"ט... יוסף יאסקע שפירא האב"ד דפה ק"ק לעסלא" – דף מו/1], רבי משה יהודה ליב זילברברג אב"ד לאסק וקוטנא, בעל "זית רענן" ["הק' לי המאה"ג מו"ה משה יהודה נ"י האב"ד דק' לאסק" – דף צד/1], רבי שלמה ליב מורגנשטרן אב"ד לונטשיץ בעל "מנחת הבקר" ["העתק מכתב הרב מו"ה שלמה ליב מלובלין, כעת הגאב"ד דק' לונטשיץ" – דף פח/2; "תשובת אאמו"ר הגאון שי' להרב מו"ה שלמה ליב נ"י" – דף צא/1], ועוד.
במקומות רבים מביא המחבר מחידושי אביו רבי ישכר ויינגוט אב"ד צ'נסטוחוב, בעל "פתחי שערים". פעמים הוא מוזכר "אאמו"ר הגאון שי'", פעמים "אאמו"ר זצ"ל זי"ע", ופעם בסיומת "הכ"מ" [=הריני כפרת משכבו]. אביו רבי ישכר נפטר באלול תרי"ב.
הגאון רבי מיכאל דב ויינגוט (תקע"ט-תרמ"ז), מגאוני פולין בדורו, ממשפחת רבנים מפורסמת בפולין, בן הגאון רבי ישכר ויינגוט בעל "פתחי שערים". היה תלמידו המובהק של הגאון רבי אליהו רגולר אב"ד קאליש. כיהן ברבנות בערים פיוטרקוב, דוברין ולוביטש. מחבר ספר "אגודות אזוב מדברי" (פיוטרקוב תרל"ט) – שו"ת בארבעת חלקי שלחן ערוך, וחידושים על מסכתות שבת ועירובין. ניהל התכתבות ענפה עם כמה מגדולי דורו, בהם ידידו הגאון רבי מאיר אויערבאך בעל "אמרי בינה". חלק מהתכתבויותיו העתיק בכתב-היד שלפנינו. בהקדמתו לספרו "אגודות אזוב מדברי" הוא מספר על החיבור שלפנינו: "ובחרתי בחידושי שו"ת וחקירות להלכה על סדר חלקי השלחן ערוך, ובחידושי מסכת שבת פרק רבי אליעזר דמילה, אשר חנני ה' בלמדי בשנת תר"ה ותר"ו על פי התעוררות כבוד אאמ"ו הגאון זצ"ל, וסדרתים בשנת תר"י...". כאמור, חלק מכתב-היד שלפנינו הוא מהדורה קמא של חיבורו הנדפס.
מקומות הכתיבה הנזכרים בכתב-היד הם צ'נסטחוב ופיוטרקוב. בדף יב/1 נכתב: "בבואי לפה שענסטחוב ראיתי שנהגו המוהלים", ובדף מו/1 מופיעה העתקת תשובה שהופנתה אליו ובה הוא מכונה אב"ד פיוטרקוב.
התאריכים המצוינים בכתב-היד הם תר"ח (דף סח/1), תר"ט (דף מו/1) ותרט"ז (דף צא/1). בדף נ/1 נכתב בשוליים: "מה שחידשתי ת"ל בשנת תקצ"ח מן חצי סיון עד הקיץ שנת ת"ק צטי"ת [=תקצ"ט]".
בין דפי כרך כתב-היד נמצאו שני דפים נוספים בכתיבת ידו של המחבר.
[1], קיא דף (כ-220 עמ' כתובים). 30.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. נקבי עש. בדף לב/1 כתמי שעווה. כריכה מקורית.