תנאי שימוש
 1. "קדם – בית מכירות פומביות" (להלן "קדם") פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית."קדם" תפיק קטלוג לכל מכירה (להלן: "הקטלוג") ובו יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם ומחירי הפתיחה שלהם. למען הסר ספק, הנתונים המופיעים בקטלוג נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי תאור, יחוס, בעלים קודמים, תקופה, מקור או כל נתון אחר.קדם" תנהל גם מכירות מקוונות שיערכו באינטרנט בלבד ללא כרוז וקטלוג מודפס ולהלן יקראו "מכירות מקוונות"".
 2. כל הזכויות על התכנים והתמונות המפיעים בקטלוג המודפס ובאתר זה שמורות ל"קדם". אין לעשות שימוש בתמונות ללא אישור וללא מתן קרדיט ל"קדם".
 3. המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים, הינם מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה.
 4. "קדם" תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת המכירה הפומבית וניהולה.
 5. מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין בהשתתפותם. למנהל המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה, לבטל מכירה של פריט כלשהו (גם אחרי מכירתו), או להעמידו מחדש למכירה וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, או לשנות נתונים לגבי פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג.
 6. השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה בכוח יצטייד לפני המכירה, בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה.
 7. המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב.
 8. "מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים אלה. מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה (להלן: "הקונה הזוכה"), בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה. הקונה בכוח שהצעתו נתקבלה ישלם ל"קדם", בתוספת למחיר הפטיש, עמלה (בתוספת מע"מ) בשיעור 23% עבור 180,000$ הראשונים שבכל פריט, 18% עבור הסכום שבין 180,000$ ל-1,000,000$ שבכל פריט ו-12% עבור הסכום שמעבר ל-1,000,000$ שבכל פריט. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה.במכירות המקוונות עמלה בשיעור 25% בתוספת מע"מ. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה.
 9. סימן המטוס  בפריט מציין שזהו פריט שיובא על ידי קדם מחוץ לישראל, ולכן הוא כפוף לחוקי המס הישראליים וחייב בתשלום מע"מ על מלוא מחיר הפטיש ועמלת הקונה. עם זאת, אזרח זר שיקנה את הפריט ויבקש לייצאו מחוץ לישראל באמצעות חברת השילוח העובדת עם קדם יהיה פטור ממס זה.
 10. ניתן לשלם במזומן (שקלים או דולרים), המחאה (שקלים או דולרים), כרטיס אשראי (עד 25,000$) או העברה בנקאית.
  תשלומים במזומן ובשיקים סחירים יתקבלו עבור עסקאות שאינן עולות על 11,000 שקלים.
 11. באחריות הקונה לדאוג להוצאת הפריטים שרכש, ישירות ממשרדי "קדם", או באמצעות שליח או חברת משלוחים מטעמו. במקרה שהרוכש יבקש, "קדם" תוכל, ללא אחריות מצידה, לארוז ולשלוח את הפריטים בתשלום מלא על חשבון הקונה. לתעריפי אריזה ומשלוח יש לפנות למשרדי "קדם". המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד.
 12. תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין (שער יציג) של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה.
 13. כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב. כל התשלומים בגין חוזה עם "קדם" כפופים להיתר עיסקא הנמצא בבנק לאומי. 
 14. הרוכש פריט כל שהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר,מתחייב לשלם עבור הפריטים ולקחתם. בידי מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על מנת שהרוכש יעמוד בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל מכירה, למכור הפריט לאחר, לחייב את הרוכש בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית והצמדה, להגיש תביעת פיצויים, לעכב שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.
 15. "קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע”י "קדם" ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני "קדם" בכל הנוגע למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ-30 יום ממועד המכירה. היה ויוכח ל"קדם" שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב "קדם" לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה. ביצעה "קדם" הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.
 16. הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר משבוע ממועד המכירה. למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.
 17. "קדם" תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם מעוניינים להשתתף במכירה. לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט של "קדם". למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על "קדם" ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג.
 18. לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון, מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום.
 19. לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין "קדם" לבין הקונה.
 20. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.

הצעות מחיר מקוונות באמצעות האינטרנט – תנאי שימוש

 

 1. "קדם" מספקת אפשרות למתן הצעות מחיר מקוונות כשירות חלופי ואין לראות באפשרות זו תחליף למתן הצעות באולם המכירה. אנו מעודדים את לקוחותינו לשקול את היתרונות והמגבלות של מתן הצעות מחיר מקוונות.
 2. ."קדם" שמחה להציע שירותי אינטרנט לנוחיות לקוחותינו אולם אינה אחראית לכל טעות או חוסר אפשרות לבצע הצעות מחיר מקוונות, כולל – ללא הגבלה – שגיאות הנגרמות עקב (1) חוסר תקשורת עם "קדם" בין אם מצד "קדם" או מצד הלקוח; (2) נפילת האתר או בעיות בתוכנת ההצעות המקוונת ו/או (3) נפילת האתר או בעיות בתקשורת האינטרנט של הלקוח, בעיות במחשב או במערכת של הלקוח. ביצוע הצעות מקוונות הוא שירות חינם הכפוף להתחייבויות אחרות בעת המכירה ו"קדם" אינה מקבלת חבות בגין כשלון ביצוע הצעת מחיר מקוונת באמצעות האינטרנט או בגין טעויות או חסרים בתקשורת בהקשר לשירות זה.
 3. .ברור שמכירה פומבית מתקדמת במהירות ולעיתים במהירות גבוהה מאד. כדי להבטיח שמציעי הצעות מחיר מקוונות אינם מקופחים יחסית למציעי המחיר הנמצאים באולם המכירה או מתקשרים טלפונית, התהליך להצעות מחיר באמצעות "קדם" הינו תהליך בן שלב אחד בלבד. בו ברגע שכפתור "שלח הצעה" (Place Bid) מוקלד, הלקוח מציע את המחיר. בעת ביצוע פעולה זו הלקוח מקבל על עצמו ומסכים לכך שהצעות המחיר שהוצעו על ידו באופן זה הן סופיות והלקוח אינו רשאי, בשום אופן שהוא, לשנות או לסגת מהצעתו.
 4. אם "קדם" מקבלת את הצעת המחיר הזוכה מן המחשב של הלקוח, הלקוח מקבל על עצמו חבות לשלם את מחיר המכירה, כולל עמלת בית המכירות וכל ההוצאות האחרות הכרוכות ברכישה.
 5. .במהלך מכירה פומבית, כאשר הצעות מחיר אחרות, פרט לאלה המקוונות, מוצגות, הן תוצגנה על צג מחשב המציע כ"הצעות בחדר". "הצעות בחדר" כוללות את ההצעות אשר מתקבלות באתר המכירה, בטלפון או על ידי מציעים שאינם נוכחים באולם המכירה. כאשר יש התאמה בין הצעה מקוונת ל"הצעה בחדר", בדרך כלל "הצעת החדר" זוכה לקדימות.
 6. ."קדם" שומרת את הזכות לסרב או לשלול את הרשות להציע הצעות מקוונות או לבטל את הזכות להציע הצעות מקוונות בעת המכירה הפומבית.
 7. רישום המכירה, הנשמר על ידי מנהל המכירה הפומבית או העובד מטעמו, הוא סופי ומוחלט, והוא הקובע בעת חילוקי דעות. במקרה של חוסר התאמה בין רישום המכירות המקוון או הודעה שנשלחה ללקוח לבין רישום המכירה, הרי שרישום המכירה הנמצא בידי מנהל המכירה הפומבית או בידי העובד מטעמו הוא הקובע.

 

push רמב"ן 8 ירושלים, ת.ד 7337 ירושלים מיקוד 9242209

mail office@kedemltd.com phone טלפון 077-5140223
פקס. 02-9932048

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו

קנייה / מכירה בקדם

המומחים שלנו ישמחו לבחון את הפריטים אשר ברשותכם ולהעריכם ללא עלות או התחייבות להכניסם למכירה

איך מוכרים?

התחילו לאסוף פיסות היסטוריה יהודית וישראלית או מצאו את הפריטים המתאימים במיוחד לאוסף שברשותכם.

איך קונים?